تاریخ انتشار: شنبه 1400/10/04 - 19:00
کد خبر: 418659

زهرا پلویی

توقف مذاکرات در ایستگاه هفتم

توقف مذاکرات در ایستگاه هفتم

در دور جدیـــد مذاکـــرات «آمریـــکا، محتاجتـــر از همیشـــه» بـــه دنبـــال مقابلـــه بـــا انـــزوای سیاســـیاش در برابـــر قدرتهـــای نوظهـــور شــرقی اســت. زیــرا پــس از خــروج غیرقانونــی آمریـــکا از برجـــام و در ادامـــه کاهـــش گام بـــه گام تعهـــدات ایـــران در راســـتای بندهـــای 62 و 63ایـــن توافـــق، عـــدم وابســـتگی ایـــران بـــه آمریـــکا بیـــش از پیـــش نمایـــان شـــد. در ایـــن بیـــن، نقـــش کشـــورهای اروپایـــی از جملـــه انگلسـتان، آمریـکا و فرانسـه در مبـارزه باسیاســـتهای مذاکرهکننـــدگان ایرانـــی قابـــل چشمپوشـــی نیســـت.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از زهرا پلویی دبیرنشریات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی/// دور جدیـــد مذاکـــرات ایـــران و غـــرب در مـــاه جـــاری و در شـــرایطی برگـــزار شـــد کـــه مذاکرهکننـــدگان جدیـــد ایرانـــی بـــا عبـــرت از مذاکـــرات قبلـــی بـــه دنبـــال احقـــاق حقـــوق مـــردم هســـتند.

مذاکـــرات جدیـــد کـــه علـــی باقـــری هـــدف آن را «رفـــع تحریمهـــای غیرقانونـــی و غیرانســـانی» بیـــان کـــرد، تحـــت تاثیـــر تجربیـــات حاصـــل از اجـــرای توافـــق برجـــام بـــوده اســـت؛ تجربیاتـــی کـــه تیـــم مذاکـــره کننـــده جدیـــد ایرانـــی نمیتوانـــد آنهـــا را نادیـــده بگیـــرد. از جملـــه اینکـــه توافـــق ســـابق لغـــو موثـــر تحریمهـــا را بـــه دنبــال نداشــت، مردمــی را کــه بــا اعتمــاد بــه دولـــت امیـــد، امیدوارانـــه بـــه حـــل مشـــکلات اقتصـادی و معیشـــتی خـــود چشـــم دوختـــه بودنـد ناامیـد کـرد و ماشـین جنـگ اقتصـادی آمریـــکا را متوقـــف نســـاخت.

در دور جدیـــد مذاکـــرات «آمریـــکا، محتاجتـــر از همیشـــه» بـــه دنبـــال مقابلـــه بـــا انـــزوای سیاســـیاش در برابـــر قدرتهـــای نوظهـــور شــرقی اســت. زیــرا پــس از خــروج غیرقانونــی آمریـــکا از برجـــام و در ادامـــه کاهـــش گام بـــه گام تعهـــدات ایـــران در راســـتای بندهـــای 62 و 63ایـــن توافـــق، عـــدم وابســـتگی ایـــران بـــه آمریـــکا بیـــش از پیـــش نمایـــان شـــد. در ایـــن بیـــن، نقـــش کشـــورهای اروپایـــی از جملـــه انگلســـتان، آمریـــکا و فرانســـه در مبـــارزه باسیاســـتهای مذاکرهکننـــدگان ایرانـــی قابـــل چشمپوشـــی نیســـت.

ایـــن ســـه کشـــور در شـــرایطی ایـــران را زیادهخـــواه و درخواســـتهایش را غیـــر واقعـــی میداننـــد کـــه تاکنـــون و بهویـــژه در توافـــق هســـتهای تعاملـــی فراتـــر از حقـــوق قانونـــی ســـازمان بینالمللـــی انـــرژی اتمـــی داشـــتهایم و پـــس از خـــروج آمریـــکا از برجـــام، یـــک ســـال صبـــر اســـتراتژیک کردهایـــم. حـــالا و در دور جدیــد مذاکــرات هــم، شــاهد تــلاش مجــدد آمریـــکا بـــرای اقدامـــات مداخلهجویانـــه در رونـــد مذاکـــرات ویـــن هســـتیم. خوشبختانـــه مســـئولین فعلــی کشــور بــا فــرض اینکــه «برجـــام کلیـــد بـــود، نـــه شـــاه کلیـــد» صریـــح و قاطـــع بـــه میـدان مذاکـره آمـده و محـور گفتوگوهایشـــان را لغـــو تحریمهـــا قـــرار دادهانـــد تـــا «سرنوشـت اقتصـاد در دسـتان ویـــن» بـــرای کشـــور بـــه خوبـــی رقـــم بخـــورد.

دیپلماســـی فعـــال دولـــت ســـیزدهم و ارتبـــاط موثـــر بـــا کشـــورهای شـــرقی نظیـــر عضویـــت دائمـــی در پیمـــان شـــانگهای باعـــث محتاجتـــر شـــدن آمریـــکا بـــه میـــز مذاکـــره و توافــق بــا ایــران شــده اســت. در ایــن شــرایط مهمتریـــن وظیفـــه مذاکرهکننـــدگان ایرانـــی در ویــن کــه تــا بــه حــال نیــز بهخوبــی بــه آن پرداختـــه شـــده، بیـــدار کـــردن غـــرب و آشـــنا ســـاختن آنهـــا بـــا دنیـــای واقعـــی اســـت.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
واکنش ضرغامی به اهدای روسری به گردشگران +فیلم
هشدارهای اجتماعی به مردم تا تبیین مفهوم تحول
تمدید مهلت ثبت‌نام خرید خودرو داخلی برای عده‌ای محدود
مدیر مسئول روزنامه کیهان: روشنگری نباید مانع برخورد با کشف حجاب باشد
والپیپرهای پربازدید سال ۱۴۰۱ +دانلود
آیا ترجمه روان امری مهم و تاثیرگذار در فرآیند ترجمه است؟
توقیف ساعتی ابتکار جدید پلیس راه/ توقیف ساعتی ۲۰۰۰ خودرو در پایتخت
مشاهده پلنگ برای اولین بار در مناطق شکار ممنوع کوه‌های لامرد +عکس
تصاویر جالب از مراسم جزءخوانی قرآن در حرم مطهرشاهچراغ
تصاویری از جشنواره «لاله‌های کرج»
نکاتی درباره حضور زنان بدحجاب در مسجد مکی زاهدان!
نگاهی به نتایج تیم‌های آسیایی در فیفادی/ ایران بین مدعیان بهترین شد
آخرین وضعیت سکه و دلار در بازار
اظهارات جنجالی مدیرعامل استقلال/ همراه اول گفت به خاطر فتح‌الله‌زاده کمک می‌کند
با تعقیب و گریز در شرق تهران سارق حرفه‌ای با شلیک پلیس را متوقف کردند
آخرین جزئیات پرداخت مطالبات فرهنگیان اعلام شد
همه چیز درباره اختلافات ایران و آذربایجان +فیلم
میکروبلیدینگ ابرو در مرکز تخصصی مریم حمزه ای
ثبت شرکت (راهنمای ۰تا۱۰۰ تاسیس شرکت)
علت ناآرامی‌های اخیر اسرائیل در گفتگو با مدیر مرکز اطلاعات لبنان +فیلم
چطور بیمه بیکاری بگیریم؟
نظرسنجی
در حالی که شروع سال تحصیلی در ماه مهر است، آیا با برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری در اسفند ماه موافق هستید؟
مشاهده نتایج
go to top