گروه های خبری
آرشیو
  • کریم انصاری فرد تأکید دارد موقتاً به آسیا آمده و شرایط آمادگی‌اش طوری است که خیلی زود دوباره به اروپا بازمی‌گردد و کارش را در این قاره از سر می‌گیرد.
  • تورهای مسافرتی آفری