گروه های خبری
آرشیو
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد - طراحی شهری
    به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان طراحی شهری آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد -شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
    فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری بتوانند نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد -طراحی شهری
    فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان طراحی شهری آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری بتوانند نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.