تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/19 - 01:24
کد خبر: 440666

گفتگو با سیدمجید حسینی پیرامون نظام بانکی در کشور؛

جراحی اقتصادی باید از بانک‌ها شروع شود/ اگر روزی در دولت باشم، بانک‌های خصوصی را جمع می‌کنم

جراحی اقتصادی باید از بانک‌ها شروع شود/ اگر روزی در دولت باشم، بانک‌های خصوصی را جمع می‌کنم

من اگر روزی در دولت باشم حتما بانک‌های خصوصی را جمع می‌کنم، نه اینکه ملی کنم، جمع می‌کنم. اصلا اینها چه کارکردی به جز گران‌سازی کشور دارند؟ مالی‌سازی در همه جهان هست، اما اینقدر وحشی نیست؛ بالاخره یک ترمز و حساب کتابی دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکــی از مســائل و چالشهــای اقتصــادی کــه همــواره در تمــام کشــورها از جملــه ایــران دغدغــه حاکمیت هــا و کارشناســان اقتصــادی بــوده، مســالهی تــورم و شـتاب افزایـش قیمت هــا و عوامــل موثــر بــر آن اسـت. تــورم یکــی از موانــع اصلــی ثبــات اجتماعــی- اقتصــادی اســت و طبیعتــا بــرای مهــار عالمانــه و کارشناســانه آن، شناســایی و بررســی دقیــق عوامــل ایجــادش ضــروری اســت. دربــاره ایــن عوامــل بحثهــای مختلفــی بیــن کارشناســان و صاحبنظــران اقتصــادی صــورت گرفتــه و میگیــرد. یــک بــاور رایــج دولــت را عامــل ایجــاد تــورم میدانــد؛ لــذا نقــد هــا و بررســیها صرفــا متوجــه سیاســتهای پولــی بانــک مرکــزی و عملکــرد و مداخــلات دولــت میشــود. امــا یکــی از مهمتریــن عوامــل تــورم زا کــه بــر خــلاف نقــش موثــرش در ایــن زمینــه، کــم دربــاره آن صحبــت می شــود، سیســتم خلـق پـول توسـط نظـام بانکـی اسـت.

امـروز در کشــور مــا، بانکهــای خصوصــی بــا خلــق پولهــای میلیــاردی از هیــچ و ریختــن ایــن پولهــا در کاســبیهای غیرمولــد و ســوداگرانه و دلالـی، عمـلا تیشـهی محکمـی بـه ریشـهی اقتصــاد مملکــت میزننــد. واقعیتــی کــه بــه دلیـل نبـود شـفافیت اقتصـادی تـا حـد زیادی از نظــر هــا پنهــان مانــده و غالــب رســانههای مربــوط بــه حــوزهی اقتصــاد نیــز بــا ســکوت و بایکــوت مناســبات رانتــی و فاســد بانکهــا، در ایــن زمینــه حساســیتزدایی کردهانــد. از ایـن رو در ادامـه گفتگـوی فصلنامه دانشجویان مستقل را بـا سـیدمجید حســینی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران را میخوانیــد: