تاریخ : 1397,سه شنبه 21 اسفند15:39
کد خبر : 305307 - سرویس خبری : زنان

غرفه فمینیستی یک تشکل دانشجویی در روز زن!

انجمن آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن غرفه ای با مضامین عدم رعایت حقوق زن و زندانیان سیاسی برپا کرده است.

خبرنامه دانشجویان ایران:

غرفه فمنیستی یک تشکل دانشجویی در روز زن!

غرفه فمنیستی یک تشکل دانشجویی در روز زن!

غرفه فمنیستی یک تشکل دانشجویی در روز زن!

غرفه فمنیستی یک تشکل دانشجویی در روز زن!


کد خبرنگار : 16