گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 371227

اعلام جزئیات فعالیت‌های تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد

جزئیات آیین‌نامه اجرایی توسعه، تسهیل و ارتقای فعالیت‌های تشکل‌های اسلامی دانشگاه‌آزاد اسلامی از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه اعلام شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل ازایسکانیوز، جزئیات آیین‌نامه اجرایی توسعه، تسهیل و ارتقای فعالیت‌های تشکل‌های اسلامی دانشگاه‌آزاد اسلامی در 8 فصل و 42 ماده، از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به کلیه واحدهای دانشگاهی ابلاغ شد. جزئیات این آیین نامه به شرح زیر است:

فصل اول: هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

ماده 1: تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان، تحت نظارت هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان بوده و در انجام برنامه‌های خود مستقل هستند و هیچ یک از نهادهای دانشگاهی یا غیردانشگاهی حق دخالت در امور داخلی و اجرایی تشکل‌ها را نخواهند داشت.

ماده 2: هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان که در سطح دانشگاه‌های با حداقل ده هزار دانشجو با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف) ریاست واحد دانشگاهی(عضو و رئیس هیئت نظارت).

ب) نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان استان(عضو).

ج) مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان/ واحد دانشگاهی(عضو).

د) معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد دانشگاهی(دبیر هیئت نظارت و عضو بدون حق رای).

تبصره 1:هیات نظارت واحد مرکز استان، مسئولیت بررسی و تصمیم گیری در مورد واحدهایی که نصاب ده هزار دانشجو را ندارند بر عهده دارد. ضروری است در این واحدها،  درخواست های تشکل ها، حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ درخواست، از طرف ریاست واحد به هیات نظارت واحد مرکز استان ارسال شود. حضور رییس واحد بدون حق رای در جلسه بررسی برنامه ها بلامانع است.

ماده 3: دبیر هیئت نظارت؛ وظایف دریافت درخواست‌ها؛ ارسال مستندات به اعضاء؛ هماهنگی تشکیل جلسات؛ دعوت به جلسات؛ تهیه صورت‌جلسات؛ پیگیری مصوبات جلسات و ابلاغ آن‌ها را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 1: دبیر هیئت نظارت، مکلف است کلیه درخواست‌ها و نامه‌های کتبی تشکل‌های اسلامی را ثبت کرده و کتباً و با ذکر شماره و تاریخ رسید، تحویل نماینده تشکل مربوطه دهد.

ماده 4: وظایف هیات نظارت بر تشکل های اسلامی به شرح زیر است:

•           بررسی اساسنامه و احراز صلاحیت اعضاء هیات موسس و شورای مرکزی تشکل ها

•           اعلام موافقت اصولی و صدور پروانه فعالیت برای تشکل ها

•           صدور مجوز فعالیت تشکل ها

•           نظارت بر حسن اجرای انتخابات تشکل ها

•           رسیدگی به تخلفات تشکل ها و شکایات واصله در ارتباط با فعالیت های تشکل ها

•           توقف و یا لغو پروانه فعالیت تشکل ها

•           تصویب بودجه مورد نیاز برنامه های تشکل ها

ماده 5: جلسات هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی با حضور رئیس هیئت نظارت و حداقل یک عضو دیگر دارای حق رای رسمیت می‌یابد. در صورتی که جلسه با حضور دو نفر تشکیل شده و رأی دو نفر یکسان نباشد، رأی نفر سوم هم باید به‌صورت تلفنی و یا از سایر راه‌های ممکن اخذ شود.

تبصره 1: حضور دبیر و یا نماینده تشکل اسلامی (حسب مورد) در جلسات، بدون حق رأی و با موافقت رئیس واحد دانشگاهی بلامانع است.

ماده 6: هیئت نظارت واحد دانشگاهی جهت رسیدگی به‌موقع درخواست کتبی تشکل‌ها و یا صدور مجوز فعالیت‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تشکل‌ها و انجام سایر وظایف محوله به‌صورت حضوری و یا جلسه مجازی، حداقل هر دو هفته یک‌بار و یا به‌صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه خواهد داد.

تبصره 1: چنانچه به هر دلیل امکان تشکیل جلسه حضوری هیئت نظارت در مهلت‌های قانونی نباشد، دبیر هیئت نظارت واحد مکلف است برای برگزاری جلسه مجازی اقدام کند و در صورت عدم امکان برگزاری جلسه مجازی، نسبت به دریافت نظرات اعضا و اتخاذ تصمیم هیئت نظارت با هماهنگی ریاست هیئت نظارت، اقدام کند. بدیهی است صورت‌جلسات مربوطه بایستی توسط دبیر هیئت نظارت تهیه و به تأیید اعضاء برسد.

تبصره 2: هیئت نظارت واحد دانشگاهی مکلف است در مهلت قانونی به درخواست‌های تشکل‌های اسلامی رسیدگی و به‌صورت کتبی اعلام نظر نماید؛ در صورت عدم تشکیل به‌موقع جلسات، هر یک از اعضاء هیئت نظارت می‌تواند برای برگزاری جلسه درخواست دهد.

ماده 7: رونوشت کلیه درخواست‌های تشکل‌ها، بایستی در اولین فرصت، با ذکر شماره و تاریخ، به اطلاع اعضاء هیئت نظارت برسد و هماهنگی لازم با رئیس هیئت نظارت برای برگزاری جلسه و دعوت از اعضاء صورت گیرد.

ماده 8: پاسخگویی به درخواست‌های تشکل‌ها و موارد فوق باید توسط دبیر هیئت نظارت و به‌صورت مکتوب صورت گیرد.

فصل دوم: تشکل‌های اسلامی

ماده 9: حداقل اعضاء لازم برای درخواست تأسیس تشکل به‌عنوان هیئت مؤسس برای تشکل‌های دانشجویی 5 نفر و برای تشکل‌های استادی 3 نفر می‌باشد.

تبصره 1: مؤسسان تشکل می‌بایستی مرامنامه و اهداف تشکل مزبور را هم‌زمان با نامه درخواست تأسیس تشکل به هیئت نظارت دانشگاه تحویل دهند.

ماده 10: بررسی صلاحیت‌های متقاضیان تأسیس تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان، بایستی ظرف یک ماه و بررسی صلاحیت نامزدهای شورای مرکزی تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان می‌بایست ظرف مدت دو هفته انجام پذیرد.

تبصره 1: مرجع تصمیم‌گیری در خصوص احراز صلاحیت متقاضیان تأسیس تشکل و نامزدهای شورای مرکزی تشکل‌ها، هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان است و هیئت نظارت در خصوص بررسی شرایط مندرج در آیین‌نامه تشکل‌ها و احراز صلاحیت‌ها، از مراجع ذی‌صلاح استعلام خواهد کرد.

ماده 11: بعد از بررسی و احراز صلاحیت مؤسسین تشکل، هیئت نظارت می‌بایست ظرف مدت پانزده روز کاری نسبت به اعلام رأی خود در خصوص صدور موافقت اصولی به متقاضیان تأسیس به‌صورت کتبی اعلام نظر کند.

ماده 12: پس از صدور موافقت اصولی، هیئت نظارت به مدت سه ماه به هیئت مؤسس فرصت خواهد داد تا بصورت موقت و محدود فعالیت تشکیلاتی خود را برای معرفی تشکل به دانشگاهیان و جذب اعضاء علاقمند آغاز کند. در این مدت هیئت موسس باید نسبت به عضوگیری اقدام نماید و اساسنامه تشکل را تدوین کند.

تبصره 1: هیئت نظارت می‌تواند در جهت معرفی، تسهیل شکل‌گیری و جذب اعضاء، فرصت فعالیت موقت و محدود تشکل را تا حداکثر شش ماه، برای هیئت مؤسس تشکل تمدید کند.

تبصره 2: اساسنامه تشکل باید شامل مواردی باشد که مفاد آن در پیوست شماره یک آمده است. رعایت و اعمال تمام بندهای مفاد مذکور در اساسنامه تشکل الزامی است.

ماده 13: پاسخگویی به درخواست مجوز فعالیت تشکل‌ها اعم از همایش‌ها، سخنرانی و مناظره‌ها، نصب تابلو اعلانات و میزگردها باید طی هفت روز کاری و در مورد برگزاری تجمع و راهپیمایی چهار روز کاری به‌صورت کتبی انجام پذیرد.

ماده 14: تشکل‌های اسلامی، انتخابات خود را هر سال در موعد مقرر برگزار می‌کنند. مسئولیت برنامه‌ریزی و برگزاری انتخابات در زمان‌بندی مشخص بر عهده دبیر و شورای مرکزی تشکل خواهد بود.

تبصره ۱: دبیر تشکل موظف هست حداقل دو هفته قبل از برگزاری انتخابات به‌صورت مکتوب درخواست برگزاری انتخابات و همچنین فهرست اسامی کاندیداها را به هیئت نظارت اعلام کند. هیئت نظارت دانشگاه، یک نفر را به نمایندگی از خود جهت نظارت بر برگزاری انتخابات به تشکل مربوطه معرفی می‌کند.

تبصره 2: چنانچه تشکلی در زمان مقرر اقدام به برگزاری انتخابات نکند و در اساسنامه آن نحوه ادامه فعالیت تشکل در صورت عدم برگزاری انتخابات پیش بینی نشده باشد، به تشکل مزبور سه ماه فرصت داده می‌شود که انتخابات خود را برگزار کند و اگر نتواند در بازه فوق انتخابات خود را برگزار کند، لغو مجوز شده و برای فعالیت مجدد باید تمام مراحل تأسیس تشکل را از ابتدا طی کند. فرصت سه‌ماهه فوق شامل تعطیلات تابستان و عید نوروز نیست.

ماده 15: فقط اعضا، تشکل که توسط دبیر تشکل معرفی می‌شوند، حق شرکت در انتخابات تشکل را دارا هستند و برگزاری انتخابات به‌صورت عمومی، غیرقانونی است.

تبصره 1: اقدام به عضوگیری هم‌زمان با فرآیند انتخابات ممنوع است و تشکل مربوطه موظف است همزمان با درخواست برگزاری انتخابات، فهرست اعضای خود را در اختیار نماینده نظارت بر انتخابات که توسط هیئت نظارت دانشگاه انتخاب می‌شود، قرار دهد.

ماده 16: نماینده بزرگ‌ترین تشکل اسلامی دانشجویی با تشخیص هیئت نظارت، عضو شورای فرهنگی واحد دانشگاهی محسوب می‌شود.

تبصره 1: در آغاز هر ترم تحصیلی هیئت نظارت واحد دانشگاهی مکلف است با توجه به معیارهای بزرگ‌ترین تشکل(تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات و یا تعداد اعضا)، نسبت به انتخاب بزرگ‌ترین تشکل اسلامی و معرفی به شورای فرهنگی واحد دانشگاهی اقدام نماید.

ماده 17: چنانچه دستور جلسه شورای فرهنگی در خصوص یکی از تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان باشد ولو بزرگ‌ترین تشکل نباشد، حضور نماینده تشکل مورد اشاره بدون حق رأی در جلسه شورای فرهنگی الزامی است.

ماده 18: تشکل‌های اسلامی صاحب‌امتیاز نشریه ارگان خویش محسوب می‌شوند و در صورتی که مدیرمسئول و سردبیر پیشنهادی، از اعضاء شورای مرکزی تشکل مربوطه باشند که در موردشان استعلام‌های قانونی معمول شده باشد، به‌منظور تصدی مسئولیت نشریه تشکل، نیازی به استعلام مجدد نیست.

تبصره 1: چنانچه مدیرمسئول و سردبیر پیشنهادی از اعضاء شورای مرکزی تشکل نباشد، استعلام‌های قانونی مربوط به نشریات در مورد ایشان انجام خواهد شد.

ماده 19: تشکل‌ها می‌توانند با نام یا آرم تشکل، در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند. بدیهی است که تشکل‌ها نسبت به مطالب منتشر شده در صفحات رسمی مزبور مسئول و طبق قانون پاسخگو خواهند بود.

تبصره 1: تشکل‌ها بایستی نسبت به اعلام رسمی، صفحات تحت مدیریت خود در شبکه های اجتماعی مجازی به هیئت نظارت اقدام کنند.

تبصره 2: در صورتی که صفحاتی در شبکه‌های مجازی با اسم تشکل راه‌اندازی شده ولی آن صفحه زیر نظر تشکل مربوطه نباشد، تشکل مکلف است طی نامه‌ای به هیئت نظارت، از صفحه موردنظر اعلام برائت کند؛ در غیر این صورت مسئولیت مطالب منتشره به عهده تشکل خواهد بود.

فصل سوم: هیئت نظارت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ماده 20: به‌منظور نظارت بر نحوه فعالیت و رسیدگی به شکایات واصله در خصوص عملکرد هیئت نظارت واحدهای دانشگاهی و نظارت بر فعالیت اتحادیه‌های تشکل‌های اسلامی، هیئت نظارت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می‌شود و اعضای آن عبارت‌اند از:

الف – رئیس دانشگاه(رئیس هیئت).

ب – رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها (عضو).

ج – معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه (عضو و دبیر هیات).

د – یک نفر از روسای دانشگاه‌ها به انتخاب رئیس دانشگاه (عضو).

ه – نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی (عضو).

و – مدیر کل تشکل های اسلامی دانشگاهیان (عضو).

ز – در مواردی که مسائل مربوط به بسیج دانشجویی در هیئت نظارت مرکزی مطرح شود، فرمانده نیروی مقاومت بسیج با حق رأی در آن هیئت حضور خواهد داشت.

ماده 21: هیئت نظارت مرکزی می‌تواند بخشی از وظایف خود را(غیر از صدور موافقت اصولی، مجوز تأسیس و لغو مجوز اتحادیه) به شورای معین، با ترکیب مصوب، تفویض کند.

فصل چهارم: هیات منصفه:

ماده 22: هیئت‌منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل‌ها و اتحادیه‌ها دارای پنج عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که به ترتیب زیر پیشنهاد و احکام آنان از سوی رئیس دانشگاه صادر میشود. به شرح ذیل است:

- یک نفر از اعضاء شورای دانشگاه به انتخاب آن شورا.

- دو نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه.

- دو نفر از اعضاء شورای فرهنگی دانشگاه (یک نفر اصلی و یک نفر عضو علی البدل) به انتخاب آن شورا.

- دو نفر از دانشجویان آشنا به مسائل فرهنگی سیاسی به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه.

ماده 23: پس از تشکیل جلسه رسیدگی در حضور هیات منصفه، شکایت و یا گزارش دریافتی قرآئت و دفاعیات نماینده تشکل استماع می شود.

تبصره 1: هیئت نظارت مرکزی موظف است امکان طرح شکایت و دفاع را برای شاکی و متشاکی فراهم کند.

فصل پنجم: تسهیلات تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

ماده 24: واحدهای دانشگاهی موظف‌اند نسبت به اختصاص اتاق‌های مناسب و مستقل ویژه برادران و خواهران با توجه به پراکندگی جغرافیایی واحد مربوطه و تخصیص ملزومات اداری از قبیل رایانه و چاپگر، خط تلفن داخلی، اینترنت پرسرعت، میز و صندلی و غیره از محل بودجه جاری واحدهای دانشگاهی و امکانات اولیه و امکانات بعدی به میزان توسعه فعالیت، جهت استفاده تشکل‌های اقدام کنند.

ماده 25: بودجه برنامه‌های مصوب در هیئت نظارت بر تشکل‌ها از محل بودجه فرهنگی واحد تأمین خواهد شد و برای تخصیص این بودجه نیاز به طرح برنامه‌های تشکل‌ها در شورای فرهنگی دانشگاه نیست.

ماده 26: اداره کل تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان علاوه بر بودجه واحدهای دانشگاهی، بودجه مشخصی را جهت حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های تشکل‌های اسلامی در نظر گرفته است که براساس ارزیابی‌های صورت گرفته به تشکل‌های فعال اختصاص خواهد داد.

ماده 27: واحدهای دانشگاهی موظف می‌باشند به‌منظور تأمین وسیله ایاب و ذهاب ایمن و مناسب بین‌شهری اعضاء تشکل‌های اسلامی جهت شرکت در همایش‌ها، مجامع و نشست‌ها و غیره، پس از تأیید اداره کل تشکل‌های اسلامی از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی اقدام کنند.

تبصره 1: واحدهای دانشگاهی مکلف‌اند نسبت به تأمین وسیله ایاب و ذهاب مناسب سخنرانان و اساتید مدعو تشکل‌های اسلامی جهت برنامه‌های مصوب هیئت نظارت از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی اقدام کنند.

ماده 28: واحدهای دانشگاهی موظفند جهت اسکان و پذیرایی شرکت کنندگان در(اردوها و همایش‌ها) با تأیید و هماهنگی اداره کل تشکل‌های اسلامی و با استفاده از مکان‌های موجود و مناسب از محل بودجه واحدهای دانشگاهی همکاری کنند.

ماده 29: مسئولیت هماهنگی بین تشکلها و توزیع عادلانه بودجه و امکانات اختصاص‌یافته به تشکل‌ها بر عهده هیئت نظارت واحدهای دانشگاهی است.

ماده 30: واحدهای دانشگاهی موظف‌اند برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی یا اتحادیه‌ها را که به تأیید هیئت نظارت رسیده و جهت عموم دانشجویان واحد دانشگاهی تدارک دیده شده است از طریق سامانه های اطلاع‌رسانی به اطلاع کلیه دانشجویان واحد دانشگاهی مربوطه برساند.

فصل ششم: تسهیل فعالیت نمایندگان رئیس دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

نظر به اهمیت جایگاه نماینده رئیس دانشگاه در هیئت‌های نظارت بر تشکل‌های اسلامی و ایفای وظایف نمایندگی در امر ارتباط گیری با تشکل ها و شبکه سازی فعالین دانشجویی موارد زیر، ابلاغ می‌شود:

ماده 31: دفتر کار مناسب در واحد مرکز استان در اختیار قرار گیرد و لوازم اداری موردنیاز(خط تلفن، دورنگار، میز و صندلی و رایانه و چاپگر و اینترنت پرسرعت) از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی مرکز استان، اختصاص ‌یابد.

ماده 32: سرویس جهت ایاب و ذهاب یا اختصاص هزینه ایاب و ذهاب، برای مسافرت‌های کاری به تهران و واحدهای دانشگاهی حوزه مأموریت به‌منظور انجام وظایف محوله از سوی واحد مرکز استان و از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی مرکز استان اختصاص می‌یابد.

تبصره 1: درخصوص مسافرت‌های کاری به تهران، دعوت‌نامه رسمی اداره کل تشکل‌های اسلامی جهت ارائه سرویس ایاب و ذهاب یا اختصاص هزینه از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی مرکز استان، لازم است.

ماده 33: نمایندگان در پایان هر ترم تحصیلی از میزان همکاری مسئولین واحد دانشگاهی با تشکل‌های دانشگاهی گزارشی تهیه کرده و برای اداره کل تشکل‌های اسلامی ارسال کنند.

ماده 34: نماینده رئیس دانشگاه در هیئت‌های نظارت بر تشکل‌های اسلامی، گزارش عملکرد ماهانه فعالیت‌های خود و برنامه‌های اجرا شده تشکل‌های ذی‌ربط را به‌صورت مستند همراه با تصاویر و در قالب اعلام شده، از طریق سیستم اتوماسیون اداری به اداره کل تشکل‌های اسلامی ارسال نمایند.

ماده 35: حق مأموریت نمایندگان رئیس دانشگاه در هیئت نظارت، پس از تأیید اداره کل تشکل‌های اسلامی، از واحد دانشگاهی مرکز استان محل نمایندگی پرداخت می‌شود.

ماده 36: یک نفر از کارمندان واحد دانشگاهی به پیشنهاد نماینده(به‌عنوان مسئول دفتر نماینده) به‌کارگیری شود.

ماده 37: درخصوص آن دسته از نمایندگانی که در یک یا چند واحد یا مرکز دانشگاهی نمایندگی دارند حسب مورد هزینه‌های فوق‌الذکر از محل بودجه جاری واحد دانشگاهی مربوطه پرداخت می‌شود.

ماده 38: در واحدهای دانشگاهی که فاقد تشکل‌های اسلامی هستند، هیئت نظارت موظف است برنامه ریزی لازم را برای انگیزه بخشی و فعال سازی دانشجویان علاقمند و شکل‌گیری تشکل‌ها، با محوریت نماینده رئیس دانشگاه در هیئت نظارت بعمل آورده و برنامه هایی را به اجرا در آورد.

ماده 39: به ‌منظور هماهنگی و همکاری مستمر در جهت رفع موانع و مشکلات تشکل‌های اسلامی لازم است از نمایندگان رئیس دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکلها در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه، شورای دانشگاه، روسای واحدهای استان، توسط رئیس دانشگاه استان و بدون حق رای دعوت به عمل آید.

ماده 40: نمایندگان رئیس در هیئت‌های نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه‌ها موظف به برگزاری جلسات منظم ماهانه با تشکل‌های اسلامی هستند.

فصل هفتم: اتحادیه‌های تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

ماده 41: اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان شبکه ایی است از تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان که در چارچوب آیین‌نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان فعالیت می‌کند.

تبصره 1: هر یک از تشکل‌های اسلامی وابسته به اتحادیه در حکم یک عضو محسوب می‌شوند.

ماده 42: تشکل‌های اسلامی دانشجویی با عضویت حداقل 20 تشکل و تشکل‌های اسلامی هیئت‌علمی با عضویت حداقل 8 تشکل می‌توانند اتحادیه‌ای را تشکیل داده و از هیئت نظارت مرکزی ذی‌ربط پروانه فعالیت را دریافت کنند.

تبصره 1: چنانچه اتحادیه‌ای بخواهد فعالیتی در یکی از واحدهای دانشگاهی عضو انجام دهد باید از طریق تشکل آن واحد از هیئت نظارت آن واحد مجوز لازم را اخذ کند.

تبصره 2: تشکل عضو یک اتحادیه هم‌زمان نمی‌تواند در اتحادیه دیگر نیز عضو باشد.

ماده 43: اداره کل تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان نماینده هیئت نظارت مرکزی، وظیفه نظارت بر روندها و فعالیت‌های اتحادیه‌ها را بر عهده داشته و موظف است بر مبنای اسناد و قوانین بالادستی اقدام کند.

فصل هشتم:حسن انجام آئین نامه

مسئولیت اجرای این آیین نامه بر عهده ریاست واحدهای دانشگاهی به‌عنوان رئیس هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی خواهد بود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده اداره کل تشکل‌های اسلامی است.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری