تاریخ : 1400,پنجشنبه 19 فروردين02:36
کد خبر : 391333 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه دانشجویی «حسنا» منتشر شد +دانلود

هـدف از ازدواج زن و مـرد را بـه آرامـش رسیدنشـان بیـان میکنـد؛ حـال معنـای ایـن آرامـش چیسـت؟ روانشناسـان تأمیـن نیازهـای زن و شـوهر در ابعـاد مختلـف توسـط همدیگـر را کـه احسـاس امنیـت مـی آفرینـد، عامـل اصلـی بـه آرامـش رسـیدن آنهـا میداننـد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره دوم نشریه زن و خانواده «حسنا» بسیج دانشجویی دانشکده علوم قرآنی مشهد با مدیر مسئولی سجاد صاحب‌الزمانی و سردبیری سیده فاطمه ساری‌زاده منتشر شد.

در قسمتی از این نشریه آمده است:

پاسـخ بـه ایـن سـوال را بایـد در هـدف ازدواج پیـدا کـرد، قـرآن کریـم در آیـه  ۲۱سـوره مبارکـه روم، هـدف از ازدواج زن و مـرد را بـه آرامـش رسیدنشـان بیـان میکنـد؛ حـال معنـای ایـن آرامـش چیسـت؟ روانشناسـان تأمیـن نیازهـای زن و شـوهر در ابعـاد مختلـف توسـط همدیگـر را کـه احسـاس امنیـت مـی آفرینـد، عامـل اصلـی بـه آرامـش رسـیدن آنهـا میداننـد.

حـال مـی دانیـم کـه نوعـا یکـی از مهـم تریـن نیازهـای زنـان، حـس نیـاز بـه داشـتن تکیـه گاه و حامـی در زندگـی اسـت و از آن طـرف، نوعـا تریـن نیازهـای مـردان، حـس بـه اقتـدار رسـیدن و مدیریـت اسـت کـه ایـن دو نیـاز بایـد در زندگـی مشـترک توسـط طـرف مقابـل پاسـخ داده شـود تـا بـه آرامـش در ایـن نیـاز هـا برسـند؛ یکـی از مهمتریـن نمادهـای پاسـخ بـه ایـن دو نیـاز، ایـن اسـت کـه مـرد بـا دادن نفقـه بـه همسـرش، زمـام اقتصـاد و مدیریـت مالـی خانـواده را بـر عهـده بگیـرد.

ایـن کار هـم حـس اقتـدار خـودش را بـالا میبـرد و تأمیـن میکنـد و هـم حـس نیـاز همسـرش بـه داشـتن تکیـهگاه و حامـی را تأمیـن مـی کنـد و زن ایـن احسـاس را پیـدا مـی کنـد کـه مـرد زندگیـش، مسـئولیت پذیـر و حامـی او اسـت.

ادامه این مطلب و مطالب بیشتر را در فایل این نشریه (دانلود) بخوانید.

نشریات دانشجویی


کد خبرنگار : 93