تاریخ انتشار: شنبه 1400/10/04 - 19:00
کد خبر: 418659

زهرا پلویی

توقف مذاکرات در ایستگاه هفتم

توقف مذاکرات در ایستگاه هفتم

در دور جدیـــد مذاکـــرات «آمریـــکا، محتاجتـــر از همیشـــه» بـــه دنبـــال مقابلـــه بـــا انـــزوای سیاســـیاش در برابـــر قدرتهـــای نوظهـــور شــرقی اســت. زیــرا پــس از خــروج غیرقانونــی آمریـــکا از برجـــام و در ادامـــه کاهـــش گام بـــه گام تعهـــدات ایـــران در راســـتای بندهـــای 62 و 63ایـــن توافـــق، عـــدم وابســـتگی ایـــران بـــه آمریـــکا بیـــش از پیـــش نمایـــان شـــد. در ایـــن بیـــن، نقـــش کشـــورهای اروپایـــی از جملـــه انگلسـتان، آمریـکا و فرانسـه در مبـارزه باسیاســـتهای مذاکرهکننـــدگان ایرانـــی قابـــل چشمپوشـــی نیســـت.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از زهرا پلویی دبیرنشریات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی/// دور جدیـــد مذاکـــرات ایـــران و غـــرب در مـــاه جـــاری و در شـــرایطی برگـــزار شـــد کـــه مذاکرهکننـــدگان جدیـــد ایرانـــی بـــا عبـــرت از مذاکـــرات قبلـــی بـــه دنبـــال احقـــاق حقـــوق مـــردم هســـتند.

مذاکـــرات جدیـــد کـــه علـــی باقـــری هـــدف آن را «رفـــع تحریمهـــای غیرقانونـــی و غیرانســـانی» بیـــان کـــرد، تحـــت تاثیـــر تجربیـــات حاصـــل از اجـــرای توافـــق برجـــام بـــوده اســـت؛ تجربیاتـــی کـــه تیـــم مذاکـــره کننـــده جدیـــد ایرانـــی نمیتوانـــد آنهـــا را نادیـــده بگیـــرد. از جملـــه اینکـــه توافـــق ســـابق لغـــو موثـــر تحریمهـــا را بـــه دنبــال نداشــت، مردمــی را کــه بــا اعتمــاد بــه دولـــت امیـــد، امیدوارانـــه بـــه حـــل مشـــکلات اقتصـادی و معیشـــتی خـــود چشـــم دوختـــه بودنـد ناامیـد کـرد و ماشـین جنـگ اقتصـادی آمریـــکا را متوقـــف نســـاخت.

در دور جدیـــد مذاکـــرات «آمریـــکا، محتاجتـــر از همیشـــه» بـــه دنبـــال مقابلـــه بـــا انـــزوای سیاســـیاش در برابـــر قدرتهـــای نوظهـــور شــرقی اســت. زیــرا پــس از خــروج غیرقانونــی آمریـــکا از برجـــام و در ادامـــه کاهـــش گام بـــه گام تعهـــدات ایـــران در راســـتای بندهـــای 62 و 63ایـــن توافـــق، عـــدم وابســـتگی ایـــران بـــه آمریـــکا بیـــش از پیـــش نمایـــان شـــد. در ایـــن بیـــن، نقـــش کشـــورهای اروپایـــی از جملـــه انگلســـتان، آمریـــکا و فرانســـه در مبـــارزه باسیاســـتهای مذاکرهکننـــدگان ایرانـــی قابـــل چشمپوشـــی نیســـت.

ایـــن ســـه کشـــور در شـــرایطی ایـــران را زیادهخـــواه و درخواســـتهایش را غیـــر واقعـــی میداننـــد کـــه تاکنـــون و بهویـــژه در توافـــق هســـتهای تعاملـــی فراتـــر از حقـــوق قانونـــی ســـازمان بینالمللـــی انـــرژی اتمـــی داشـــتهایم و پـــس از خـــروج آمریـــکا از برجـــام، یـــک ســـال صبـــر اســـتراتژیک کردهایـــم. حـــالا و در دور جدیــد مذاکــرات هــم، شــاهد تــلاش مجــدد آمریـــکا بـــرای اقدامـــات مداخلهجویانـــه در رونـــد مذاکـــرات ویـــن هســـتیم. خوشبختانـــه مســـئولین فعلــی کشــور بــا فــرض اینکــه «برجـــام کلیـــد بـــود، نـــه شـــاه کلیـــد» صریـــح و قاطـــع بـــه میـدان مذاکـره آمـده و محـور گفتوگوهایشـــان را لغـــو تحریمهـــا قـــرار دادهانـــد تـــا «سرنوشـت اقتصـاد در دسـتان ویـــن» بـــرای کشـــور بـــه خوبـــی رقـــم بخـــورد.

دیپلماســـی فعـــال دولـــت ســـیزدهم و ارتبـــاط موثـــر بـــا کشـــورهای شـــرقی نظیـــر عضویـــت دائمـــی در پیمـــان شـــانگهای باعـــث محتاجتـــر شـــدن آمریـــکا بـــه میـــز مذاکـــره و توافــق بــا ایــران شــده اســت. در ایــن شــرایط مهمتریـــن وظیفـــه مذاکرهکننـــدگان ایرانـــی در ویــن کــه تــا بــه حــال نیــز بهخوبــی بــه آن پرداختـــه شـــده، بیـــدار کـــردن غـــرب و آشـــنا ســـاختن آنهـــا بـــا دنیـــای واقعـــی اســـت.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
آمریکا: تحریم‌ها علیه ایران باید اجرا شود
تاکید صدراعظم آلمان به طرف‌های مذاکرات وین
نظارت جدی مجلس بر اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان
موضوع مجلس فردا بررسی توله یوزپلنگ‌های ایران است
پارلمان کانادا درخواست لغو بازی با ایران را کرد
بازدید وزیر کشور از نمایشگاه کتاب تهران
اعمال رتبه بندی از ۱ شهریور ۱۴۰۰
نمایندگان مجلس برای اجرای رتبه بندی معلمان کمک کنند
مدارس غیردولتی رتبه‌بندی می‌شوند
«آداب کتاب‌خواری»
وزیر خارجه هند از امیرعبداللهیان را به دهلی نو دعوت کرد
وزیر دفاع روسیه؛ لوهانسک در آستانه آزادی کامل است
اعمال رتبه بندی معلمان در فیش حقوقی
حمایت وزارت علوم از دانش‌بنیان‌ها چگونه است؟
سکوت گمرک درباره ادعای سازمان غذا و دارو برای شیرخشک شکست
واکسن استنشاقی موجب کاهش چشمگیر ابتلا به بیماری می‌شوند
ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱
ایران به ادعای کاهش صادرات نفت پاسخ داد
رئیس جمهور: ایران از ارتقای سطح همکاری‌ها با آذربایجان استقبال می‌کند
رئیس جمهور: دستگاه‌ها از فعالیت‌های توسعه‌ای دانشگاه‌ها حمایت کنند
مراقب باشیم در واردات خودرو «سلطان» ایجاد نکنیم
نظارت جدی مجلس بر اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان
اعمال رتبه بندی از ۱ شهریور ۱۴۰۰
نمایندگان مجلس برای اجرای رتبه بندی معلمان کمک کنند
مدارس غیردولتی رتبه‌بندی می‌شوند
اعمال رتبه بندی معلمان در فیش حقوقی
حمایت وزارت علوم از دانش‌بنیان‌ها چگونه است؟
رئیس جمهور: دستگاه‌ها از فعالیت‌های توسعه‌ای دانشگاه‌ها حمایت کنند
رتبه بندی مدارس از سال تحصیلی آینده +فیلم
انواع ساندویچ پانل
وزیر آموزش و پرورش: رتبه بندی معلمان را تا چند ماه آینده اجرایی می کنیم
انتشار کارت آزمون تعیین سطح همکاری با سازمان بازرسی کل کشور
اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد
کنکور کارشناسی ارشد به ایستگاه دوم رسید
جذب ۷۵ هزار معلم در سال تحصیلی آینده
نوری عضو مجمع خیرین مدرسه‌ساز می‌ماند
دانشجویان و تشکل‌های انقلابی، مجاهدان میدان عملیات تبیین
بیانیه بسیج اساتید کشور در حمایت از طرح مردمی سازی یارانه‌ها
خانم‌ها در آزمون ارشد امسال، پررنگ‌تر از آقایان
اعلام شرایط تأسیس مؤسسات اعزام دانشجو به خارج
فروش پایان‌نامه‌ ارشد کیلویی شد!
کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
نظرسنجی

نحوه برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1401 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مشاهده نتایج
go to top