تاریخ : 1399,یکشنبه 12 بهمن23:56
کد خبر : 384439 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

نشریه دانشجویی «پلاک ۰۱» منتشر شد +دانلود

امیدواریـم که با افزایـش آگاهـی عمومی نسـبت به ماهیت حقیقی این شـبکه، مطالبـه مردمی برای تحقق آن افزایش یافته و شـاهد پیشـرفت هر چه سـریعتر آن باشـیم.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» نشریه دانشجویی پلاک 01 به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با مدیرمسئولی و سردبیری علیرضا سامانی منتشر شد.

در بخشی از این نشریه دانشجویی آمده است:

نشریه ای که می بینید نتیجه کارهای کارگروه دانشجویی شبکه ملی اطلاعات اسـت کـه ابعـاد مختلـف این پـروژه ملی را بررسـی می کنـد. امیدواریـم که با افزایـش آگاهـی عمومی نسـبت به ماهیت حقیقی این شـبکه، مطالبـه مردمی برای تحقق آن افزایش یافته و شـاهد پیشـرفت هر چه سـریعتر آن باشـیم.

 ادامه این مطلب و مطالب بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

نشریات دانشجویی


کد خبرنگار : 93