تاریخ انتشار: شنبه 1400/10/04 - 19:00
کد خبر: 418659

زهرا پلویی

توقف مذاکرات در ایستگاه هفتم

توقف مذاکرات در ایستگاه هفتم

در دور جدیـــد مذاکـــرات «آمریـــکا، محتاجتـــر از همیشـــه» بـــه دنبـــال مقابلـــه بـــا انـــزوای سیاســـیاش در برابـــر قدرتهـــای نوظهـــور شــرقی اســت. زیــرا پــس از خــروج غیرقانونــی آمریـــکا از برجـــام و در ادامـــه کاهـــش گام بـــه گام تعهـــدات ایـــران در راســـتای بندهـــای 62 و 63ایـــن توافـــق، عـــدم وابســـتگی ایـــران بـــه آمریـــکا بیـــش از پیـــش نمایـــان شـــد. در ایـــن بیـــن، نقـــش کشـــورهای اروپایـــی از جملـــه انگلسـتان، آمریـکا و فرانسـه در مبـارزه باسیاســـتهای مذاکرهکننـــدگان ایرانـــی قابـــل چشمپوشـــی نیســـت.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از زهرا پلویی دبیرنشریات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی/// دور جدیـــد مذاکـــرات ایـــران و غـــرب در مـــاه جـــاری و در شـــرایطی برگـــزار شـــد کـــه مذاکرهکننـــدگان جدیـــد ایرانـــی بـــا عبـــرت از مذاکـــرات قبلـــی بـــه دنبـــال احقـــاق حقـــوق مـــردم هســـتند.

مذاکـــرات جدیـــد کـــه علـــی باقـــری هـــدف آن را «رفـــع تحریمهـــای غیرقانونـــی و غیرانســـانی» بیـــان کـــرد، تحـــت تاثیـــر تجربیـــات حاصـــل از اجـــرای توافـــق برجـــام بـــوده اســـت؛ تجربیاتـــی کـــه تیـــم مذاکـــره کننـــده جدیـــد ایرانـــی نمیتوانـــد آنهـــا را نادیـــده بگیـــرد. از جملـــه اینکـــه توافـــق ســـابق لغـــو موثـــر تحریمهـــا را بـــه دنبــال نداشــت، مردمــی را کــه بــا اعتمــاد بــه دولـــت امیـــد، امیدوارانـــه بـــه حـــل مشـــکلات اقتصـادی و معیشـــتی خـــود چشـــم دوختـــه بودنـد ناامیـد کـرد و ماشـین جنـگ اقتصـادی آمریـــکا را متوقـــف نســـاخت.

در دور جدیـــد مذاکـــرات «آمریـــکا، محتاجتـــر از همیشـــه» بـــه دنبـــال مقابلـــه بـــا انـــزوای سیاســـیاش در برابـــر قدرتهـــای نوظهـــور شــرقی اســت. زیــرا پــس از خــروج غیرقانونــی آمریـــکا از برجـــام و در ادامـــه کاهـــش گام بـــه گام تعهـــدات ایـــران در راســـتای بندهـــای 62 و 63ایـــن توافـــق، عـــدم وابســـتگی ایـــران بـــه آمریـــکا بیـــش از پیـــش نمایـــان شـــد. در ایـــن بیـــن، نقـــش کشـــورهای اروپایـــی از جملـــه انگلســـتان، آمریـــکا و فرانســـه در مبـــارزه باسیاســـتهای مذاکرهکننـــدگان ایرانـــی قابـــل چشمپوشـــی نیســـت.

ایـــن ســـه کشـــور در شـــرایطی ایـــران را زیادهخـــواه و درخواســـتهایش را غیـــر واقعـــی میداننـــد کـــه تاکنـــون و بهویـــژه در توافـــق هســـتهای تعاملـــی فراتـــر از حقـــوق قانونـــی ســـازمان بینالمللـــی انـــرژی اتمـــی داشـــتهایم و پـــس از خـــروج آمریـــکا از برجـــام، یـــک ســـال صبـــر اســـتراتژیک کردهایـــم. حـــالا و در دور جدیــد مذاکــرات هــم، شــاهد تــلاش مجــدد آمریـــکا بـــرای اقدامـــات مداخلهجویانـــه در رونـــد مذاکـــرات ویـــن هســـتیم. خوشبختانـــه مســـئولین فعلــی کشــور بــا فــرض اینکــه «برجـــام کلیـــد بـــود، نـــه شـــاه کلیـــد» صریـــح و قاطـــع بـــه میـدان مذاکـره آمـده و محـور گفتوگوهایشـــان را لغـــو تحریمهـــا قـــرار دادهانـــد تـــا «سرنوشـت اقتصـاد در دسـتان ویـــن» بـــرای کشـــور بـــه خوبـــی رقـــم بخـــورد.

دیپلماســـی فعـــال دولـــت ســـیزدهم و ارتبـــاط موثـــر بـــا کشـــورهای شـــرقی نظیـــر عضویـــت دائمـــی در پیمـــان شـــانگهای باعـــث محتاجتـــر شـــدن آمریـــکا بـــه میـــز مذاکـــره و توافــق بــا ایــران شــده اســت. در ایــن شــرایط مهمتریـــن وظیفـــه مذاکرهکننـــدگان ایرانـــی در ویــن کــه تــا بــه حــال نیــز بهخوبــی بــه آن پرداختـــه شـــده، بیـــدار کـــردن غـــرب و آشـــنا ســـاختن آنهـــا بـــا دنیـــای واقعـــی اســـت.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
شوراها یکی از نمادهای مردم سالاری دینی هستند
ترکیه سفیران ۹ کشور را احضار کرد
استقلال با «فلفل‌تند» به یک قدمی صدر رسید
نتانیاهو با رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرد
اخذ کد پلیس برای ۱۰ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور در خراسان شمالی
رژیم صهیونیستی: توافقنامه صلح با سودان امسال امضا می شود
کشف ۵۰ تن شکر قاچاق
رژیم صهیونیستی: توافقنامه صلح با سودان امسال امضا می‌شود
اغتشاشات اخیر جنگ ترکیبی بود
برنامه‌ریزی استعدادیابی رشته بسکتبال اردبیل در حال تدوین است
بارش برف در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال
ونزوئلا: تحریم روسیه باعث هرج و مرج در بازار انرژی شده است
آغاز نهضت علمی و پژوهشی با تهیه دانشنامه در حوزه دفاع مقدس
ارسال بیش از ۱۰۰۰ اثر به جشنواره عکس «روی شانه‌های شهر»
ارسال بیش از ۱۰۰۰ اثر به جشنواره عکس «روی شانه‌های شهر»
مقاله نقش شهربانی استان مرکزی در دفاع مقدس رونمایی شد
مدافع تیم فوتبال استقلال به سپاهان پیوست
جامعه اسلامی دانشجویان خطاب به سران قوا نامه زدند
امباپه غایب بزرگ نبرد پاری‌سن‌ژرمن
عکس| نشست خبری فیلم سینمایی «آه سرد».
امنیت کامل در خوی برقرار است
جامعه اسلامی دانشجویان خطاب به سران قوا نامه زدند
ثبت‌نام آزمون EPT اسفندماه ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد آغاز شد
برگزاری دوره های آموزشی شیوه مذاکره در دانشگاه فنی و حرفه‌ای
جزئیات محاسبه و پرداخت مزایای رتبه‌بندی معلمان طرح مهرآفرین
نتایج نهایی پذیرش در کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی
برگزاری دوره های آموزشی شیوه مذاکره
استراتژی کشور بر تربیت نیروی مهارتی است
انتصاب جدید مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم
اجرای طرح رتبه بندی معلمان با در نظر گرفتن حقوق فرهنگیان
افزایش بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای در لایحه بودجه ۱۴۰۲
توسعه جغرافیای انسانی "انتخاب" بر مبنای مهارت و دانش
ثبت‌نام آزمون EPT اسفندماه ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد آغاز شد
افزایش ۱۵ درصدی حقوق اعضای هیات علمی در سال ۱۴۰۲
فعال دانشجویی: امروز دشمن در برابر جمهوری اسلامی مستاصل شده است
ارائه آمارهای جدید مقابله با تقلب‌های علمی؛ پیش از پایان سال
اعتبار طرح ارتقاءخوابگاه‌های دانشگاه فنی و حرفه ای ابلاغ شد
پیش ثبت نام اسکان نو دانشجویان تا ۱۳ بهمن ادامه دارد
بی‌راهه‌های آموزش و پرورش
ادغام آموزش پزشکی موجب تحقق عدالت در آموزش عالی کشور شد
کارآموزی دانشجویان در مراکز مهارت‌ آموزی صنعتی
تبادل استاد و دانشجو و ایجاد فرصت مطالعاتی با بورکینافاسو
نظرسنجی
آیا سهمیه اعضای شورای شهر تهران برای جذب 2 نفر بدون در نظر گرفتن مدرک و سابقه کار همانند یک دختر دهه هشتادی را درست می‌دانید؟
مشاهده نتایج
go to top