گروه های خبری
آرشیو
  • «محیا» حلقه‌ی مفقوده‌ی آموزش و پرورش
    داشتم شبکه‌های صداوسیما را یکی پس از دیگری عوض می‌کردم که ناخودآگاه چشمم به «بزرگ‌راه همت» افتاد. اولش فکر کردم خب این هم یکی دیگر از آن برنامه‌های ساعت پرکن صداوسیماست؛ اما تنها دیدن یک قسمت ازآن مرا مجاب کرد که درباره‌اش بنویسم.