تاریخ انتشار: یکشنبه 1400/10/05 - 04:11
کد خبر: 418699

گزارشی از یک انزوای غربی؛

آمریکا محتاج‌تر از همیشه/ ترس آمریکا از رقیبان شرقی خود

آمریکا محتاج‌تر از همیشه/ ترس آمریکا از رقیبان شرقی خود

مقامـات آمریکایـی دربـاره اینکـه ایـن کشـور قـدرت بلامنـازع دنیـا خواهـد مانـد، جـز خیـال خـوش نبـوده اسـت. البتـه لازم بـه ذکـر اسـت کـه گزاره هـای سـند اســتراتژی امنیــت ملــی دولــت بایــدن هــم دربــاره قدرتهــای رو بــه رشــد شــرقی تکــرار مکــررات ســند دولــت قبــل اســت.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ موریانــه افــول، سال‌ها اســت بــر پیکـر آمریــکا افتــاده و انــزوای سیاســی آن در مقابــل قدرتهــای رو بــه صعـود شـرقی باعـث بهـم خـوردن معـادلات شـوالیه کوچههـای خلـوت گشـته اسـت، معادلاتـی کـه سـعی داشـته بـه طـور همـه جانبـه در خاورمیانـه دخالـت و بـه واسـطه ابـزار تحریـم زورگویـی کند.

آمریکا محتاجتر از همیشه

غروب غرب

انتقــال قــدرت از غــرب بــه شــرق حقیقتی اســت کــه بــر زبــان همــگان از شــرق تــا غــرب جــاری شــده، تــا آنجـا کـه «آنتونـی بلینکـن» وزیـر خارجـه آمریـکا اذعـان میکنــد: «روســیه و چیــن ســعی می کننــد دنیــا را بــه افـول آمریـکا قانـع سـازند.» وی در ادامـه اعتـراف کـرد کــه ایــن دو کشــور عرصــه جهانــی را بــر آمریــکا تنــگ کرده ِ انـد.

ایـن تـرس آشـکار از شـرق دور جـای دیگـر خــود را در ســند اســتراتژی امنیــت ملــی آمریــکا در دولــت ترامــپ نشــان میدهــد، هســته اصلــی ایــن ســند 67صفحــهای مهــار رقبــای اســتراتژیک ایالــت متحــده آمریــکا ماننــد چیــن و روســیه اســت و ایــن مهـر تاییـدی اسـت بـر جملـه «نـوام چامسـکی» نظریـه پـرداز مشـهور آمریکایـی کـه در ایـن بـاب گفتـه بـود:

مقامـات آمریکایـی دربـاره اینکـه ایـن کشـور قـدرت بلامنـازع دنیـا خواهـد مانـد، جـز خیـال خـوش نبـوده اسـت. البتـه لازم بـه ذکـر اسـت کـه گزاره هـای سـند اســتراتژی امنیــت ملــی دولــت بایــدن هــم دربــاره قدرتهــای رو بــه رشــد شــرقی تکــرار مکــررات ســند دولــت قبــل اســت.

آمریکای منزوی

عـلاوه بـر قدعلـم کـردن چین و روسـیه مقابـل آمریکا، خــروج ناگهانــی و غیــر قانونــی آمریــکا از برجــام در دولـت ترامـپ بـه بهانـه تأمین نشـدن منافـع اقتصادی ایـن کشـور و بازگردانـدن تحریمهـای گذشـته و وضـع تحریمهـای جدیـد علیـه ایـران باعـث شـد کـه وجهـه آمریــکا در عرصــه بینالملــل خــراب تــر شــود. در ادامــه ایــران بــه عنــوان قــدرت اول خاورمیانــه، یــک سـال بعـد از خـروج آمریـکا از برجـام، تعهـدات خـود را بـر اسـاس بندهـای 26و 36ایـن توافـق، گام بـه گام کاهــش داد، بــر ایــن اســاس غنیســازی 20درصــدی، افزایــش ذخایــر اورانیــوم غنــی شــده و بهــره گیــری از سـانتریفیوژهای نسـل جدیـد را مـورد توجـه قـرار داد.

ایـن اقـدام ایـران درحالـی اسـت کـه سـعی دارد رابطـه خـود را بـا چیـن و روسـیه بهتـر و عمیـق تـر کنـد، بـه تعبیــری عــدم وابســتگی خــود را بــه آمریــکا و تغییــر رویکــرد تعاملاتــی را بــه رخ آمریــکا بکشــد و طــرح بحـث سـند 25سـاله ایـران پکـن و فـروش نفـت بـه چیـن خـود گواهـی ایـن ادعاسـت، بـه طـور خلاصـه، ارتبـاط ایـران بـا غیـر از آمریـکا، فـروش نفـت از طریـق دور زدن تحریـم و از سـرگیری فعالیتهـای هسـتهای پیامـی دردنـاک بـرای ایالـت متحـده داشـت و آن بـی ثمــر شــدن سیاســتهای تحریمــی ایالــت متحــده آمریـکا و انـزوای آن در صحنـه بیـن الملـل بـود

آمریکا محتاجتر از همیشه.

تغییر زمین بازی

حــال آمریــکا بایــد بــه فکــر رقبــای ســر ســخت خــود یعنــی چیــن و روســیه باشــد تــا حیــات مداخلــه جویانـه خـود را در کشـورهای مختلـف از دسـت ندهـد و همچنـان بـه عنـوان قـدرت اول جهـان تلقـی شـود. فــرار آمریــکا از افغانســتان و عــراق و خــارج کــردن بخشــی از تجهیــزات خــود از عربســتان بــه ایــن دلیــل اسـت کـه آمریـکا تهدیـد اصلـی خـود را در جـای دیگـر یعنـی شـرق آسـیا میبینـد، حتـی اگـر ایـن اقـدام بـه ضـرر عربسـتان و اسـرائیل و البتـه بـه نفـع ایـران تمـام شــود.

پنتاگــون هــم دربــاره ایــن عقــب نشــینیها دهـان بـاز کـرد و دلیـل آن را اسـتقرار نیروهـای خـود بــر اســاس تهدیــدات در سراســر جهــان بیــان کــرد، همچنیـن «جـو بایـدن» در طـرح اولیـه بودجـه کـه بـه کنگـره داده بـود از تهدیـد چیـن بـه عنـوان چالـش اول وزارت دفـاع نـام بـرده بـود و خواسـتار افزایـش بودجـه وزارت دفــاع بــه 5۱7میلیــارد دلار شــده.

آمریکا، محتاجتر از همیشه

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تمرکــز بــر روی چیــن و روسـیه، و غفلـت از ایـران، خـود یکـی از بـزرگ تریـن تهدیدهـای ایالـت متحـده و رژیم صهیونسـیتی اسـت، حـال آمریـکا سـعی دارد با برگشـت به برجـام و دخالت در مذاکـرات ویـن ایـران را مهـار و بـه خیـال خـود او را در مشــت حفــظ کنــد. امــروزه آمریــکا بیــش از هــر کشـور دیگـری بـه برجـام نیـاز دارد، انـزوای سیاسـی و خـراب شـدن چهـره بینالمللـی، رابطـه ایـران بـا چیـن و انتقـال قـدرت از غـرب بـه شـرق، حفظ سـلطه جهانی خــود، جلوگیــری از گســترش فعالیتهــای هســتهای ایـران و مهـار قـدرت ایـران بـا وجـود تمرکـز بـر چیـن و روسـیه از مهـم تریـن دلایـل نیـاز آمریـکا بـه برجـام اسـت.

 امـروزه بـا از سـرگیری مذاکـرات ویـن، آمریـکا ایـران را متهـم بـه عمـل نکـردن بـه توافقـات میکنـد و ایـن درحالـی اسـت کـه خـود ناقـض اشـکار توافقـات بــوده، آمریــکا بایــد متوجــه ایــن موضــوع شــود کــه سیاســتهای تحریمــی بیثمــر گشــته و اکنــون خــود بیــش از همــه بــه مذاکــرات نیــاز دارد، هرچنــد کــه ایـران فـرش قرمـزی بـرای آمریـکا پهـن نکـرده اسـت.

گزارش از محمد علی شبانی - نایب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی

نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
واریز سود سهام عدالت جاماندگان از فردا
اینفوگرافیک: چرا حجم اینترنت زود تمام می‌شود؟
فیلم| زمان واریز سود سهام عدالت جاماندگان
تصاویر| اجرای سرود «سلام فرمانده» در نمایشگاه کتاب
اجازه بدین باور نکنیم خانم علی دوستی!
واکنش داور تراکتور پرسپولیس به اتفاقات بازی
تصاویر| گردهمایی خودروهای کلاسیک فولکس
حمایت از کشاورزان بابت قطعی برق در سال گذشته
یک چرخش تاریخی در اوکراین
پاسخ مثبت مرادمند و یزدانی به دعوت فرهاد مجیدی
هشدار سازمان مدیریت بحران به ساکنان تهران
تصاویر| نشست اعضای ستاد بزرگداشت ارتحال امام (ره)
فیلم| سرود «سلام فرمانده» در کشمیر پاکستان
فیلم| عصبانیت مجری فاکس نیوز در برنامه زنده
باشگاه دانشجویان و مناظره‌کنندگان جوان در مرحله تدوین
دولت مصمم برای اجرای قانون جوانی جمعیت
تمدید مهلت ثبت نام حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور
دانشجویان نخبه دانشگاه آزاد مورد حمایت قرار می‌گیرند
پیام تسلیت حدادعادل درپی درگذشت استاد «فاطمی‌نیا»
محرومیت قطعی برای دو بازیکن جنجالی پرسپولیس
آخرین فرصت برای ثبت‌نام جاماندگان یارانه
باشگاه دانشجویان و مناظره‌کنندگان جوان در مرحله تدوین
تمدید مهلت ثبت نام حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور
دانشجویان نخبه دانشگاه آزاد مورد حمایت قرار می‌گیرند
اولین همایش فرهیخته نیکوکار در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود
اهداف جشنواره حرکت، جلب مشارکت دانشجویان در فعالیت های علمی
جبلی سوم خرداد در دانشگاه شریف سخنرانی می‌کند
گردهمایی دختران هیئات دانشجویی دانشگاه‌های کشور در مشهد
دانشجویان را با دانش بنیانها، جشنواره حرکت پیوند می‌زند
امکان فراهم سازی پارک علم و فناوری توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی
آخرین روز ثبت درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی امروز
انتشار برنامه زمانی مصاحبه کنکور دکتری ۱۴۰۱
بسته بیمه طلایی فرهنگیان و طرح جدید مسکن معلمان در راه است
نظارت جدی مجلس بر اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان
اعمال رتبه بندی از ۱ شهریور ۱۴۰۰
نمایندگان مجلس برای اجرای رتبه بندی معلمان کمک کنند
مدارس غیردولتی رتبه‌بندی می‌شوند
اعمال رتبه بندی معلمان در فیش حقوقی
حمایت وزارت علوم از دانش‌بنیان‌ها چگونه است؟
رئیس جمهور: دستگاه‌ها از فعالیت‌های توسعه‌ای دانشگاه‌ها حمایت کنند
رتبه بندی مدارس از سال تحصیلی آینده +فیلم
انواع ساندویچ پانل
نظرسنجی

نحوه برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1401 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مشاهده نتایج
go to top