گروه های خبری
آرشیو
  • حمیدرضا زارع، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۹۸ قرار گرفت.
  • عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان با کسب امتیاز ۸۰۳ در رتبه ۷ گروه الف فهرست سرآمدان علمی کشور به عنوان یکی از سرآمدان علمی انتخاب شد.