تاریخ : 1393,چهارشنبه 12 شهريور21:00
کد خبر : 141031 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -علوم سیاسی

بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری رشته علوم سیاسی پیشنهاد می شود.

خبرنامه دانشجویان ایران: وضعیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ‌های اخیر نشان میدهد که بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری در دانشگاه‌ها را داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود از تحصیل بازمانده اند.

به گزارش خبرنگار صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مطالعه کتاب های و منابع زیر به داوطلبان آزمون دکتری سراسری رشته علوم سیاسی پیشنهاد می شود:

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

پائین همین صفحه

زبان انگلیسی

پائین همین صفحه

استعداد تحصیلی

- بنیاد های علم سیاست؛ عبدالرحمان ، نشر نی

- مبانی علم سیاست؛ دکتر عبدالحمید ابوالحمد، طوس

- اصول علم سیاست؛ موریس دورژه ، ترجمه قاضی، میزان

- آموزش دانش سیاسی؛ دکتر حسین بشریه ، نگاه معاصر

- سیاست و حکومت جدید،  دکتر عالم ، قومس

- سیاست به مثابه علم،  دکتر صلاحی، انتشارات سمت

- مقدمه نظریه سیاسی ،  دکتر عالم ، انتشارات قومس

- حکومت محلی و عدم تمرکز؛ دکتر طاهری

- درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی . دکتر احمد نقیب زاده . نشر سمت .

- بایسته های جامعه شناسی سیاسی . موریس دورژه . ترجمه ابوالفضل قاضی . نشر میزان .

- جامعه شناسی سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نی .

- نگرشهای جامعه شناسی سیاسی . اندرو افریت . ترجمه سید رحیم ابوالحسنی . نشر میزان .

- روش و نظریه در علوم سیاسی؛ دکتر حاجی یوسفی

- جامعه شناسی سیاسی . تام باتامور . ترجمه دکتر حریری اکبری . نشر قطره .

- جامعه و سیاست . مایکل راش . ترجمه منوچهر صبوری . نشر سمت .

- درآمدی بر جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی . داریوش آشوری . نشر مروارید .

- جامعه شناسی سیاسی معاصر . کیت نش . ترجمه محمد تقی دلفروز . نشر کویر .

- عقل در سیاست . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

- دولت و جامعه مدنی . دکتر حسین بشیریه

- جامعه شناسی تجدد . . دکتر حسین بشیریه

- خاستگاههای جامعه شناسی . جی اچ آّراهام . ترجمعه احمد کریمی . نشر پاپیروس .

- توسعه سیاسی . برتران بدیع . ترجمه دکتر نقیب زاده . نشر قومس .

- کنش اجتماعی . گی روشه . ترجمه منصور وثوقی . نشر نی .

- کالبد شکافی قدرت . جان گنت کالبرایت . احمد شهسا . نشر مترجم .

- سیاست و جامعه شناسی در اندیشه ماکس وبر . آنتونی گیدنز . ترجمه مجید محمدی . نشر قطره .

- سیاست جامعه شناسی و نظریه اجتماعی . آنتونی گیدنز . ترجمه منوچهر صبوری . نشر نی .

- ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی . برینگتون مور . ترجمه دکتر بشیریه . نشر دانشگاهی .

- نظریه های دولت . اندرو وینست . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر نی .

- سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی . ساموئل هانتیگتون . نشر علمی .

- راهنمای جامعه شناسی سیاسی . مجموعه مقالات تدوین کیت نش . ترجمه دکتر محمد علی قاسمی . نشر پژوهشکده راهبردی .

- نظریه پردازی انقلابها . جان فوران . ترجمه فرهنگ ارشاد .  نشر نی .

- تئوریهای انقلاب . کوهن استانفورد . ترجمه علیرضا طیب . نشر قومس .

- انقلاب و بسیج سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر دانشگاه تهران .

- جامعه شناسی احزاب سیاسی . روبرت میخلز . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .

- جامعه شناسی دولت . برتران بدیع . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .

- بنیادهای علم سیاست . دکتر عبدالرحمن عالم . نشر نی .

- آموزش دانش سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

- مقدمه نظریه سیاسی . اندرو هیوود . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .

- سیاست و حکومت جدید . آلن  بال . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .

- گذار به دموکراسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

- گذار به مردم سالاری . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

- سیاست های مقایسه ای، دکتر قوام ، سمت

- نظام های سیاسی تطبیقی ، دکتر مصفا

- چالش های توسعه سیاسی، دکتر قوام، قومس

- توسعه سیاسی، دکتر نقیب زاده

- چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه طیب ، مرکز اموزش

- نقد نظریه نوسازی و توسعه، دکتر قوام

سیاست شناسی(مبانی علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه های سیاسی، سیاست های تطبیقی)

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل؛ دکتر قوام

- اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )؛ دکتر سیف زاده

- روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها)؛ دکتر قوام

- تاریخ روابط بین الملل؛ دکتر نقیب زاده

- هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل، دکتر آقایی

- روابط خارجی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

- تاریخ روابط خارجی ایران . عبدالرضا هوشنگ مهدوی . نشر امیر کبیر .

-  تاریخ روابط خارجی پهلوی . موچهر محمدی . نشر میزان .

- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

- تاریخ روابط خارجی جمهوری اسلامی . منوچهر محمدی . نشر میزان .

- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران   . روح الله رمضانی  . نشر نی .

- سیاست خارجی ایران  ( چندگفتار در عرصه های نظری و عملی ) . سید محمد کاظم سجادپور . نشر وزارت امورخارجه .

- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای . امیر حاجی یوسفی . نشر وزارت امورخارجه .

- نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران . نسرین مصفا و حسین نوروزی . . نشر وزارت امورخارجه

- اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل؛ دکتر قوام

- اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )؛ دکتر سیف زاده

- ماهیت سیاست گذاری خارجی؛ ترجمه دکتر سیف زاده

- رضا رئیس‌طوسی. نفت و بحران انرژی. کیهان.

- رضا رئیس‌طوسی. مقالات مربوط به دورة مشروطیت. تاریخ معاصر ایران.

- رضا رئیس‌طوسی. «استراتژی آمریکا، تضعیف امنیت ملی ایران». ایران فردا.

- رضا رئیس‌طوسی. «فرایند نادیده ­گرفتن سیاستگذاری خارجی». در سعید مدنی (گردآورنده) مجلس ششم؛ بیم­ ها و امیدها­ (تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۹) صص ۱۴۶-۱۱۱٫

- رضا رئیس‌طوسی. «پیشنهاد بانک جهانی». چشم‌انداز ایران.

- هادی سمتی. «بحران تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران». مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی. و همچنین، دیگر مقالات ایشان در این مجله.

- منوچهر محمدی. سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی. نشر دادگستر.

- منوچهر محمدی. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. نشر دادگستر.

- منوچهر محمدی. استراتژی نظامی آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر. سروش.

- منوچهر محمدی و ابراهیم متقی. «دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی کشور» (قسمت ۱، ۲، ۳، و ۴). فصلنامة راهبرد یاس، ش ۲، ۳ ، ۴  و ۵ (تابستان ۱۳۸۴ و به بعد).

- منوچهر محمدی. مقالات مربوط به سیاست خارجی ایران در مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.

- مطالب مربوط به سیاست خارجی ایران در بولتن مرکز مطالعات بین‌المللی.

 اصول روابط بین الملل

سیاست خارجی جمهوری اسلامی

- تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب؛ دکتر طاهری،نشر قومس

- تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( ۲ جلدی)؛ دکتر عالم، نشر وزارت امورخارجه

- تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم؛ حاتم قادری

- اندیشه سیاسی  غرب در قرن بیستم؛ دکتر صلاحی،نشر قومس

- نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم . موری فورت و دیگران . ترجمه  دکتر عبدالرحمن عالم . نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

- بنیاد اندیشه سیاسی در غرب . دکتر حمید عنایت . نشر زمستان

- تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از افلاطون تا ماکیاولی ) . کمال پولادی . نشر مرکز

- تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از ماکیاولی تا مارکس ) . کمال پولادی . نشر مرکز

- خداوندان اندیشه سیاسی ( مجموعه کامل ) . ویلیام جونز . توماس فاستر . ترجمه جواد شیخ الاسلامی . علی رامین . نشر امیرکبیر

- جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب . بومر . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران

- تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( ۲ جلدی ) . دکتر حسین بشیریه . نشر نی

- اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر سمت

- تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم .  کمال پولادی . نشر مرکز

- مدرنیته سیاسی . موریس بارنیه . ترجمه عبدالوهاب احمدی . نشر آینه پویان

- مردان اندیشه . برایان مگی . ترجمه عزت الله فولادوند . نشر طرح نو

-  فیلسوفان سیاسی قرن بیستم . مایکل ایچ لسناف . ترجمه خشایار دیهیمی . نشر کوچک

- نظریه های فرهنگ در قرن بیستم . دکتر حسین بشیریه . نشر آینه پویان

- فلسفه سیاسی چیست ؟ لئو اشتراوس . ترجمه فرهنگ رجائی . نشر علمی فرهنگی

- مدرنیته واندیشه انتقادی . بابک احمدی . نشر مرکز

- نظریه کنش . پی یر بوردیو . ترجمه مرتضی مردیها . نشر نقش و نگار

- علم هرمنوتیک . ریچارد یالمر . ترجمه سعید حنای کاشانی . نشر هرمس

- صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته ( مدرنیسم و پست مدرنیسم ) . گروهی از مولفین . ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری . نشر نقش جهان

- اسطوره چارچوب. کارل پوپر . ترجمه علی پایا . نشر طرح نو

- علم سیاست و سیاست علم . ماری هاکس ورث . ترجمه علیرضا کاهه . نشر دفتر پژوهش و تدوین انقلاب اسلامی

- نظریه های نظام سیاسی . ویلیام بلوم . ترجمه احمد تدین . نشر آران

- فلسفه روشنگری . ارنست کاسیرر . ترجمه یدالله موقن . نشر نیلوفر

- جدال قدیم و جدید . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر نگاه معاصر

- اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . نشر امیرکبیر

- اندیشه های سیاسی در اسلام وایران . دکتر حاتم قادری . نشر سمت

- نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران . دکتر داوود فیرحی . نشر سمت و دانشگاه مفید

- قدرت دانش و مشروعیت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر نی

- تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر دانشگاه مفید

- تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر ابراهیم برزگر . نشر سمت

- تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام  . کمال پولادی . نشر مرکز

- تاریخ فلسفه اسلامی . هانری کربن  . ترجمه دکتر سید جواد طباطبایی . نشر کویر

- اندیشه سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . ترجمه خرمشاهی . نشر خوارزمی

- سیری در اندیشه سیاسی عرب . دکتر حمید عنایت . نشر امیر کبیر

- اندیشه سیاسی معتزله . نجاح محسن . ترجمه صدری نیا . نشر علمی و فرهنگی

-  فقه سیاسی . عمید زنجانی . نشر امیرکبیر

- اندیشه سیاسی  اسلام . آروین روزنتال . نشر قومس

- تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان . دکتر فرهنگ رجایی .  نشر قومس

- درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر

- در آمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر

- زوال اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر

- تاملی درباره ایران ( دیباچه بر نظریه انحطاط ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی. نشرنگاه معاصر

- تاملی درباره ایران ( نظریه حکومت قانون در ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی .  نشر ستوده

- تاملی درباره ایران ( مکتب تبریز ) . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر ستوده

- از بازرگان تا سروش . فروغ جهانبخش . ترجمه سعیده سریانی . نشر کویر

اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران  (مقاومت شکننده) . جان فوران . ترجمه

- احمد تدین . نشر خدمات فرهنگی رسا

- ایران بین دو انقلاب . یرواند آبراهمیان . نشر نی

- مقالاتی در جامعه شناسی ایران . یرواند آبراهمیان . ترجمه سهیلا ترابی فارسانی . نشر

- درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس

- نخبگان سیاسی بین دو انقلاب . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس

- سنت و مدرنیته . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه

- ماچگونه ما شدیم . . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه

- مقدمه ای بر انقلاب اسلامی . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه

- موانع توسعه سیاسی در ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر گام نو

- دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر

- نوسازی و اصلاحات در ایران . دکتر سید احمد موثقی . نشر قومس

- نتایج انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه مهدی  حقیقت خواه . نشر ققنوس

- ریشه های انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه عبدالرحیم گواهی . نشر قلم

 جامعه شناسی سیاسی (غرب و ایران)

-مجموعه مقالات ده جلدی اندرو لینک لیتر که توسط انتشارات وزارت امور خارجه ترجمه و منتشر شده است

- حمیرا مشیرزاده. تحول در نظریه ­های  روابط بین ­الملل. انتشارات سمت

- ناصر هادیان. سازه‌انگاری از روابط بین‌الملل تا سیاست خارجی. فصلنامه سیاست خارجی

- جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف. نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل. ترجمة علیرضا طیب و وحید بزرگی. نشر قومس

- جمعی از نویسندگان. نظریه‌های روابط بین‌الملل. ترجمة وحید بزرگی، انتشارات ماجد

- استفان هابدن. جامعه‌شناسی تاریخی و روابط بین‌الملل. ترجمة جمشید زنگنه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی

- جیمز دیوتیاک و جیمز دردریان. نظریه‌های مجازی در روابط بین‌الملل. ترجمة حسین سلیمی، گام نو

- توماس لارسون و دیوید اسکیدمور. اقتصاد سیاسی بین‌الملل: تلاش برای کسب قدرت و ثروت. ترجمة احمد ساعی و مهدی تقوی، نشر قومس

- جمعی از نویسندگان. اقتصادسیاسی بین‌الملل. ترجمة مهدی تقوی، دانشکدة امور اقتصادی

- محمد بهکیش. جهانی شدن و اقتصاد ایران. نشر نی

- مقالات مجلة سیاست خارجی در تابستان ۱۳۷۹ (ویژة جهانی شدن)

- مقالات دکتر محمد شیرخانی در مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه

- احمد ساعی. جهانی شدن و جنوب. نشر قومس

-احمد ساعی. مسائل  سیاسی‌ـ‌اقتصادی جهان سوم. سمت

- احمد ساعی. قدرت، سیاست، و نابرابری در جهان سوم. نشر قومس

- رونالد چیلکوت. نظریه‌های توسعه و توسعه نیافتگی. ترجمة احمد ساعی، انتشارت علوم نوین

- احمد ساعی. مقالات مجلة اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی و مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی

 * Burchill, Scott and Linklater, Andrew (1996) Theories of International Relations. London: Macmillan. (Chapter 3, pp. 83-90; Chapter 4; Chapter 8; Chapter on Constructivism).

* Little, R. and Smith, M. (1991) Perspectives on World Politics. New York: Rutledge. Chapter 2.7; Chapter 1.8.; and Chapter 1.9

* Griffiths, M. (1999) “Theory of International Society.” and “Alexander Wendt.”In Fifty Key International Thinkers. London: Rutledge.

* Neumann, Iver B. and Weaver, Ole, eds. (1996) The Future of International Relations: Masters in the Making? London and New York: Rutledge. (Chapters 9, 10)

 نظریه های روابط بین الملل (نظریه های کلاسیک، جدید و اقتصاد سیاسی بین الملل)

 - چیستی علم. آلن چالمرز. ترجمة سعید زیباکلام، سمت

 – رهیافت و روش در علوم سیاسی . دکتر عباس منوچهری . نشر

 – روش شناسی نظریه های جدید در سیاست ( اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی ) . دکتر جهانگیر معینی علمداری . نشر دانشگاه   

 -  نظریه و روش در علوم سیاسی . دیوید مارش و جری استوکر . ترجمه دکتر امیر حاجی یوسفی .نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی

 - روش‌های تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربی ،یارول مانهایم و ریچارد ریچ، ترجمة لیلا سازگار، مرکز نشر دانشگاهی(ویراست جدید همین کتاب، که کاملا به روز شده با نام "روش های کمی و کیفی تحقیق تحلیل تجربی سیاست" منتشر شده است)

 -  روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل . دکتر محمود سریع القلم . نشر فرزان روز

– روش تحقیق در علوم سیاسی . دکتر ابوالقاسم طاهری. نشر قومس

–  پارادایم شناسی علوم انسانی . برایان فی .  ترجمه مرتضی مردیها . نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی

 – روشهای علوم اجتماعی،موریس دوورژه،ترجمه خسرواسدی،چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر

 - روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،باقر ساروخانی،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

 – روش تحقیق در علوم اجتماعی،ریمون کیدی،لوک وان کامپنهود،ترجمه دکترعبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا

- جزوه روش‌شناسی در روابط بین‌الملل.  قاسم افتخاری. دورة کارشناسی ارشد.

 روش شناسی (سیاسی، بین الملل و منطقه ای)

منابع زبان عمومی
آزمون زبان عمومی همچنان که بسیاری از داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد یا سایر آزمون های زبان با آن برخورد داشته اند به گونه ای نیست که بتوان منبع جامع و کاملی برای آن معرفی کرد و معمولا سطح کلی آشنایی با زبان داوطلبان را محک می زنند. کتابهای زیر که به عنوان منابع مناسب زبان عمومی آزمون دکتری معرفی می گردند کتاب هایی است که دقیقا آزمون های زبان عمومی را در سطح دکتری یا کارشناسی ارشد هدف گیری نموده اند و تلاش کرده اند لغات و قواعد رایج این گونه آزمون ها را به صورت مشخص تری ارائه نمایند تا داوطلبانی که معمولا با مشکل صرف زمان بر روی درس زبان عمومی مواجه هستند فراغت بیشتری برای سایر دروس خود پیدا کنند. ما تلاش کرده ایم در این صفحه ضمن معرفی کتاب های موجود در بازار کتاب های الکترونیکی مفیدی را جهت دانلود در اختیار داوطلبان عزیز آزمون دکتری قرار دهیم. از داوطلبان عزیز خواهشمندیم در صورت رضایت از محتوای کتاب ، آن را به دوستان خود معرفی نمایید. با تشکر.
۱-دانلود کتاب رایگان زبان عمومی دکتری نیمه متمرکز سراسری وب سایت پی اچ دی تست دانلود
2 - دانلود نسخه الکترونیک کتاب ۵۰۴ دانلود
۳- دانلود نسخه کتاب لغات ضروری تافل دانلود
۴- دانلود لغات برگزیده کتاب لغات ضروری تافل دانلود
۵- کتاب زبان عمومی انتشارات کتابخانه فرهنگ
این کتاب که با توجه به آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد در سالهای گذشته نگارش یافته و با توجه به درس زبان عمومی کنکور دکتری سراسری ۱۳۹۰ جهت داوطلبان آزمون دکتری تطبیق یافته است شامل لغات مورد استفاده در کنکور دکتری و اصطلاحات و قواعد گرامری و نیز نمونه درک مطلب این کنکور می باشد.
۶- کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز
کتاب آزمون زبان عمومی که توسط انتشارات آزاده به بازار دکتری عرضه شده است  سوالات و پاسخ سوالات آزمون عمومی دکتری شامل استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی را در بر گرفته است.
۷- کتاب زبان عمومی انتشارات پردازش
این کتاب نیز گرچه برای آزمون کارشناسی ارشد تألیف گردیده است ولی می تواند برای داوطلبان کنکور دکتری مفید واقع گردد. حل سوالات زبان انگلیسی کنکور دکتری ۱۳۹۰ در کنار خواندن این گونه کتاب ها ضروری است.

منابع استعداد تحصیلی
کتاب های زیر به عنوان منبع مناسب درس استعداد تحصیلی آزمون دکتری پیشنهاد می گردند:
۱- کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری
این کتاب که از طرف وب سایت پی اچ دی تست و به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبان آزمون دکتری قرار گرفته است می تواند نیاز داوطلبان این آزمون را تا حد زیادی برطرف نماید. داوطلبان می توانند با عضویت در خبرنامه همین سایت از انتشار نسخه های جدیدتر این کتاب و سایر کتاب های رایگان پی اچ دی تست مطلع گردند.دانلود
۲- کتاب ۱۰۰ تست منتخب آزمون دکتری
این کتاب شامل صد تست برگزیده آزمون های دکتری سراسری سالهای گذشته است و منابع بسیار خوبی برای تکمیل اطلاعات داوطلبان آزمون دکتری می باشد.دانلود
۳- کتاب های استعداد تحصیلی انتشارات کتابخانه فرهنگ
این مجموعه کتاب  منبع مناسبی است که برای آزمون استعداد تحصیلی کنکور دکتری نیمه متمرکز در بازار کتاب انتشار یافته است.
۴- کتاب استعداد تحصیلی  دکتری مدرسان شریف
این کتاب نیز منبع جامع و کاملی برای داوطلبان آزمون دکتری به شمار می آید. توضیحات کافی و حل سوالات سالهای گذشته از مزیت های این کتاب است.

منبع: phdtest و sanjesh3


کد خبرنگار : 22