گروه های خبری
آرشیو
  • شماره جدید نشریه انجمن‌های اسلامی منطقه بریتانیا منتشر شد؛
    نشریات دانشجویی در اروپا چه محتوایی دارد؟ +دانلود
    این فصلنامه حاصل تلاش و پیگیرى هاى مداوم شوراى مرکزى و اعضاى انجمن هاى اسلامى منطقه بریتانیا و همینطور همکارى هاى مشترک با جوانان و دانشجویان داخل کشور است و شامل چهار بخش اخبار انجمن اسلامى دانشجویان منطقه بریتانیا، بخش فرهنگى، بخش اجتماعى و بخش علمى مى باشد.