گروه های خبری
آرشیو
  • دانشمند جوان تبریزی توسط نظام رتبه بندی بین المللی ESI چهار سال پیاپی (94تا 97)عنوان دانشمند برتر جهان را کسب کرد.