گروه های خبری
آرشیو
  • سعید هادوی؛
    بصیرت افزایی ۹۸
    انتخابات ۹۸ نزدیک است و در این برهه اقتصادی آیا این دولت نیز با رفتارها و صحبت های خود بدنبال منحرف کردن اذهان از سمت دولت به سمت رهبری است؟