تاریخ : 1399,چهارشنبه 24 دي23:36
کد خبر : 382546 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید گاهنامه جمهور منتشر شد +دانلود

به راستی، اگر هر باور و سخنی محترم باشد، بدین سان به اثبات درستی آن باور صحه نهاده ایم و چنانچه این روند ادامه یابد، می بایستی درون هر جامعه ای که همچون نمایشگاهی گسترده از باورها و نظرگاه های گوناگون و ناهمگون است، هر سخن و دیدگاهی را درست پنداشته و آن را بپذیریم.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» گاهنامه علمی دانشجویی جمهوربه صاحب امتیاز انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با مدیرمسئولی محمدمهدی کریم‌نیا و سردبیری عرفان ابراهیمی منتشر شد.

در بخشی از سخن سردبیر نشریه آمده است:

بارها شنیده ایم که می گویند سخن هرکس محترم است و به بهانه محترم شمردن هر نظر و باوری، گوینده مبادرت به ابراز نظر خود می نماید و تلاش بر به کرسی نشاندن و تحمیل نمودن دیدگاه خود دارد؛ زیرا در ضمیر ذاتی ما انسان ها این بذر باور کاشته شده است که هر چیز دارای ارجی، برترین نمونه از جنس خود است.

به راستی، اگر هر باور و سخنی محترم باشد، بدین سان به اثبات درستی آن باور صحه نهاده ایم و چنانچه این روند ادامه یابد، می بایستی درون هر جامعه ای که همچون نمایشگاهی گسترده از باورها و نظرگاه های گوناگون و ناهمگون است، هر سخن و دیدگاهی را درست پنداشته و آن را بپذیریم.

ادامه این مطلب و مطالب بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

نشریات دانشجویی


کد خبرنگار : 93