گروه های خبری
آرشیو
  • تقی آزادارمکی در گفتگویی به یک سوال پرتکرار دانشگاهی پاسخ داد؛
    جامعه ایران دچار فروپاشی اجتماعی شده است؟
    او هم پوپولیست است. آدم‌ شبه‌متفکری است که دو گزاره کلی رادیکال می‌گوید و نظام سیاسی براساس آن زیست می‌کند. اما یک آدم محقق که در تاریخ ایران 50-40 سال کار کرده باشد و نهایتا سوال شما را در باب هویت ایرانی توضیح دهد، کجا است؟! یک متفکر به من نشان دهید که در ماجرای...