تاریخ : 1396,یکشنبه 04 تير02:57
کد خبر : 239087 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

جدول امتیازدهی به مدارک زبان انگلیسی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

نحوه امتیازدهی به مدارک زبان انگلیسی جهت ارائه در مصاحبه دکتری تخصصی سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی

خبرنامه دانشجویان ایران:

جدول امتیازدهی به مدارک زبان انگلیسی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد


کد خبرنگار : 28