تاریخ : 1400,شنبه 15 خرداد16:49
کد خبر : 397399 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

پیشرفت اقتصاد کشور با شرکت در انتخابات

کارتونیست: عباس گودرزی

انتخابات مشارکت عباس گودرزی