تاریخ انتشار: پنجشنبه 1393/06/13 - 11:57
کد خبر: 141098

منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -علوم جغرافیایی (کلیه گرایش‌ها)

منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -علوم جغرافیایی (کلیه گرایش‌ها)

بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری علوم جغرافیا (جغرافیای سیاسی، برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، اقلیم شناسی) پیشنهاد می شود.

خبرنامه دانشجویان ایران: وضعیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ‌های اخیر نشان میدهد که بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری در دانشگاه‌ها را داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود از تحصیل بازمانده اند.

به گزارش خبرنگار صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مطالعه کتاب های و منابع زیر به داوطلبان آزمون دکتری سراسری رشته علوم جغرافیا (جغرافیای سیاسی، برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، اقلیم شناسی) پیشنهاد می شود:

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

پائین همین صفحه

زبان انگلیسی

پائین همین صفحه

استعداد تحصیلی

-مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، حافظ نیا، انتشارات سمت

-روش های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی ، ترجمه دکتر پور احمد ، اسکندری، انتشارات سمت

- طراحی پژوهش های اجتماعی، تالیف نورمن بلیکی، ترجمه طراحی پژوهش های اجتماعی، نشر نی

-‏ روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)، تالیف ریمون کیوی، ترجمه نیک گهر، ناشر توتیا

-کاربرد آمار در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی،دکتر مهدی طاهرخانی، نشر قومس

-روش تحقیق:تالیفات، نوشته س. ک. موزر و ج. کالتون، ترجمه کاظم ایزدی

- روش های تحقیق در جغرافیای انسانی:جیمز ام لیندسی: محمد رضا رضوانی

- روش‏هاى تحقیق در علوم اجتماعى،باقر ساروخانی

 - جزوه کلاسی روش تحقیق در جغرافیای سیاسی، حافظ نیا، دانشگاه تربیت مدرس

روش تحقیق در جغرافیا

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل. قوام، انتشارات سمت.

- ژئواستراتژی، عزتی،  انتشارات سمت.

- ژئوپلیتیک؛ عزتی،  انتشارات سمت.

- اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. حافظ نیا، انتشارات پاپلی.

- عوامل و اندیشه ها در ژئوپلیتیک، اکوست، ایو و ژیبلن، بئتریس،  ترجمه فراستی. نشر آمن

- ژئوپلیتیک فراگیر. رادن، کتلین و شلی، فرد؛ ترجمه فرشچی و رهنما. دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.

- ژئوپلیتیک، علم یا گفتمان: یک تردید فلسفی. حافظ نیا، مجموعه مقالات نخستین گنگرة علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران.

- تجدید حیات ژئوپلیتیک، هپل، لسلی؛ ترجمه میرحیدر. ماهنامه اطلاعات سیاسی– اقتصادی. شماره ۴۸ – ۴۷٫

- ژئوپلیتیک ایران بعد از جنگ سرد: فرصت ها و چالش ها. حافظ نیا.

- ژئوپلیتیک: ارائه تعریفی جدید. میر حیدر،  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. سال سیزدهم، شماره ۴

- سیری در تحولات ژئوپلیتیک. میر حیدر، مجموعه مقالات کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران.

- ژئوژلیتیک در جهان متغیر. دادس، کلاوس. ترجمه احمدی پور با همکاری عطاا… عبدی. انتشارات دانش بلاغ.

- اندیشه های ژئوپلیتیک در قرن بیستم. اتوتایل، ژئاروید و دیگران. ترجمه حافظ نیا و نصیری. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

- نظام ژئوپلیتیک جهانی. برنارد سوئل کوهن. ترجمه کاردان، انتشارات موسسه فرهنگی و مطالعات بین­المللی ابرار معاصر. 

اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی؛ مجتهد زاده، انتشارات  سمت

- جغرافیای سیاسی ایران. حافظ نیا . انتشارات سمت 

- مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی. تیلور، پیتر و جانستون، جان . ترجمة پیشگاهی فرد و اکبری.انتشارات دانشگاه تهران.

- ایده های ژئوپلیتیک و واقعیت های ایرانی؛ مجتهد زاده.  نشر نی.

- ناسیونالیسم در ایران؛ کاتم،  ترجمه احمد تدین، انتشارات کویر.

- قبله عالم ژئوپلیتیک ایران؛ فولر، گراهام؛  ترجمه مخبر، نشر مرکز.

- درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی؛ مویر، ریچارد؛ترجمة میر حیدر با همکاری سید یحیی صفوی، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،  دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل

-مبانی جفرافیای سیاسی،دره میرحیدر

- بررسی مفهوم ایران زمین و نقش آن در علت وجودی دولت – ملت ایران. شمس،  یزدانی، (۱۳۸۴).  فصلنامه مدرس. دوره نهم. شماره اول. پیاپی ۳۸٫

- آذربایجان بزرگ: فرصت ها و تنگناها؛ کریمی پور؛  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.

- ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید)؛ کریمی پور، انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم.

- مقدمه ای بر علت وجودی ایران جدید. کامران، حسن و کریمی پور،  فصلنامه مدرس. دوره ۶٫ شماره ۲٫ تابستان ۱۳۸۱٫

- مقدمه ای بر تقسیمات کشوری ایران جلد نخست، کریمی پور،  انجمن جغرافیایی ایران.

- دموکراسی و هویت ایرانی. مجتهدزاده. انتشارات کویر.

*Glassner, Martine; (2004). “POLITICAL GEOGRAPHY”:John Wiley & Sons,Inc.

*Dikshit, Ramesh Dutta; (1995) “POLITICAL GEOGRAPHY The Discipline and Its Dimension “: Tata McGraw – Hill Publishing Company Limited.

نظریه های جغرافیای سیاسی

-مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، حافظ نیا، انتشارات سمت

-روش های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی ، ترجمه دکتر پور احمد ، اسکندری، انتشارات سمت

- طراحی پژوهش های اجتماعی، تالیف نورمن بلیکی، ترجمه طراحی پژوهش های اجتماعی، نشر نی

-‏ روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)، تالیف ریمون کیوی، ترجمه نیک گهر، ناشر توتیا

-کاربرد آمار در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی،دکتر مهدی طاهرخانی، نشر قومس

-روش تحقیق:تالیفات، نوشته س. ک. موزر و ج. کالتون، ترجمه کاظم ایزدی

- روش های تحقیق در جغرافیای انسانی:جیمز ام لیندسی: محمد رضا رضوانی

- روش‏هاى تحقیق در علوم اجتماعى،باقر ساروخانی

 - جزوه کلاسی روش تحقیق در جغرافیای سیاسی، حافظ نیا، دانشگاه تربیت مدرس

روش تحقیق در جغرافیا

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- مبانی جغرافیای روستایی، سعیدی،  انتشارات سمت

- جغرافی روستایی ایران،مهدوی،  انتشارات سمت

- جغرافیای کوچ نشینی،مشیری،  انتشارات سمت

- برنامه ریزی ناحیه ای، حسین زاده دلیر ،  انتشارات سمت

- نظریه های توسعه روستایی، پاپلی،انتشارات سمت

- مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، رضوانی، نشر قومس

- اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، زیاری،  انتشارات دانشگاه تهران

- اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، آسایش،  پیام نور

- اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای ، معصومی اشکوری

- اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای، آسایش ، انتشارات پیام نور

- برنامه ریزی روستایی در ایران، آسایش ، انتشارات پیام نور

- رهنمودهایی بر برنامه ریزی مراکز روستایی، مهندسین مشاور دی- اچ- وی هلند ، جهاد سازندگی

دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

-اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد اول و دوم)؛ شکویی؛ انتشارات گیتاشناسی

-قلمرو فلسفه جغرافیا.احمد پور .انتشارات دانشگاه تهران

-جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی،شکویی.آستان قدس

-فلسفه جغرافیا،حسین شکوئی،انتشارات گیتاشناسی

-سیر اندیشه در جغرافیای انسانی، دکتر یدالله فرید، دانشگاه تبریز

مکتب های جغرافیایی 

-مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، حافظ نیا، انتشارات سمت

-روش های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی ، ترجمه دکتر پور احمد ، اسکندری، انتشارات سمت

-طراحی پژوهش های اجتماعی، تالیف نورمن بلیکی، ترجمه طراحی پژوهش های اجتماعی، نشر نی

-روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)، تالیف ریمون کیوی، ترجمه نیک گهر، ناشر توتیا

-کاربرد آمار در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی،دکتر مهدی طاهرخانی، نشر قومس

-روش تحقیق:تالیفات، نوشته س. ک. موزر و ج. کالتون، ترجمه کاظم ایزدی

-روش های تحقیق در جغرافیای انسانی:جیمز ام لیندسی: محمد رضا رضوانی

-روش‏هاى تحقیق در علوم اجتماعى،باقر ساروخانی

 -جزوه کلاسی روش تحقیق در جغرافیای سیاسی، حافظ نیا، دانشگاه تربیت مدرس

روش تحقیق در جغرافیا

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- ژئومورفولوژی ایران، مقیمی، انتشارات دانشگاه تهران

- ژئومورفولوژی ایران، جداری عیوضی،  انتشارات پیام نور

- ژئومورفولوژی جلد ۱(ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیکی بیرونی)،محمودی، انتشارات دانشگاه تهران

- ژئومورفولوژی جلد ۲ (ژئومورفولوژی اقلیمی) ، محمودی،انتشارات دانشگاه تهران

- ژئومورفولوژی کاربردی، احمدی، انتشارات دانشگاه تهران

- ژئومورفولوژی ساختمانی، محمودی، انتشارات پیام نور

- ژئومورفولوژی دینامیک، محمودی،  انتشارات پیام نور

- مبانی ژئومورفولوژی ، خیام ، نیما

- ژئومورفولوژی اقلیمی، محمودی، انتشارات پیام نور

- ژئومورفولوژی ایران دکتر علائی طالقانی،انتشارات قومس

ژئومورفولوژی ایران

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

-مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، حافظ نیا، انتشارات سمت

-روش های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی ، ترجمه دکتر پور احمد ، اسکندری، انتشارات سمت

- طراحی پژوهش های اجتماعی، تالیف نورمن بلیکی، ترجمه طراحی پژوهش های اجتماعی، نشر نی

-‏ روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)، تالیف ریمون کیوی، ترجمه نیک گهر، ناشر توتیا

-کاربرد آمار در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی،دکتر مهدی طاهرخانی، نشر قومس

-روش تحقیق:تالیفات، نوشته س. ک. موزر و ج. کالتون، ترجمه کاظم ایزدی

- روش های تحقیق در جغرافیای انسانی:جیمز ام لیندسی: محمد رضا رضوانی

- روش‏هاى تحقیق در علوم اجتماعى،باقر ساروخانی

 - جزوه کلاسی روش تحقیق در جغرافیای سیاسی، حافظ نیا، دانشگاه تربیت مدرس

روش تحقیق در جغرافیا

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- مبانی آب و هواشناسی، علیجانی،کاویانی،  انتشارات سمت

- مبانی آب و هوا شناسی ،علیجانی، انتشارات پیام نور

- مناطق خشک، کردوانی، انتشارات دانشگاه تهران

تکنیک های آب و هواشناسی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- آب و هوای ایران، علیجانی،  انتشارات پیام نور

- منابع و مسائل آب در ایران (جلد اول) ،کردوانی، انتشارات دانشگاه تهران

- منابع و مسائل آب در ایران(آب های شور) (جلد۲) ، پرویز کردوانی ، انتشارات قومس

آب و هواشناسی ایران

منابع زبان عمومی
آزمون زبان عمومی همچنان که بسیاری از داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد یا سایر آزمون های زبان با آن برخورد داشته اند به گونه ای نیست که بتوان منبع جامع و کاملی برای آن معرفی کرد و معمولا سطح کلی آشنایی با زبان داوطلبان را محک می زنند. کتابهای زیر که به عنوان منابع مناسب زبان عمومی آزمون دکتری معرفی می گردند کتاب هایی است که دقیقا آزمون های زبان عمومی را در سطح دکتری یا کارشناسی ارشد هدف گیری نموده اند و تلاش کرده اند لغات و قواعد رایج این گونه آزمون ها را به صورت مشخص تری ارائه نمایند تا داوطلبانی که معمولا با مشکل صرف زمان بر روی درس زبان عمومی مواجه هستند فراغت بیشتری برای سایر دروس خود پیدا کنند. ما تلاش کرده ایم در این صفحه ضمن معرفی کتاب های موجود در بازار کتاب های الکترونیکی مفیدی را جهت دانلود در اختیار داوطلبان عزیز آزمون دکتری قرار دهیم. از داوطلبان عزیز خواهشمندیم در صورت رضایت از محتوای کتاب ، آن را به دوستان خود معرفی نمایید. با تشکر.
۱-دانلود کتاب رایگان زبان عمومی دکتری نیمه متمرکز سراسری وب سایت پی اچ دی تست دانلود
2 - دانلود نسخه الکترونیک کتاب ۵۰۴ دانلود
۳- دانلود نسخه کتاب لغات ضروری تافل دانلود
۴- دانلود لغات برگزیده کتاب لغات ضروری تافل دانلود
۵- کتاب زبان عمومی انتشارات کتابخانه فرهنگ
این کتاب که با توجه به آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد در سالهای گذشته نگارش یافته و با توجه به درس زبان عمومی کنکور دکتری سراسری ۱۳۹۰ جهت داوطلبان آزمون دکتری تطبیق یافته است شامل لغات مورد استفاده در کنکور دکتری و اصطلاحات و قواعد گرامری و نیز نمونه درک مطلب این کنکور می باشد.
۶- کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز
کتاب آزمون زبان عمومی که توسط انتشارات آزاده به بازار دکتری عرضه شده است  سوالات و پاسخ سوالات آزمون عمومی دکتری شامل استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی را در بر گرفته است.
۷- کتاب زبان عمومی انتشارات پردازش
این کتاب نیز گرچه برای آزمون کارشناسی ارشد تألیف گردیده است ولی می تواند برای داوطلبان کنکور دکتری مفید واقع گردد. حل سوالات زبان انگلیسی کنکور دکتری ۱۳۹۰ در کنار خواندن این گونه کتاب ها ضروری است.

منابع استعداد تحصیلی
کتاب های زیر به عنوان منبع مناسب درس استعداد تحصیلی آزمون دکتری پیشنهاد می گردند:
۱- کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری
این کتاب که از طرف وب سایت پی اچ دی تست و به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبان آزمون دکتری قرار گرفته است می تواند نیاز داوطلبان این آزمون را تا حد زیادی برطرف نماید. داوطلبان می توانند با عضویت در خبرنامه همین سایت از انتشار نسخه های جدیدتر این کتاب و سایر کتاب های رایگان پی اچ دی تست مطلع گردند.دانلود
۲- کتاب ۱۰۰ تست منتخب آزمون دکتری
این کتاب شامل صد تست برگزیده آزمون های دکتری سراسری سالهای گذشته است و منابع بسیار خوبی برای تکمیل اطلاعات داوطلبان آزمون دکتری می باشد.دانلود
۳- کتاب های استعداد تحصیلی انتشارات کتابخانه فرهنگ
این مجموعه کتاب  منبع مناسبی است که برای آزمون استعداد تحصیلی کنکور دکتری نیمه متمرکز در بازار کتاب انتشار یافته است.
۴- کتاب استعداد تحصیلی  دکتری مدرسان شریف
این کتاب نیز منبع جامع و کاملی برای داوطلبان آزمون دکتری به شمار می آید. توضیحات کافی و حل سوالات سالهای گذشته از مزیت های این کتاب است.

منبع: phdtest و sanjesh3

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
مجلس مجازات قماربازی را تعیین کرد
این میوه‌ها را کنار سیب زمینی نگهدلری کنید
اصلاح قانون سربازی در دستور کار
پیام تبریک قالیباف در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران
همچنان در حال بررسی پاسخ ایران هستیم
افزایش خودکشی در ژاپن به دلیل عوارض ناشی از کرونا
شهید همدانی هم شهید جبهه دفاع مقدس و هم شهید مقابله با فتنه بود
واکنش به اعلام آمادگی فرح پهلوی برای بازگشت به ایران+ عکس
تروریست خطرناک توسط وزارت اطلاعات ترور شد
خیانت آشکار تتلو که باعث خالی شدن حساب طرفدارانش شد
تایید ۶ ماه حبس دهباشی
وابستگی نهایی به نحوه واکنش آمریکا به پیشنهادات ایران بستگی دارد
تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری‌ از پایان شهریور امسال
این‌خط مشترک از کجا هدایت و راهبری می شود؟
موی سفید آزادگان، سند سنگینی مسئولیت ما بازماندگان شد
حقوق بشر به سبک غربی+ عکس
به کنفرانس خبری نرسیدن سرمربی استقلال تهران‌
به وجود «برجام» مدیریت کشور وابسته نیست
تصاویر| نشست مدیران قرآنی سراسر کشور
دستگیری یک تروریست فرامرزی توسط وزارت اطلاعات
واکنش افشین پیروانی به شایعه درگذشت برادرش
شروع ثبت‌نام انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد
اول شهریور، اتمام مهلت ثبت‌نام متقاضیان انتقال از خارج کشور به دانشگاه آزاد اسلامی
هدف نشست سالانه اتحادیه مستقل، حفظ انسجام تشکیلات در فضای پساکروناست
برگزاری نشست هم اندیشی و هم افزایی مدیران رفاهی دانشگاه‌ها و وزارت علوم
تشکیل مرکز مستقل قرآن و عترت در ستاد وزارت علوم
توجه ویژه به قشر ضعیف در دانشگاه ها
انتشار راهنمای ثبت اطلاعات در سامانه رتبه‌بندی معلمان
اعلام مهلت ثبت‌نام متقاضیان انتقال از خارج به دانشگاه آزاد
۳ ویژگی کلیدواژه مناسب آزمون نظام مهندسی
بیانیه مجمع مطالبه گران رفسنجان خطاب به وزیربهداشت
کامپیوتر شریف در راس پر متفاضی ترین رشته های کنکور
برگزاری مرحله دوم آزمون پذیرش پزشکی از مقطع لیسانس ۷ شهریور
کلاهبرداری از ۲۰۰ دانشجوی تهرانی پذیرش در ترکیه
پیش‌بینی بر استاد محور بودن ۲۰ درصد از دانشجویان مقطع دکترای سال آینده
خدمت‌رسانی دانشجویان در قالب موکب‌های سیار به زائران حسینی
فراهم شدن امکان خروج از کشور دانشجویان مشمول برای اربعین
روابط عمومی‌ها جهادگران عرصه تبیین و سفیران دانایی در جامعه هستند
عدم اعلام نتایج آزمون وکالت ظلم به حقوق داوطلبان است
نتایج تجدیدنظر در جذب مدرسین حق‌التدریس علمی کاربردی اعلام شد
ارائه پیشنهاد برای تغییر احکام حقوقی جهت حفظ اعضای هیات علمی
جزئیات ظرفیت پذیرش دوره‌های شهریه پرداز در دانشگاه‌های علوم پزشکی
نظرسنجی

با دو مرحله‌ای شدن کنکور سراسری موافق هستید؟مشاهده نتایج
go to top