گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 137810

معرفی مراکز دانشگاهی-9

با دانشگاه تهران آشنا شوید/قسمت پایانی

امروز دانشگاه تهران در میان موسسات و سازمان های وابسته به آموزش عالی کشور از هرحیث و از هر نظر از جایگاهی رفیع بهره مند است. در واقع اگرمتغیرهایی چون سابقه و قدمت، تدریس استادان بنام و بلند مرتبه، تحصیل دانشجویان ممتاز، کثرت دانشجویان، استادان و کارکنان، ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن، پیوند و تعامل با دستگاههای اجرایی و موسسات و شرکت های صنعتی، اداری، اجرایی و...، داشتن کتابخانه ها و آزمایشگاه های غنی و مجهز، تعدد رشته ها و دانشکده ها و موسسات پیوسته و وابسته، واقع شدن در پایتخت و در مرکز شهر و... را ازمعیارهای تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشگاه برشماریم، بی گمان دانشگاه تهران را باید معتبرترین و مهم ترین دانشگاه های کشور دانست.

خبرنامه دانشجویان ایران: با اعلام اسامی مجازین به انتخاب رشته در کنکور سراسری، اهمیت شناخت دانشگاه ها و رشته های تحصیلی بیش از پیش بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دانشگاه تهران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین دانشگاه‌های ایران، تا کنون دانشجویان زیادی را در رشته‌های گوناگون خود تربیت کرده است. در این گزارش به معرفی پردیس‌ها، دانشکده‌های این دانشگاه (اینجا) پرداخته ایم که به علت گستردگی مطالب در چند قسمت در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.

امروز دانشگاه تهران در میان موسسات و سازمان های وابسته به آموزش عالی کشور از هرحیث و از هر نظر از جایگاهی رفیع بهره مند است. در واقع  اگرمتغیرهایی چون سابقه و قدمت، تدریس استادان بنام و بلند مرتبه، تحصیل دانشجویان ممتاز، کثرت دانشجویان، استادان و کارکنان، ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن، پیوند و تعامل با دستگاههای اجرایی و موسسات و شرکت های صنعتی، اداری، اجرایی  و...، داشتن کتابخانه ها و آزمایشگاه های غنی و مجهز، تعدد رشته ها و دانشکده ها و موسسات پیوسته و وابسته، واقع شدن در پایتخت  و در مرکز شهر و... را ازمعیارهای تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشگاه  برشماریم، بی گمان دانشگاه تهران را باید معتبرترین و مهم ترین  دانشگاه های کشور دانست. بی جهت نیست که از این دانشگاه با تعبیر«دانشگاه مادر»و«نمادآموزش عالی» یاد شده است .

در این قسمت به معرفی این دانشکده ها و گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی موجود در دانشکده های علوم و ادبیات انسانی، الهیات‌ و معارف اسلامی‌، تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌ و حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌ می پردازیم.

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

باستانشناسی‌

باستان شناسی

2

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

باستانشناسی‌

باستان شناسی -پیش از تاریخ

3

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

باستانشناسی‌

باستان شناسی -دوران اسلامی

4

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

باستانشناسی‌

باستان شناسی -دوران تاریخی

5

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

باستانشناسی‌

باستان شناسی -پیش از تاریخ

6

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

تاریخ

تاریخ

7

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

تاریخ

تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام

8

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

تاریخ

تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام

9

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

تاریخ

تاریخ اسلام

10

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

تاریخ

تاریخ-اسناد ومدارک آرشیوی

11

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

تاریخ

تاریخ ایران اسلامی

12

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

تاریخ

تاریخ ایران باستان

13

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

تاریخ

تاریخ-مطالعات خلیج فارس

14

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

تاریخ

تاریخ-مطالعات قفقازوآسیای مرکزی

15

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

جغرافیا

جغرافیای انسانی

16

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

زبان‌ وادبیات‌ عرب‌

زبان و ادبیات عرب

17

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

زبان‌ وادبیات‌ عرب‌

زبان و ادبیات عربی

18

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

زبان‌ وادبیات‌ عرب‌

مترجمی زبان عربی

19

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌

زبان و ادبیات فارسی

20

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

زبانشناسی‌ همگانی‌

زبانشناسی همگانی

21

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

فرهنگ‌ وزبانهای‌ باستانی‌

فرهنگ و زبانهای باستانی

22

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

فلسفه‌

فلسفه

23

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

فلسفه‌

فلسفه - فلسفه معاصر

24

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

فلسفه‌

فلسفه - فلسفه یونان وقرون وسطی

25

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

فلسفه‌

فلسفه- فلسفه عصرجدید

26

دانشکده ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌

فلسفه‌

فلسفه غرب

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده اقتصاد

علوم‌ اقتصادی‌

اقتصاد انرژی

2

دانشکده اقتصاد

علوم‌ اقتصادی‌

اقتصاد انرژی وبازاریابی

3

دانشکده اقتصاد

علوم‌ اقتصادی‌

اقتصاد وتجارت الکترونیک

4

دانشکده اقتصاد

علوم‌ اقتصادی‌

اقتصادنظری

5

دانشکده اقتصاد

علوم‌ اقتصادی‌

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

6

دانشکده اقتصاد

علوم‌ اقتصادی‌

علوم اقتصادی

7

دانشکده اقتصاد

علوم‌ اقتصادی‌

علوم اقتصادی-اقتصادمحیط زیست

8

دانشکده اقتصاد

علوم‌ اقتصادی‌

علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

ادیان‌ وعرفان‌                   

ادیان وعرفان

2

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

ادیان‌ وعرفان‌

الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان

3

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

تاریخ علم

تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام

4

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

تاریخ علم

تاریخ علم -ریاضی در جهان اسلام

5

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

تاریخ علم

فیزیک و فناوری در جهان اسلام

6

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

تاریخ وتمدن‌ ملل‌ اسلامی‌

الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

7

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

تاریخ وتمدن‌ ملل‌ اسلامی‌

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

8

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

علوم‌ قران‌ وحدیث‌

الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث

9

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

فقه‌ شافعی‌

فقه شافعی

10

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

فقه‌ و مبانی‌ حقوق‌ اسلامی‌

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

11

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

فقه‌ و مبانی‌ حقوق‌ اسلامی‌

الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی

12

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

فقه‌ و مبانی‌ حقوق‌ اسلامی‌

فقه شافعی

13

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

فقه‌ و مبانی‌ حقوق‌ اسلامی‌

فقه و مبانی حقو ق اسلامی

14

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

فلسفه و کلام اسلامی‌

الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی

15

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

فلسفه و کلام اسلامی‌

فلسفه دین

16

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

فلسفه و کلام اسلامی‌

فلسفه و حکمت اسلامی

17

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

فلسفه و کلام اسلامی‌

فلسفه و کلام اسلامی

18

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

فلسفه و کلام اسلامی‌

الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی

19

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

معارف اسلامی

مدرسی معارف اسلامی

20

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

معارف اسلامی

مدرسی معارف اسلامی- اخلاق اسلامی

21

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

معارف اسلامی

مدرسی معارف اسلامی- آشنایی با منابع اسلامی

22

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

معارف اسلامی

مدرسی معارف اسلامی- انقلاب اسلامی

23

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

معارف اسلامی

مدرسی معارف اسلامی- تاریخ وتمدن اسلامی

24

دانشکده الهیات‌ و معارف اسلامی‌

معارف اسلامی

مدرسی معارف اسلامی- مبانی نظری اسلامی

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مبانی‌علوم‌انسانی‌

تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی

2

دانشکده تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مبانی‌علوم‌انسانی‌

تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

3

دانشکده تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مبانی‌علوم‌انسانی‌

تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - رفتارحرکتی

4

دانشکده تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مبانی‌علوم‌انسانی‌

تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - فیزیولوژی‌ورزشی‌

5

دانشکده تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مبانی‌علوم‌انسانی‌

تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی

6

دانشکده تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مبانی‌علوم‌انسانی‌

تربیت بدنی علوم ورزشی - مربیگری ورزشی

7

دانشکده تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مبانی‌علوم‌انسانی‌

رشدوتکامل‌ ویادگیری‌ حرکتی‌

8

دانشکده تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مبانی‌علوم‌انسانی‌

رشدویادگیری ، رفتارحرکتی

9

دانشکده تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مبانی‌علوم‌انسانی‌

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

10

دانشکده تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مبانی‌علوم‌انسانی‌

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

11

دانشکده تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌

مبانی‌علوم‌انسانی‌

مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ درتربیت‌بدنی‌

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

جزا و جرم شناسی

حقوق

2

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

جزا و جرم شناسی

حقوق کیفری و جرم شناسی

3

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

حقوق‌ خصوصی‌ و اسلامی

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

4

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

حقوق‌ خصوصی‌ و اسلامی

حقوق ثبت اسناد و املاک

5

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

حقوق‌ خصوصی‌ و اسلامی

حقوق خصوصی

6

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

حقوق‌ خصوصی‌ و اسلامی

حقوق مالکیت فکری

7

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

حقوق‌ عمومی‌

حقوق عمومی

8

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

حقوق‌ عمومی‌

حقوق بشر

9

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

حقوق‌ عمومی‌

حقوق بین الملل عمومی

10

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

روابط‌ بین‌ المللی‌

مطالعات منطقه ای-مطالعات ایران

11

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

روابط‌ بین‌ المللی‌

روابط بین الملل

12

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

روابط‌ بین‌ المللی‌

مطالعات منطقه ای

13

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

روابط‌ بین‌ المللی‌

مطالعات منطقه ای -آسیای میانه

14

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

روابط‌ بین‌ المللی‌

مطالعات منطقه ای- مطالعات خاورمیانه

15

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

علوم‌ سیاسی‌

علوم سیاسِی

16

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

علوم‌ سیاسی‌

علوم سیاسی -مسائل ایران

17

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

علوم‌ سیاسی‌

علوم سیاسی-اندیشه های سیاسی

18

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

علوم‌ سیاسی‌

علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی

19

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

علوم‌ سیاسی‌

علوم سیاسی-سیاست گذاری عمومی

20

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

علوم‌ سیاسی‌

مطالعات ایران و سیاست گذاری عمومی

21

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

مطالعات منطقه ای

مطالعات منطقه ای- مطالعات خاورمیانه وشمال آفریقا

22

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

مطالعات منطقه ای

مطالعات منطقه ای -آسیای مرکزی وقفقاز

23

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

مطالعات منطقه ای

مطالعات منطقه ای-مطالعات آمریکای شمالی

24

دانشکده حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌

مطالعات منطقه ای

مطالعات منطقه ای-مطالعات اروپا

 

مسجد دانشگاه

کلنگ احداث مسجد دانشگاه در تاریخ یکم خرداد 1334 شمسی مصادف با عید سعید فطر به زمین زده شد. این مکان که از معماری زیبای اسلامی برخوردار است، برای برگزاری نماز و انجام مراسم مذهبی بنا شده و در سال 1345 به بهره برداری رسیده است. در حال حاضر اداره امور مسجد و تأمین هزینه های آن از طریق دانشگاه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صورت می پذیرد.

این مسجد در دوران قبل از انقلاب و در جریان مبارزاتی دانشجویان فعال بوده و گروه های مختلف سیاسی در آن فعالیت داشته اند. این مسجد محل تحصن، تجمع و سخنرانی علمای مبارزی چون شهید مفتح، شهید مطهری و شهید بهشتی بوده است. پس از انقلاب در ابتدا فعالیت های مسجد به طور عمده به برگزاری مراسم ولادت و شهادت ائمه و بزرگان دین و نیز مراسم ختم اختصاص داشته است اما در همان اوایل انقلاب، مسجد دانشگاه تهران، محل برگزاری نماز جماعت به امامت آیت ا... خامنه ای و گاهی نیز جلسات پرسش و پاسخ در حضور ایشان تشکیل می شده است. مراسم دعا و مناجات، قرائت قرآن، بحث های سیاسی و فلسفی، روشنگری های سیاسی دانشجویان از عمده فعالیت های مسجد می باشد.

مجموعه خوابگاه های دانشگاه تهران که با مدیریت اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران اداره می شود، عبارتند از :

ردیف

خوابگاه

آدرس

1

پردیس مرکزی کوی دانشگاه

خیابان کارگر شمالی

2

خوابگاه فاطمیه تهران

انتهای خیابان کارگر شمالی

3

خوابگاه پسرانه شهید چمران

بالاتر از انرژی اتمی

4

خوابگاه پسرانه 12 فروردین

خیابان 12 فروردین

5

خوابگاه دخترانه 16 آذر

خیابان 16 آذر ، نبش خیابان نصرت

6

خوابگاه دخترانه وصال

خیابان وصال

7

خوابگاه دخترانه قدس

خیابان قدس

8

خوابگاه دخترانه 13 آبان

تقاطع خیابان های وصال و طالقانی

9

خوابگاه دخترانه کیانوری (موقوفه جدیدالتاسیس)

انتهای خیابان کارگز شمالی

10

خوابگاه متاهلین 16 آذر

خیابان 16 آذر

11

خوابگاه متاهلین فرهنگ

خیابان شانزدهم امیرآباد

12

خوابگاه متاهلین جلال آل احمد

قزل قلعه

13

خوابگاه متاهلین سعادت آباد (جدید التاسیس)

24 متری سعادت آباد، سرو شرقی

 

 

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.