گروه های خبری
آرشیو
  • دادگاه کیفری ریاض برای پنج نفر از جوانان شیعی بازداشت شده، حکم اولیه اعدام صادر کرده است.
  • تورهای مسافرتی آفری