تاریخ : 1398,دوشنبه 06 خرداد02:21
کد خبر : 313504 - سرویس خبری : خبرنامه

پشت پرده حذف نماینده انجمن تهران در دیدار رهبری

محمدرضا محمدی، عضو شورای ناظر برنشریات وزارت علوم توئیتی قابل تامل درباره حذف نماینده انجمن تهران دیدار رهبری با دانشجویان منتشر کرده است.

خبرنامه دانشجویان ایران:

پشت پرده حذف نماینده انجمن تهران دیدار رهبری


کد خبرنگار : 28