تاریخ انتشار: شنبه 1400/10/04 - 19:00
کد خبر: 418659

زهرا پلویی

توقف مذاکرات در ایستگاه هفتم

توقف مذاکرات در ایستگاه هفتم

در دور جدیـــد مذاکـــرات «آمریـــکا، محتاجتـــر از همیشـــه» بـــه دنبـــال مقابلـــه بـــا انـــزوای سیاســـیاش در برابـــر قدرتهـــای نوظهـــور شــرقی اســت. زیــرا پــس از خــروج غیرقانونــی آمریـــکا از برجـــام و در ادامـــه کاهـــش گام بـــه گام تعهـــدات ایـــران در راســـتای بندهـــای 62 و 63ایـــن توافـــق، عـــدم وابســـتگی ایـــران بـــه آمریـــکا بیـــش از پیـــش نمایـــان شـــد. در ایـــن بیـــن، نقـــش کشـــورهای اروپایـــی از جملـــه انگلسـتان، آمریـکا و فرانسـه در مبـارزه باسیاســـتهای مذاکرهکننـــدگان ایرانـــی قابـــل چشمپوشـــی نیســـت.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از زهرا پلویی دبیرنشریات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی/// دور جدیـــد مذاکـــرات ایـــران و غـــرب در مـــاه جـــاری و در شـــرایطی برگـــزار شـــد کـــه مذاکرهکننـــدگان جدیـــد ایرانـــی بـــا عبـــرت از مذاکـــرات قبلـــی بـــه دنبـــال احقـــاق حقـــوق مـــردم هســـتند.

مذاکـــرات جدیـــد کـــه علـــی باقـــری هـــدف آن را «رفـــع تحریمهـــای غیرقانونـــی و غیرانســـانی» بیـــان کـــرد، تحـــت تاثیـــر تجربیـــات حاصـــل از اجـــرای توافـــق برجـــام بـــوده اســـت؛ تجربیاتـــی کـــه تیـــم مذاکـــره کننـــده جدیـــد ایرانـــی نمیتوانـــد آنهـــا را نادیـــده بگیـــرد. از جملـــه اینکـــه توافـــق ســـابق لغـــو موثـــر تحریمهـــا را بـــه دنبــال نداشــت، مردمــی را کــه بــا اعتمــاد بــه دولـــت امیـــد، امیدوارانـــه بـــه حـــل مشـــکلات اقتصـادی و معیشـــتی خـــود چشـــم دوختـــه بودنـد ناامیـد کـرد و ماشـین جنـگ اقتصـادی آمریـــکا را متوقـــف نســـاخت.

در دور جدیـــد مذاکـــرات «آمریـــکا، محتاجتـــر از همیشـــه» بـــه دنبـــال مقابلـــه بـــا انـــزوای سیاســـیاش در برابـــر قدرتهـــای نوظهـــور شــرقی اســت. زیــرا پــس از خــروج غیرقانونــی آمریـــکا از برجـــام و در ادامـــه کاهـــش گام بـــه گام تعهـــدات ایـــران در راســـتای بندهـــای 62 و 63ایـــن توافـــق، عـــدم وابســـتگی ایـــران بـــه آمریـــکا بیـــش از پیـــش نمایـــان شـــد. در ایـــن بیـــن، نقـــش کشـــورهای اروپایـــی از جملـــه انگلســـتان، آمریـــکا و فرانســـه در مبـــارزه باسیاســـتهای مذاکرهکننـــدگان ایرانـــی قابـــل چشمپوشـــی نیســـت.

ایـــن ســـه کشـــور در شـــرایطی ایـــران را زیادهخـــواه و درخواســـتهایش را غیـــر واقعـــی میداننـــد کـــه تاکنـــون و بهویـــژه در توافـــق هســـتهای تعاملـــی فراتـــر از حقـــوق قانونـــی ســـازمان بینالمللـــی انـــرژی اتمـــی داشـــتهایم و پـــس از خـــروج آمریـــکا از برجـــام، یـــک ســـال صبـــر اســـتراتژیک کردهایـــم. حـــالا و در دور جدیــد مذاکــرات هــم، شــاهد تــلاش مجــدد آمریـــکا بـــرای اقدامـــات مداخلهجویانـــه در رونـــد مذاکـــرات ویـــن هســـتیم. خوشبختانـــه مســـئولین فعلــی کشــور بــا فــرض اینکــه «برجـــام کلیـــد بـــود، نـــه شـــاه کلیـــد» صریـــح و قاطـــع بـــه میـدان مذاکـره آمـده و محـور گفتوگوهایشـــان را لغـــو تحریمهـــا قـــرار دادهانـــد تـــا «سرنوشـت اقتصـاد در دسـتان ویـــن» بـــرای کشـــور بـــه خوبـــی رقـــم بخـــورد.

دیپلماســـی فعـــال دولـــت ســـیزدهم و ارتبـــاط موثـــر بـــا کشـــورهای شـــرقی نظیـــر عضویـــت دائمـــی در پیمـــان شـــانگهای باعـــث محتاجتـــر شـــدن آمریـــکا بـــه میـــز مذاکـــره و توافــق بــا ایــران شــده اســت. در ایــن شــرایط مهمتریـــن وظیفـــه مذاکرهکننـــدگان ایرانـــی در ویــن کــه تــا بــه حــال نیــز بهخوبــی بــه آن پرداختـــه شـــده، بیـــدار کـــردن غـــرب و آشـــنا ســـاختن آنهـــا بـــا دنیـــای واقعـــی اســـت.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
جزئیات جدیدی از طرح اصلاح ساختار بودجه
روسیه: به معاهده منع تسلیحات هسته ای نمی پیوندیم
سود بیش از نیم میلیارد یورویی PSG به لطف حضور مسی
رئیس‌جمهور امشب با مردم سخن می‌گوید
ضربه کاری ایرانی‌ها به عربستان در فوتسال
طرح‌ ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار مجلس
اعلام آمادگی فرانسه برای به نتیجه رساندن برجام
آیا نوجونان هنجارشکن شیرازی بازداشت شدند؟
ثبت‌نام سومین دوره آزمون زبان MSRT از فردا آغاز می‌شود
پذیرش دانشجو در دانشکده امورمالیاتی دانشگاه تهران در ۴ رشته-گرایش
جزئیات ترم تابستانه فشرده دروس معارف دانشگاه تهران
تغییر ریل‌گذاری مدیریت مقوله فرهنگ در دستور کار قرار گرفته است
نسبت تخصص ها با تمدن سازی و نظام سازی مشخص شود
مراجعه به دانشگاه و نخبگان، راه خروج از مشکلات کشور است
باید دانشگاه فهم دقیقی از نیاز جامعه داشته باشد
بدهی ۳۶ میلیاردی استقلال به سازمان لیگ فوتبال
بایدن برای توافق مورد نیاز باید مطالبات ایران را بپذیرد
زلزله ۵.۶ ریشتری بندر چارک در هرمزگان را لرزاند
امتحانات حضوری دانشگاه تهران از امروز آغاز شد
ساعت ۲۴ امروز آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
بی‌جهت ذوق‌زده نشوید
ثبت‌نام سومین دوره آزمون زبان MSRT از فردا آغاز می‌شود
پذیرش دانشجو در دانشکده امورمالیاتی دانشگاه تهران در ۴ رشته-گرایش
جزئیات ترم تابستانه فشرده دروس معارف دانشگاه تهران
ساعت ۲۴ امروز آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
راه اندازی رشته «جرم یابی دیجیتال» در دانشگاه تربیت مدرس
زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
جهش داوطلبان کنکور انسانی با افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 
نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد
مشکلی در تامین ارز کشور نداریم
برگزاری آزمون اصلح مهارت‌آموزان ماده ۲۸ در دانشگاه فرهنگیان 
فروش سوالات کنکور به هیچ عنوان امکانپذیر نیست
رتبه‌بندی معلمان باید انجام شود
برای تاخیر در رتبه بندی معلمان عذرخواهی می‌کنم
۱۰۰۰ میلیارد تومان به توسعه ورزش دانش آموزی اختصاص یافت
آموزش و پرورش کلید حل مشکلات کشور است
آغاز اولین روز رقابت داوطلبان دکتری دانشگاه‌های علوم پزشکی
بازگشت افزایش ظرفیت دندانپزشکی به ستاد نقشه جامع علمی کشور
انتظارات رهبر انقلاب از بسیج اساتید
اینفوگرافیک: کارهایی که در روزهای کنکور نباید انجام داد
 انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از عصر فردا آغاز خواهد شد
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، موفق در ساخت ربات‌های صنعتی خدماتی هوشمند
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین مانع ازدواج در بین جوانان چیست؟

مشاهده نتایج
go to top