گروه های خبری
آرشیو
  • کتابخانه دانشجویان ایران/ کتاب دویست و پنجاه؛
    در غرب خبری نیست؛ مهم‌ترین رمان ضدجنگ!
    «رمارک» حوادث و وقایعی را تصویر می‌کند که جز سایه‌ای از پوچی و سرگشتگی برای سربازان ارمغانی ندارد. سربازانی که تحت فشار آسیب‌های جنگ درمورد مفاهیمی چون «مرز»، «ملت»، «ملیت» و «کشور» دچار تردید می‌شوند، مفاهیمی که تا پیش از این برای آن‌ها ارزش محسوب می شده حال رنگ...