گروه های خبری
آرشیو
  • با توجه به این که شما می توانید پس از انجام کامل جابجایی، از سلامت تمامی اسباب منزل خود اطمینان کرده و اگر آسیبی توسط شرکت اتوبار مربوطه وارد شده بود، خسارت را به صورت تمام و کمال دریافت کنید. این گزینه را نیز از شرکت مورد نظر بخواهید.
  • تورهای مسافرتی آفری