گروه های خبری
آرشیو
باشگاه نشریات
 • شماره ١٩۵ نشریه دانشجویی فتح منتشر شد +دانلود
  در شماره ١٩۵ نشریه فتح، مطالبی با عنوان: «هیس!! فریاد زدن ممنوع»، «بایدن و ترامپ نداریم آمریکا شیطان است»، غنی‌سازی که ۲۰ شد دولت هنوز نه»، «سوار بر تانک تحریف»، «چه پرده‌ها دریدند از این مملکت» و «تا کور شود هر آنکه نتواند دید» توسط دانشجویان به رشته تحریر درآمده...
 • نشریه دانشجویی طلوع منتشر شد +دانلود
  ظلم، عبور از عدالت و یکى از رذایل اخلاقى است که به معناى گذاشتن چیزى در غیر موضع خود، ستم کردن و بى داد معنى شده است. خشونت نیز یکى از مصادیق ظلم و استفاده از زور فیزیکى به منظور قراردادن دیگران در وضعیتى بر خلاف خواستشان است.
 • شماره جدید گاهنامه هدی منتشر شد +دانلود
  بزرگی می گفت:« ما یک بیست کلاس اولی داریم، یک بیست دبیرستانی و یک بیست هم فرضاً در مقطع دکتری. هر سه بیست هستند اما آیا از نظر ارزشی با هم برابرید؟ »
 • شماره جدید نشریه تسنیم منتشر شد +دانلود
  در این شماره به مطالبی همچون گشف حجاب، مصاحبه با بانوی نویسنده، آن ور آبی ها چه می پوشند، در مکتب شهدا و ... پرداخته شده است.
 • شماره جدید نشریه صبح صادق منتشر شد +دانلود
  در این شماره به فرقه یمانی، حاشیه شهر نشینی، گفتگویی با فعال دانشجویی، بررسی انتقام سخت در یک سال گذشته و ... پرداخته شده است.
 • شماره جدید گاهنامه جمهور منتشر شد +دانلود
  به راستی، اگر هر باور و سخنی محترم باشد، بدین سان به اثبات درستی آن باور صحه نهاده ایم و چنانچه این روند ادامه یابد، می بایستی درون هر جامعه ای که همچون نمایشگاهی گسترده از باورها و نظرگاه های گوناگون و ناهمگون است، هر سخن و دیدگاهی را درست پنداشته و آن را بپذیریم.
 • ارسال ۱۰ هزار اثر به «جشنواره تیتر ۱۲»؛
  مشارکت ۵۸ درصدی نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی/ آمار ثبت نشریات در بخش‌های «فضای مجازی» و «سرزمین مادر»
  در هفته هفتم ثبت‌نام دوازدهمین دوره از جشنواره نشریات دانشجویی تعداد آثار داوطلب برای حضور در این جشنواره به ۱۰۷۰۴ اثر رسید و دانشگاه‌های علوم پزشکی توانستند ۵۸ درصد مشارکت در «تیتر۱۲» را به خود اختصاص دهند. تا کنون ۴۰۳۵ شرکت‌کننده و ۱۳۶نفر از کارشناسان برای حضور در...
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته سوم دی ماه
  تیترهای کلیشه‌ای در کنار حساسیت رعایت قواعد ویرایشی +جدول
  ترم «پر دردسر» کرونا زده به پایان راه خود رسید و دانشجویان این روزها در حال برگزاری امتحانات به شکل متفاوت هستند. این تفاوت در حوزه فعالیت های دانشجویی نیز دیده شد. تشکل های دانشجویی به شکل متفاوت اقدام به جذب دانشجو کردند و در نشریات دانشجویی، دیگر خبری از کاغذهای...
 • نشریه دانشجویی پادمه منتشر شد +دانلود
  بــه راســتی این هــا همــه سردار اســت و سردار فقــط اینهــا نیســت! امـروز از عمـق نفـوذ حـاج قاسـم در قلـب آزادی خواهـان جهان نمینویسـم و حتی از مغناطیـس وجـودش، از اخـاص و تدبیـر و شـجاعتش گفـن هم بماند.
 • نشریه دانشجویی آیینه منتشر شد +دانلود
  از پیروزی در دفــاع مقـدس در برابــر زیاده خواهی هــای دیگــران، تــا مشــارکت بــالای مــردم در دوره هــای مختلف انتخابات برای تعیین سرنوشـت کشـور از شکسـت دادن تجزیه طلبـان در اوایـل پیـروزی انقـلاب تا چیره شدن بر ماهی گیران از آب گل آلـود کـه قصـد تبدیـل یـک...
 • توسط تشکل‌های دانشجویی صورت گرفت؛
  شکایت دانشجویان از توهین یک نشریه به قاسم سلیمانی +عکس
  همانطورکه مستحضرید، سیدالشهداء مقاومت، سردار دل‌هاست و محبوب همه اقشار جامعه است، این اقدام توهین آشکار به عموم ملت ایران به ویژه خانواده معظم شهدا، ایثارگران و مردم انقلابی است.
 • شماره جدید نشریه فلق منتشر شد +دانلود
  خیلـی برایـم جالـب اسـت کـه اگـر رئیـس جمهـور شـوم دقیقـا بایـد چـه کاری را انجـام دهـم . دیـدم خیلـی کار راحتی اسـت. مـی پرسـید چگونـه! برایتـان توضیـح خواهـم داد. وقتـی ازمـن پرسـیده مـی شـود کـه آیـا در انتخابـات شـرکت مـی کنیـد یـا خیـر؟
 • نشریه دانشجویی جبهه واحد منتشر شد +دانلود
  حقیقت این است که آمریکاییها حرف های به ظاهر زیبایی میزنند اما در عمل مخالف آن رفتار میکنند؛ ژستهای انسان دوستانه به خود میگیرند و خود را ناراحت از سرنوشت انسانها و کشتارشان در جنگها نشان میدهند
 • شماره جدید نشریه قیام منتشر شد +دانلود
  در این شماره به ابعاد مختلف شخصیت حاج قاسم سلیمانی با تیترهایی همچون شهید نهضت، شهید در تسخیر سهم خواهی و... پرداخته شده است.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی سحر منتشر شد +دانلود
  پاسـخ قاطعانـه ایـران پـس از شــلیک چنــد موشــک بــه پایــگاه عین الاسـد در عـراق سـبب شـد، ارتش و محـور مقاومـت سـوریه بـا تأسـی از رشـادت های سـردار شهید سـلیمانی و همرزمانـش توانسـتند، مواضـع زیادی از حومـه حلـب و ادلـب را کـه در تصرف تروریسـتها بـود آزاد سـازند.
 • نشریه دانشجویی عیار منتشر شد +دانلود
  در تعریــف لغــوی اقتصــاد مقاومتــی، بــه معنــی شناســایی حوزه هــای فشــار و تــاش بــرای بیاثــر کـردن و کنتـرل آنهاسـت. اصطـلاح اقتصـاد مقاومتـی نخسـتین بـار، توسـط مقـام معظـم رهبـری در شـهریور ۱۳۸۹بـه کار بـرده شـد.
 • نشریه دانشجویی هفت تیر منتشر شد +دانلود
  مجلـس بـا عنـوان: «اقـدام راهبـردی بـرای لغـو تحریم هـا و صیانـت از منافـع ملـت ایـران» کـه پـس از تـرور دانشـمند برجسـته هسـته ای «شـهید دکتـر محسـن فخـری زاده» در دسـتور کار قـرار گرفـت، داد دولتی.هـا را بـه صـدا درآورد.
 • شماره جدید نشریه واجد منتشر شد +دانلود
  هــوا ســرد بــود، ســرد تــر از همیشــه، ۱۳روز از دهمیــن مــاه ســال میگذشــت؛ همــه خــواب بودنـد، آن روز را بـه خوبـی بـه یـاد دارم، همـان روز سـرد...
 • نشریه دانشجویی مهبانگ منتشر شد +دانلود
  در این شماره به موضوعاتی همچون مصاحبه، روش تدریس نوین، اقتصاد دانش بنیان، معرفی کتاب و ... پرداخته است.
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته دوم دی ماه
  جلدهای حرفه‌ای اما بدون رعایت قواعد تیترزنی +دانلود
  ترم «پر دردسر» کرونا زده به پایان راه خود رسید و دانشجویان این روزها در حال برگزاری امتحانات به شکل متفاوت هستند. این تفاوت در حوزه فعالیت های دانشجویی نیز دیده شد. تشکل های دانشجویی به شکل متفاوت اقدام به جذب دانشجو کردند
 • شماره جدید نشریه مدیرانه منتشر شد +دانلود
  وجهـه دیگـر امـا صرفـا عیـب جویـی هـای معمولـی اسـت کـه آدمیـزاد تـا بـوده ایـن اخـلاق را در درون خویـش داشـته و بـا آن کلنجـار رفتـه و چوبـش را هـم خـورده اسـت.
 • تاثیر صدای دانشجو در جریانات سیاسی کشور از انقلاب تا کنون؛
  چالش تغییر حیات جنبش دانشجویی
  ورود جنبش دانشجویی با رویکرد مسئله محوری باعث شد که فعالان دانشجویی مقداری جدی‌تر در حوزه مسائل اساسی جامعه ورود پیدا کنند. از نقاط قوت این روز‌های جنبش دانشجویی میتوان به مطالبه گری‌های اخیر این جریان در مسائل مختلف کشور اشاره کرد جنبشی که از دل خود مردم برآمده باشد...
 • نشریه دانشجویی فتنه منتشر شد +دانلود
  در این شماره به مسائلی همچون فتنه، نقش دانشجو در اقتصاد، سند تحول، بیانیه گام دوم، اخلاق فاطمی و ... پرداخته شده است.
 • شماره جدید نشریه دغدغه منتشر شد +دانلود
  دولت ملزم به اجرا این طرح که در زمره تعهدات برجامی است، قرار میگیرد و ایران به تعهدات خود در زمینه هستهای عمل نخواهد کرد و غنیسازی را با 20 درصد قبلی ادامه خواهد داد.
 • نشریه دانشجویی قدم منتشر شد +دانلود
  تا به اینجا سعی داشتیم قدم به قدم با موضوعات و مسائل روز سیاست, اقتصاد و جامعه خود همراه باشیم و تلاش کنیم به عنوان یک دانشجوی دغدغهمند نگارش یادداشتهای تحلیلی را هم گام با عمق مطالعه و تامل پیش ببریم. اثرگذاری و تحول بی شک از اهداف نویسندگان نشریه است.
 • شماره جدید نشریه قلم منتشر شد +دانلود
  در این شماره به روابط دختر و پسر، نقدی بر سریال، مسئوله گرانی و معیشت مردم، ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده و ... پرداخته شده است.
 • تورهای مسافرتی آفری