گروه های خبری
آرشیو
  • نگاهی به آسیب‌های افزایش سن جمعیت و بی‌عملی دولت؛
    کاهش جمعیت، تهدید خاموش
    ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه نیازمند جمعیت جوان است و به همین خاطر اگر امروز در مقابل کاهش جمعیت نایستیم در آینده نزدیک با جامعه ای سالمند که توان کار و تولید برای کشور را ندارند مواجه خواهیم شد، جمعیتی که قادر نخواهد بود فاکتورهای رشد و رونق اقتصادی را تامین...