گروه های خبری
آرشیو
  • محمد علی‌بیگی
    گذری به ذات غرب با همراهی نیچه، شلر و هایدگر
    اما کین‌توزی چیست و از کجا می‌آید و شرایط بالیدن و بر دادنش چیست. آن‌کس که به بحث از کین‌توزی آغاز می‌کند، نیچه است. نیچه در آغاز، آن را انتقام یا der Rache می‌خواند یعنی امری نفسانی که بر اثر ترس پیدا می‌شود و انفعالی است.
  • فروید معتقد بود که انسان از بدو تولد مراتب تکامل جنسی را طی می کند، اما مدنیت و قوانین اجتماعی در مرحله ای مانع ارضاء مستقیم این غرایز جنسی خواهد شد و لذا دستگاه سرکوب "من برتر" انباری از عقده های سرکوب شده را تشکیل می دهد که این عقده ها دائما منجر به جهت...