گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 338417

بهبود وضعیت بودجه آموزش پزشکی

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می دهد با وجود رشد بودجه های رفاهی دانشجویان علوم پزشکی اما بخش آموزش با رشد چندانی در بودجه مواجه نیست.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و بررسی اجمالی برآورد بودجه پیشنهادی برای حوزه های دانشجویی، آموزش پزشکی و تحقیقات علوم پزشکی (ستادی) نشان از رشد و توقف بودجه در برخی حوزه ها دارد.

در حوزه تحقیقات علوم پزشکی بیشترین بودجه به مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند اختصاص داده می شود اما بخشی نیز به صورت ستادی در عنوان تحقیقات علوم پزشکی ذیل ردیف بودجه دستگاه های سیاستگذار درج شده است.

بودجه در دو بخش قابل مشاهده است که یکی از آنها مربوط به جدول بودجه دستگاه های سیاستگذار در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و دیگری مربوط به جدول اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی است.

در بخش تحقیقات علوم پزشکی تولید فرآورده های بیولوژیک انسانی، در بخش آموزش علوم پزشکی تربیت نیروی انسانی تخصصی و در بخش دانشجویی علوم پزشکی نیز امور رفاهی با رشد خوبی مواجه بوده اند.

اما بخش هایی همچون آموزش تخصصی و فعالیت های ورزشی در گروه علوم پزشکی با کاهش بودجه نسبت به مصوب سال ۹۸ مواجه شده اند.

وضعیت بودجه تحقیقات علوم پزشکی در لایحه سال ۱۳۹۹
در جدول بودجه دستگاه های سیاستگذار در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در بخش بودجه تحقیقات علوم پزشکی دو ردیف با عنوان توسعه تحقیقات علوم پزشکی و برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی دیده می شود.

بودجه سال ۱۳۹۹ توسعه تحقیقات علوم پزشکی ۹.۷۷۲ (میلیون ریال) برآورد شده و برای برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی میزان ۴,۷۷۵,۴۰۹ (میلیون ریال) دیده شده که هر دو نسبت به مصوب سال ۹۸ رشد داشته اند.

برنامه تولید فرآورده های بیولوژیک انسانی نسبت به مصوب سال ۹۸ حدود ۵ برابر رشد داشته است و از ۱۱۷,۰۹۹ (میلیون ریال) مصوب سال ۹۸ به ۵۹۸,۵۶۰ (میلیون ریال) برآورد سال ۹۹ رسیده است.

همچنین بودجه تولید فرآورده‌های بیولوژیک برای سال ۱۳۹۹ میزان ۶۵۶,۱۳۶ (میلیون ریال) برآورد شده است.

برای برنامه های پژوهش های پایه ای و پژوهش های توسعه ای دانشگاهی پزشکی و پیراپزشکی نیز به ترتیب ۹۲۲,۳۸۱ (میلیون ریال) و ۱,۵۱۹,۸۰۰ (میلیون ریال) بودجه پیش بینی شده است که در مقایسه با مصوب سال ۹۸ اندکی رشد نشان می دهد.

برای برنامه توسعه و گسترش علوم گیاهان دارویی ۱۴,۴۰۰ (میلیون ریال) بودجه برآورد شده اما برای برنامه توسعه علوم پزشکی در حوزه پژوهش ۷۱۳,۹۷۷ (میلیون ریال) نیز بودجه به صورت تملک دارایی سرمایه ای برآورد شده است.

در جدول متفرقه نیز در بخش امور فناوری و تحقیقات پزشکی تقویت و توسعه فعالیت های پژوهشی و به روزآوری منابع و تجهیزات پژوهشی وزارت بهداشت میزان ۳۳,۲۵۰ (میلیون ریال) اعتبار هزینه ای و ۹۹,۷۵۰ (میلیون ریال) اعتبار تملک دارایی سرمایه ای در نظر گرفته شده است.

وضعیت بودجه آموزش علوم پزشکی در لایحه سال ۱۳۹۹
در ادامه جدول بودجه دستگاه های سیاستگذار در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در بخش وزارت بهداشت برای برنامه توسعه قطب های علمی پزشکی کشور میزان ۱۰,۴۲۴ (میلیون ریال) درنظر گرفته شده که همانند بودجه مصوب سال گذشته است.

در حوزه آموزش نیز بودجه وزارت بهداشت در چند بخش مختلف ارائه شده که بخشی از آن به برنامه های آموزش و تربیت نیروی انسانی اختصاص دارد.

بودجه برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار در سال ۹۸ بودجه مصوبی میزان ۳۲۴,۹۹۰ (میلیون ریال) داشته که این میزان برای سال ۹۹ با اندکی رشد به میزان ۴۰۸,۱۶۵ (میلیون ریال) برآورد شده است.

با توجه به افزایش دوره های تحصیلات تکمیلی و افزایش بخش های تخصصی در گروه علوم پزشکی در لایحه سال ۹۹ بودجه برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص پزشکی و پیراپزشکی نسبت به سال گذشته رشد پیدا کرده و میزان ۵۷,۸۹۲,۷۷۰ (میلیون ریال) برای آن پیش بینی شده است.

در مقابل بودجه برنامه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی با توجه به مصوب سال ۹۸ با کاهش مواجه شد. مصوب سال ۹۸ میزان ۲,۱۳۰,۱۳۶ (میلیون ریال) بوده که این میزان به ۲,۰۶۷,۱۹۰ (میلیون ریال) در برآورد سال ۹۹ کاهش یافته است.

بودجه برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی در حوزه پزشکی در بخش هزینه ای صفر است و این بودجه در بخش تملک دارایی سرمایه ای برای سال ۱۳۹۹ میزان ۳,۹۸۹,۳۱۲ (میلیون ریال) برآورد شده که نسبت به گذشته کمی رشد دارد.

در لایحه بودجه سال ۹۹ برای برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و اعضای هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی بودجه درنظر گرفته شده به میزان ۳۹۶,۰۳۹ (میلیون ریال) است که همانند مصوب سال ۹۸ است.

سالانه حدود ۳۵ آزمون کشوری در حوزه علوم پزشکی برگزار می شود که برخی از آنها به صورت متمرکز و برخی در دانشگاه ها برگزار می شود. برآورد بودجه سال ۹۹ برنامه سنجش و پذیرش در حوزه پزشکی ۸۶,۲۹۳ (میلیون ریال) است که این بودجه نسبت به مصوب سال ۹۸ رشدی نداشته است.

در حوزه آموزش علوم پزشکی دو برنامه آموزش دکتری حرفه ای و آموزش های تخصصی پزشکی و بهداشتی نیز دارای ردیف بودجه هستند که برای برنامه حمایت از آموزش دکترای حرفه ای میزان ۶۹,۳۷۷ (میلیون ریال) و برای برنامه آموزش های تخصصی پزشکی و بهداشتی ۴۴۴,۹۷۱ (میلیون ریال) برآورد شده است. این بودجه در بخش آموزش تخصصی نسبت به مصوب سال ۹۸ کاهش دارد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای توسعه و گسترش علوم پزشکی ۳,۲۸۸,۷۲۴ (میلیون ریال) و برای توسعه و گسترش علوم طبیعی ۳۱,۹۰۰ (میلیون ریال) پیش بینی شده است. این بودجه نیز نسبت به مصوب سال ۹۸ کمی رشد داشته است.

وضعیت بودجه دانشجویی علوم پزشکی در لایحه سال ۱۳۹۹
در حوزه دانشجویی نیز برای حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی و مشاوره دانشجویان میزان ۲۵,۷۱۰ (میلیون ریال) بودجه پیش بینی شده که همانند مصوب سال ۹۸ است.

وضعیت برآورد بودجه توسعه امور رفاهی به دانشجویان علوم پزشکی در سال ۹۹ حاکی از رشد ۴ برابری این بودجه است. در حالی که مصوب سال ۹۸ این بخش ۸۲,۵۰۰ (میلیون ریال) بوده اما برای سال ۹۹ میزان ۳۳۱,۹۵۵ (میلیون ریال) برآورد شده است.

برنامه ارایه تسهیلات مالی به دانشجویان علوم پزشکی نیز از مصوب سال ۹۸ به میزان ۳۴۴,۴۴۳ (میلیون ریال) به برآورد سال ۹۹ به میزان ۱,۳۸۱,۳۴۵ (میلیون ریال) رسیده که رشدی ۴ برابری را نشان می دهد.

مجموع بودجه برنامه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی به دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی نیز در لایحه ۷,۹۳۳,۲۵۱ (میلیون ریال) پیش بینی شده است. همچنین برای برنامه ارایه خدمات رفاهی به دانشجویان ردیف جداگانه ای با میزان ۱۳۰,۰۰۰ (میلیون ریال) برآورد شده است.

نکته مورد توجه در لایحه بودجه این است که برای فعالیتهای ورزشی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی ردیف درج شده اما اعتبار هزینه ای آن صفر است و تنها به صورت بودجه تملک دارایی سرمایه ای به میزان ۲,۰۰۰ (میلیون ریال) برای آن بودجه پیش بینی شده است.

مجموع بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فعالیت های آموزشی و دانشجویی در قالب یک ردیف برای سال ۹۹ به میزان ۱,۶۷۵,۴۵۱ (میلیون ریال) همانند سال گذشته پیش بینی شده است.

همچنین مجموع بودجه وزارت بهداشت در امور فناوری و تحقیقات پزشکی ۱,۳۴۱,۳۰۶ (میلیون ریال) برآورد شده که نسبت به سال گذشته کمی رشد نشان می دهد.

بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت نیز با رشد مناسبی مواجه شده و از میزان ۴۶۸,۰۸۹ (میلیون ریال) مصوب سال ۹۸ به میزان ۱,۸۴۶,۰۰۰ (میلیون ریال) برآورد سال ۹۹ افزایش داشته است.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری