گروه های خبری
آرشیو
 • محسن سلگی؛
  وقتی زن بر مرد برتری می‌گیرد
  برتری زن بر مرد در غیبت، ظهور می‌یابد؛ «دم‌دستی‌شدن زن» به خود او آسیب رسانده و این چیزی است که به مرد هم آسیب می‌رساند و مردم هم نباید دم‌دستی باشند. تجلیل از زن محجوب ربطی به تایید در حجاب‌رفتن وجود اجتماعی زن ندارد.
 • محمد علی‌بیگی
  گذری به ذات غرب با همراهی نیچه، شلر و هایدگر
  اما کین‌توزی چیست و از کجا می‌آید و شرایط بالیدن و بر دادنش چیست. آن‌کس که به بحث از کین‌توزی آغاز می‌کند، نیچه است. نیچه در آغاز، آن را انتقام یا der Rache می‌خواند یعنی امری نفسانی که بر اثر ترس پیدا می‌شود و انفعالی است.
 • شهرت نیچه در ایران بیشتر به خاطر این جمله معروفش بوده که «خدا مرده است»‌؛ بسیاری نیز او را فردی ضد خدا می‌دانند که اعتقادی به وجود خدا ندارد و این مسئله، روح حاکم بر نوشته ها و جهان‌بینی وی را تشکیل می‌دهد. اهل نظر اما آگاهند که منظور نیچه از مرگ خدا، حذف اعتقاد به...
 • محمد علی‌بیگی؛
  «جنگ برد ـ برد با خصم ملوس»؛ مخاصمه دیپلماتیک ایران و غرب با نگاهی به نیچه و فلسفه‌ورزی او
  پس، از نظر نیچه، فیلسوفان، تاییدکنندگان وضع موجود نیستند و به‌همین سبب «دیوانه» یا «خطرناک» توصیف می‌شوند. دیگر فیلسوفان نیز هرکدام به‌نحوی، فیلسوف را توصیفگر می‌دانند. البته این توصیف زبان خاص خود را دارد. نیز باید گفت همواره بین فلسفه و وضع تاریخی، ارتباطی هست....