گروه های خبری
آرشیو
  • نقدی بر جوابیه انتشارات کتاب «هاشمی در سال 88»؛
    هیچ گزارش تاریخی بدون اعمال نظر شخصی مورخ ثبت نمی‌شود
    یادداشت «هاشمی 88، اسیر در افراط و تفریط» که در «خبرنامه دانشجویان ایران» منتشر و انتقاداتی را به اثر «هاشمی در سال 88» مطرح نمود با واکنش انتشارات سلمان فارسی و ارسال جوابیه ای در روز شنبه 10 خردادماه مواجه گردید.
  • علی احمدپور؛
    هاشمی 88، اسیر در افراط و تفریط
    هاشمی را باید در فضایی عاری از دسته بندی های جناحی و تنها براساس موازین انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار داد. نه می توان سوابق و خدمات وی را نادیده گرفت و نه می توان با چشم پوشیدن از اشتباهات قابل توجه هاشمی تنها به سوابق پیشینی وی دل خوش نمود.