تاریخ انتشار: پنجشنبه 1393/06/13 - 12:44
کد خبر: 141104

منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -مجموعه علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روانشناسی تربیتی، تکنولوژی آموزشی، آموزش عالی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -مجموعه علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روانشناسی تربیتی، تکنولوژی آموزشی، آموزش عالی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) پیشنهاد می شود.

خبرنامه دانشجویان ایران: وضعیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ‌های اخیر نشان میدهد که بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری در دانشگاه‌ها را داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود از تحصیل بازمانده اند.

به گزارش خبرنگار صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مطالعه کتاب های و منابع زیر به داوطلبان آزمون دکتری سراسری رشته علوم تربیتی پیشنهاد می شود:

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

پائین همین صفحه

زبان انگلیسی

پائین همین صفحه

استعداد تحصیلی

- روشهای تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس  ، ترجمه گروه مترجمان، انتشارات سمت و دانشگاه شهید بهشتی.

- روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، سرمد و بازرگان و حجازی، نشر آگاه.

- چیستی علم؛ درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی، چالمرز، آلن، ترجمه‌ی سعید زیباکلام، انتشارات سمت.

- منطق پژوهش در علوم تربیتی: جهت‌گیری جدید، شعبانی ورکی، انتشارات به‌نشر.

- منطق اکتشاف علمی، کارل پوپر، ترجمه کمالی، انتشارات علمی و فرهنگی

- مبانی نظری پژوهش، علی دلاور

- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، حسن پاشا شریفی و  نسترن شریفی

- استدلال آماری در علوم رفتاری، ریچارد شیوسون، علی رضا کیامنش

-  هویت علم دینی، دکتر خسرو باقری

- کتاب راهنمای SPSS ، دکتر حسین مولوی

 روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

-مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، گوتک، جرالد.ترجمه دکتر محمد جعفر پاک سرشت، سمت.

-دیدگاههای جدید در فلسفه تعلیم و تربیت، باقری، انتشارات نقش هستی.

-فلسفه تعلیم و تربیت معاصر، باقری، عطاران، انتشارات محراب قلم.

-پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت، فرمهینی فراهانی، انتشارات آییژ.

-اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، شریعتمداری، انتشارات امیرکبیر.

-زمینه‌ای برای بازشناسی و نقادی در فلسفه تعلیم و تربیت غرب، بهشتی، انتشارات اطلاعات.

- زمینه ای برای بازاندیشی درفلسفه تعلیم وتربیت، ترجمه دکترسعیدبهشتی

-فلسفه آموزش و پرورش؛ موضوعات اصلی در سنت تحلیلی، هرست، پل. اچ.؛ وایت، پاتریسیا، ترجمه بختیار شعبانی ورکی و محمد رضا شجاع رضوی،‌ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

-آموزش و پرورش در شرایط پست‌مدرن ، آهنچیان، انتشارات طهوری.

-فلسفه تربیتی شما چیست؟، گریز، آرنولد، ترجمه بختیار شعبانی ورکی و دیگران، انتشارات به‌نشر

-کلیات فلسفه آموزش و پرورش، شفیلد، هری، نشر قطره.

-فلسفه تعلیم و تربیت قدیم و معاصر، جان الیاس، ترجمه ضرابی، مؤسسه امام خمینی

-نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش. دکتر میرعبدالحسین نقیب زاده.

- اصول و فلسفه آموزش و پرورش ، علی اکبر شعاری نژاد

- فلسفه تعلیم و تربیت، دکتر شعاری‌نژاد

- فلسفه تعلیم و تربیت، عیسی ابراهیم زاده، انتشارات پیام نور

- فلسفه تعلیم وتربیت،جورج نلر، ترجمه دکترفریدون بازرگان

- مبانی واصول آموزش و پرورش، غلام حسین شکوهی

  نظریه های تربیتی مکاتب فلسفی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

-سیر آراء تربیتی در غرب، کاردان، انتشارات سمت.

-تاریخ اندیشه‌های تربیتی ۲ جلد، مایر، فردریک، ترجمة علی‌اصغر فیاض، انتشارات سمت.

-مربیان بزرگ، شاتو، ژان ، ترجمة غلامحسین شکوهی،  انتشارات دانشگاه تهران.

-آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، چهار جلد، بهشتی و فقیهی و ابوجعفری، انتشارات سمت.

-تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسلام. کمال درانی.

- نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلامی، خسرو باقری

- درآمدی به تعلیم وتربیت اسلامی، انتشارات سمت

-تاریخ آموزش و پرورش در اسلام. شبلی و محمد حسین ساکت.

-تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی. ترجمه نوراله کسایی.

-مدارس نظامیه، نوراله کسائی.

-تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، الفاخوری، حنا و البحر، خلیل. عبدالحمید آیتی

تاریخ اندیشه های تربیتی در ایران و جهان

- مبانی نظری پژوهش، علی دلاور

- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، حسن پاشا شریفی و  نسترن شریفی

- روش‌های تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، گال، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران، دو جلد

- روشهای تحقیق وارزشیابی آنهادرعلوم انسانی،دکترنادری وسیف نراقی

- مبانی نظری وعملی پژوهش درعلوم انسانی واجتماعی ،دکترعلی دلاور، انتشارات رشد

- روشهای تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی، دکتردلاور، انتشارات ویرایش

- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، نشر ارسباران

- مبانی پژوهش در علوم رفتاری ۲ جلد، کرلینجر، ترجمه پاشا شریفی و نجفی زند، انتشارات فرا روان

- شناخت روش علمی در علوم رفتاری(پایه‌های پژوهش) ، دکتر حیدر علی هومن،انتشارات پارسا

- آمار و روش تحقیق: روش تحقیق در علوم رفتاری،دکتر سرمد،حجازی و بازرگان ،انتشارات آگاه

- روش تحقیق، بیابانگرد، جلد ۱و۲

- استدلال آماری در علوم رفتاری، ریچارد شیوسون، ترجمه علی رضا کیامنش

-آمارتوصیفی ۲جلدی،دکترکیامنش

-آماراستنباطی۲جلدی،دکترکیامنش

-روشهای آماری در  روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور، انتشارات پیام نور

- تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی،فرگوسن،ترجمه دلاور و نقشبندی،انتشارات ارسباران

- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی،دلاور،انتشارات رشد

- آمار و احتمالات آماری در روانشناسی، علی دلاور

- استنباط اماری در پژوهش رفتاری، هومن ،انتشارات سمت

-روش‌های آماری،پاشا شریفی

آمار و روش تحقیق

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

-نظریه‌های برنامه درسی، میلر،ترجمه محمود مهرمحمدی، انتشارات سمت

-فرهنگ های برنامه درسی (نظریه ها)،تالیف بلوتین ژوزف و دیگران، ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران،انتشارات سمت.

-اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، ترجمه علی تقی‌پور

-مبانی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی مدارس ،مشایخ

-برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، گالن سیلور و همکاران،ترجمه غلامرضا خوی‌نژاد

- برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم اندازها، محمود مهر محمدی ، آستان قدس رضوی

- چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسی، علی شریعتمداری

-مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی:دکترتقی پور

-برنامه ریزی درسی(راهنمای عمل)،دکترحسن ملکی

-برنامه ریزی درسی درمقطع متوسطه:دکترحسن ملکی، انتشارات سمت

نظریه های برنامه ریزی درسی

- مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، بی.آر. هرگنهان و متیواج. السون، علی اکبر سیف، انتشارات آگاه

 -الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس، تالیف بروس جویس، امیلی کالهون و دیوید هاپکینز،  ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی و دکتر لطفعلی عابدی، انتشارات سمت

کلیات روش ها و فنون تدریس، تالیف دکتر امان الله صفوی،نشر معاصر-

 مهارتهای آموزشی و پرورشی، دکتر حسن شعبانی، انتشارات سمت-

-الگوهای جدید تدریس ۲۰۰۴ ، جویس بروس و ریل مارشا، ترجمه محمدرضا بهرنگی

-روش ها و فنون تدریس،شعبانی

- روش‌ها و فنون تدریس، اسکندر فتحی آذر

 

نظریه های یادگیری

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

نظریه های آموزش

مبانی نظری پژوهش، علی دلاور

- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، حسن پاشا شریفی و  نسترن شریفی

- روش‌های تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، گال، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران، دو جلد

- روشهای تحقیق وارزشیابی آنهادرعلوم انسانی،دکترنادری وسیف نراقی

- مبانی نظری وعملی پژوهش درعلوم انسانی واجتماعی ،دکترعلی دلاور، انتشارات رشد

- روشهای تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی، دکتردلاور، انتشارات ویرایش

- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، نشر ارسباران

- مبانی پژوهش در علوم رفتاری ۲ جلد، کرلینجر، ترجمه پاشا شریفی و نجفی زند، انتشارات فرا روان

- شناخت روش علمی در علوم رفتاری(پایه‌های پژوهش) ، دکتر حیدر علی هومن،انتشارات پارسا

- آمار و روش تحقیق: روش تحقیق در علوم رفتاری،دکتر سرمد،حجازی و بازرگان ،انتشارات آگاه

- روش تحقیق، بیابانگرد، جلد ۱و۲

- استدلال آماری در علوم رفتاری، ریچارد شیوسون، ترجمه علی رضا کیامنش

-آمارتوصیفی ۲جلدی،دکترکیامنش

-آماراستنباطی۲جلدی،دکترکیامنش

-روشهای آماری در  روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور، انتشارات پیام نور

- تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی،فرگوسن،ترجمه دلاور و نقشبندی،انتشارات ارسباران

- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی،دلاور،انتشارات رشد

- آمار و احتمالات آماری در روانشناسی، علی دلاور

- استنباط اماری در پژوهش رفتاری، هومن ،انتشارات سمت

-روش‌های آماری،پاشا شریفی

آمار و روش تحقیق

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

-مدیریت آموزشی ، علی علاقه‌بند

-مدیریت آموزشی و آموزشگاهی ،بهرنگی

-مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ،علی علاقه‌بند

-مقدمات مدیریت آموزشی ،علی علاقه‌بند

-سازمان‌ها و سیستم‌های حقیقی- حقوقی و باز ، مترجم: دکتر بهرنگی

-مدیریت رفتار سازمانی، هرسی و بلانچارد،مترجم: علی علاقه‌بند

-مدیریت عمومی، علی علاقه مند

- مدیریت آموزشی،  علی شیرازی

- مدیریت آموزشی، میر کمالی

 مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، بی.آر. هرگنهان و متیواج. السون، علی اکبر سیف، انتشارات آگاه

 -الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس، تالیف بروس جویس، امیلی کالهون و دیوید هاپکینز،  ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی و دکتر لطفعلی عابدی، انتشارات سمت

کلیات روش ها و فنون تدریس، تالیف دکتر امان الله صفوی،نشر معاصر-

 مهارتهای آموزشی و پرورشی، دکتر حسن شعبانی، انتشارات سمت-

-الگوهای جدید تدریس ۲۰۰۴ ، جویس بروس و ریل مارشا، ترجمه محمدرضا بهرنگی

-روش ها و فنون تدریس،شعبانی

- روش‌ها و فنون تدریس، اسکندر فتحی آذر

نظریه های یادگیری
نظریه های آموزش

- مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، بی.آر. هرگنهان و متیواج. السون، علی اکبر سیف، انتشارات آگاه

 -الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس، تالیف بروس جویس، امیلی کالهون و دیوید هاپکینز،  ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی و دکتر لطفعلی عابدی، انتشارات سمت

کلیات روش ها و فنون تدریس، تالیف دکتر امان الله صفوی،نشر معاصر-

 مهارتهای آموزشی و پرورشی، دکتر حسن شعبانی، انتشارات سمت-

-الگوهای جدید تدریس ۲۰۰۴ ، جویس بروس و ریل مارشا، ترجمه محمدرضا بهرنگی

-روش ها و فنون تدریس،شعبانی

- روش‌ها و فنون تدریس، اسکندر فتحی آذر

نظریه های یادگیری

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

الگوهای تدریس

-مقدمات تکنولوژی آموزشی، علی‌آبادی، انتشارات پیام نور

-مبانی نظری تکنولوژی آموزشی،فردانش، انتشارات سمت

-مقدمات تکنولوژی آموزشی، احدیان

-مباحثی در تکنولوژی آموزشی، مجدفر

-فناوری های جدید در تکنولوژی آموزشی،  شهناز ذوفن

-فن برنامه سازی تلویزیونی، جرالد میلرسون،  ترجمه رحیمیان

مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

- مبانی نظری پژوهش، علی دلاور

- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، حسن پاشا شریفی و  نسترن شریفی

- روش‌های تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، گال، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران، دو جلد

- روشهای تحقیق وارزشیابی آنهادرعلوم انسانی،دکترنادری وسیف نراقی

- مبانی نظری وعملی پژوهش درعلوم انسانی واجتماعی ،دکترعلی دلاور، انتشارات رشد

- روشهای تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی، دکتردلاور، انتشارات ویرایش

- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، نشر ارسباران

- مبانی پژوهش در علوم رفتاری ۲ جلد، کرلینجر، ترجمه پاشا شریفی و نجفی زند، انتشارات فرا روان

- شناخت روش علمی در علوم رفتاری(پایه‌های پژوهش) ، دکتر حیدر علی هومن،انتشارات پارسا

- آمار و روش تحقیق: روش تحقیق در علوم رفتاری،دکتر سرمد،حجازی و بازرگان ،انتشارات آگاه

- روش تحقیق، بیابانگرد، جلد ۱و۲

- استدلال آماری در علوم رفتاری، ریچارد شیوسون، ترجمه علی رضا کیامنش

-آمارتوصیفی ۲جلدی،دکترکیامنش

-آماراستنباطی۲جلدی،دکترکیامنش

-روشهای آماری در  روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور، انتشارات پیام نور

- تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی،فرگوسن،ترجمه دلاور و نقشبندی،انتشارات ارسباران

- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی،دلاور،انتشارات رشد

- آمار و احتمالات آماری در روانشناسی، علی دلاور

- استنباط اماری در پژوهش رفتاری، هومن ،انتشارات سمت

-روش‌های آماری،پاشا شریفی

آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته)

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

-مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، فردانش، سمت

-مقدمات تکنولوژی آموزشی، علی‌آبادی، انتشارات پیام نور

-مقدمات تکنولوژی آموزشی، احدیان

-مباحثی در تکنولوژی آموزشی، مجدفر

-فناوری های جدید در تکنولوژی آموزشی،  شهناز ذوفن

-فن برنامه سازی تلویزیونی، جرالد میلرسون،  ترجمه رحیمیان

 مبانی فلسفی و نظری تکنولوژی آموزش عالی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

-رفتار سازمانی، رابینز

-سازمان و مدیریت، رضاییان

-تئوری سازمان، ترجمه اعرابی

-نظریه های مدیریت در جهان امروز، خدیوی و همکاران

-مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، تنعمی، سمت

-دایره المعارف آموزش عالی، قوچیان و آراسته و …

-مقالات موجود در فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و مقالات دکتر انتظاری و دکتر فراستخواه

-مجموعه مقالات ۲ جلدی آموزش عالی و توسعه پایدار

-مقالات دکتر ابوالقاسم نادری

-مقالات مجله آموزش عالی و مقالات همایش های ملی و بین المللی آموزش عالی(مربوط به انجمن آموزش عالی ایران)

-کتابهای دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی

-مقاله “اقتصاد آموزش و جایگاه آن در نظام آموزش عالی ایران”، نادری

-سایت مجله آموزش عالی      http://ihea.ir

مدیریت، برنامه ریزی و اقتصاد آموزش عالی

- مبانی نظری پژوهش در علوم انسانی، علی دلاور

- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، حسن پاشا شریفی و  نسترن شریفی

- روش‌های تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، گال، احمدرضا نصر و همکاران، دو جلد

روش تحقیق در علوم رفتاری،دکتر سرمد،حجازی و بازرگان ،انتشارات آگاه

- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی،دلاور،انتشارات رشد

-روش تحقیق آمیخته، دکتر بازرگان

- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور

- روشهای تحقیق وارزشیابی آنهادرعلوم انسانی،دکترنادری وسیف نراقی

- مبانی پژوهش در علوم رفتاری ۲ جلد، کرلینجر، ترجمه پاشا شریفی و نجفی زند، انتشارات فرا روان

- شناخت روش علمی در علوم رفتاری(پایه‌های پژوهش) ، دکتر حیدر علی هومن،انتشارات پارسا

- روش تحقیق، بیابانگرد، جلد ۱و۲

- استدلال آماری در علوم رفتاری، ریچارد شیوسون، ترجمه علی رضا کیامنش

- آمارتوصیفی ۲جلدی،دکترکیامنش

 -آماراستنباطی۲جلدی،دکترکیامنش

- روشهای آماری در  روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور، انتشارات پیام نور

- تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی،فرگوسن،ترجمه دلاور و نقشبندی،انتشارات ارسباران

- استنباط اماری در پژوهش رفتاری، هومن ،انتشارات سمت

-روش‌های آماری،پاشا شریفی

آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته)

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

-روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دکتر مریم سیف نراقی و عزت اله نادری

-نارسائی‌‌های ویژه یادگیری، دکتر مریم سیف نراقی و عزت ا.. نادری

-اختلالات رفتاری کودکان، دکتر مریم سیف نراقی و دکتر عزت ا.. نادری

-روانشناسی کودکان استثنایی، میلانی‌‌فر

-روان شناسی کودکان استثنایی – کافمن و هالاهان،مجتبی جوادیان

-مقدمه ای بر روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی – غلامعلی افروز

-بهداشت روانی‌ و عقب‌ماندگی ذهنی، احدی و بنی‌جمالی

-روان‌شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش‌های آموزش آنها، سیف نراقی و نادری.

-کودک عقب مانده ذهنی، کافمن، ترجمه فرهاد ماهر

 روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

-احتمالات و آمار کاربردی- دکتر دلاور- انتشارات رشد

-روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور- نشر ویرایش

-مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی،دلاور

-آمار و احتمالات آماری در روانشناسی، علی دلاور

-شناخت روش علمی در علوم رفتاری(پایه‌های پژوهش) ، دکتر حیدر علی هومن،انتشارات پارسا

- استنباط اماری در پژوهش رفتاری، هومن ،انتشارات سمت

-آمار و روش تحقیق: روش تحقیق در علوم رفتاری،دکتر سرمد،حجازی و بازرگان ،انتشارات آگاه

-روش‌های آماری،پاشا شریفی

-روش تحقیق، بیابانگرد، جلد ۱و۲

آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته)

-روانشناسی مرضی کودک، انتشارات سمت

-روانشناسی مرضی ج ۱و۲ ، ساراسون، ترجمه نجاریان

-روانشناسی مرضی تحولی، ج ۱و۲ ، دادستان

-اسیب شناسی روانی ج ۱و۲ دیوید روزتهان و سلیگمن ترجمه سید محمدی، انتشارات ساوالان و ارسباران

-آسیب شناسی روانی، دکتر آزاد، جلد ۱ و ۲٫

-روانشناسی کودکان استثنایی، ترجمه بهروز میلانی فر

-کودکان استثنایی، کافمن، ترجمه نجاریان و جوادیان

-خلاصه روانپزشکی کاپلان، ترجمه رضاعی ۲۰۰۷ (۳ جلد)

آسیب شناسی روانی کودک

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

منابع زبان عمومی
آزمون زبان عمومی همچنان که بسیاری از داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد یا سایر آزمون های زبان با آن برخورد داشته اند به گونه ای نیست که بتوان منبع جامع و کاملی برای آن معرفی کرد و معمولا سطح کلی آشنایی با زبان داوطلبان را محک می زنند. کتابهای زیر که به عنوان منابع مناسب زبان عمومی آزمون دکتری معرفی می گردند کتاب هایی است که دقیقا آزمون های زبان عمومی را در سطح دکتری یا کارشناسی ارشد هدف گیری نموده اند و تلاش کرده اند لغات و قواعد رایج این گونه آزمون ها را به صورت مشخص تری ارائه نمایند تا داوطلبانی که معمولا با مشکل صرف زمان بر روی درس زبان عمومی مواجه هستند فراغت بیشتری برای سایر دروس خود پیدا کنند. ما تلاش کرده ایم در این صفحه ضمن معرفی کتاب های موجود در بازار کتاب های الکترونیکی مفیدی را جهت دانلود در اختیار داوطلبان عزیز آزمون دکتری قرار دهیم. از داوطلبان عزیز خواهشمندیم در صورت رضایت از محتوای کتاب ، آن را به دوستان خود معرفی نمایید. با تشکر.
۱-دانلود کتاب رایگان زبان عمومی دکتری نیمه متمرکز سراسری وب سایت پی اچ دی تست دانلود
2 - دانلود نسخه الکترونیک کتاب ۵۰۴ دانلود
۳- دانلود نسخه کتاب لغات ضروری تافل دانلود
۴- دانلود لغات برگزیده کتاب لغات ضروری تافل دانلود
۵- کتاب زبان عمومی انتشارات کتابخانه فرهنگ
این کتاب که با توجه به آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد در سالهای گذشته نگارش یافته و با توجه به درس زبان عمومی کنکور دکتری سراسری ۱۳۹۰ جهت داوطلبان آزمون دکتری تطبیق یافته است شامل لغات مورد استفاده در کنکور دکتری و اصطلاحات و قواعد گرامری و نیز نمونه درک مطلب این کنکور می باشد.
۶- کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز
کتاب آزمون زبان عمومی که توسط انتشارات آزاده به بازار دکتری عرضه شده است  سوالات و پاسخ سوالات آزمون عمومی دکتری شامل استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی را در بر گرفته است.
۷- کتاب زبان عمومی انتشارات پردازش
این کتاب نیز گرچه برای آزمون کارشناسی ارشد تألیف گردیده است ولی می تواند برای داوطلبان کنکور دکتری مفید واقع گردد. حل سوالات زبان انگلیسی کنکور دکتری ۱۳۹۰ در کنار خواندن این گونه کتاب ها ضروری است.

منابع استعداد تحصیلی
کتاب های زیر به عنوان منبع مناسب درس استعداد تحصیلی آزمون دکتری پیشنهاد می گردند:
۱- کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری
این کتاب که از طرف وب سایت پی اچ دی تست و به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبان آزمون دکتری قرار گرفته است می تواند نیاز داوطلبان این آزمون را تا حد زیادی برطرف نماید. داوطلبان می توانند با عضویت در خبرنامه همین سایت از انتشار نسخه های جدیدتر این کتاب و سایر کتاب های رایگان پی اچ دی تست مطلع گردند.دانلود
۲- کتاب ۱۰۰ تست منتخب آزمون دکتری
این کتاب شامل صد تست برگزیده آزمون های دکتری سراسری سالهای گذشته است و منابع بسیار خوبی برای تکمیل اطلاعات داوطلبان آزمون دکتری می باشد.دانلود
۳- کتاب های استعداد تحصیلی انتشارات کتابخانه فرهنگ
این مجموعه کتاب  منبع مناسبی است که برای آزمون استعداد تحصیلی کنکور دکتری نیمه متمرکز در بازار کتاب انتشار یافته است.
۴- کتاب استعداد تحصیلی  دکتری مدرسان شریف
این کتاب نیز منبع جامع و کاملی برای داوطلبان آزمون دکتری به شمار می آید. توضیحات کافی و حل سوالات سالهای گذشته از مزیت های این کتاب است.

منبع: phdtest و sanjesh3

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
مجلس مجازات قماربازی را تعیین کرد
این میوه‌ها را کنار سیب زمینی نگهدلری کنید
اصلاح قانون سربازی در دستور کار
پیام تبریک قالیباف در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران
همچنان در حال بررسی پاسخ ایران هستیم
افزایش خودکشی در ژاپن به دلیل عوارض ناشی از کرونا
شهید همدانی هم شهید جبهه دفاع مقدس و هم شهید مقابله با فتنه بود
واکنش به اعلام آمادگی فرح پهلوی برای بازگشت به ایران+ عکس
تروریست خطرناک توسط وزارت اطلاعات ترور شد
خیانت آشکار تتلو که باعث خالی شدن حساب طرفدارانش شد
تایید ۶ ماه حبس دهباشی
وابستگی نهایی به نحوه واکنش آمریکا به پیشنهادات ایران بستگی دارد
تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری‌ از پایان شهریور امسال
این‌خط مشترک از کجا هدایت و راهبری می شود؟
موی سفید آزادگان، سند سنگینی مسئولیت ما بازماندگان شد
حقوق بشر به سبک غربی+ عکس
به کنفرانس خبری نرسیدن سرمربی استقلال تهران‌
به وجود «برجام» مدیریت کشور وابسته نیست
تصاویر| نشست مدیران قرآنی سراسر کشور
دستگیری یک تروریست فرامرزی توسط وزارت اطلاعات
واکنش افشین پیروانی به شایعه درگذشت برادرش
شروع ثبت‌نام انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد
اول شهریور، اتمام مهلت ثبت‌نام متقاضیان انتقال از خارج کشور به دانشگاه آزاد اسلامی
هدف نشست سالانه اتحادیه مستقل، حفظ انسجام تشکیلات در فضای پساکروناست
برگزاری نشست هم اندیشی و هم افزایی مدیران رفاهی دانشگاه‌ها و وزارت علوم
تشکیل مرکز مستقل قرآن و عترت در ستاد وزارت علوم
توجه ویژه به قشر ضعیف در دانشگاه ها
انتشار راهنمای ثبت اطلاعات در سامانه رتبه‌بندی معلمان
اعلام مهلت ثبت‌نام متقاضیان انتقال از خارج به دانشگاه آزاد
۳ ویژگی کلیدواژه مناسب آزمون نظام مهندسی
بیانیه مجمع مطالبه گران رفسنجان خطاب به وزیربهداشت
کامپیوتر شریف در راس پر متفاضی ترین رشته های کنکور
برگزاری مرحله دوم آزمون پذیرش پزشکی از مقطع لیسانس ۷ شهریور
کلاهبرداری از ۲۰۰ دانشجوی تهرانی پذیرش در ترکیه
پیش‌بینی بر استاد محور بودن ۲۰ درصد از دانشجویان مقطع دکترای سال آینده
خدمت‌رسانی دانشجویان در قالب موکب‌های سیار به زائران حسینی
فراهم شدن امکان خروج از کشور دانشجویان مشمول برای اربعین
روابط عمومی‌ها جهادگران عرصه تبیین و سفیران دانایی در جامعه هستند
عدم اعلام نتایج آزمون وکالت ظلم به حقوق داوطلبان است
نتایج تجدیدنظر در جذب مدرسین حق‌التدریس علمی کاربردی اعلام شد
ارائه پیشنهاد برای تغییر احکام حقوقی جهت حفظ اعضای هیات علمی
جزئیات ظرفیت پذیرش دوره‌های شهریه پرداز در دانشگاه‌های علوم پزشکی
نظرسنجی

با دو مرحله‌ای شدن کنکور سراسری موافق هستید؟مشاهده نتایج
go to top