تاریخ : 1400,جمعه 08 مرداد14:36
کد خبر : 403215 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

گسترش همکاری علمی دانشگاه خوارزمی و مرکز آمار ایران

فراهم آوری بسترهای لازم برای مدیریت کیفیت داده‌های جمع آوری شده از پایگاه‌های داده غیر هم ریخت و ایجاد تحول در نظام‌های نگهداری و پردازش داده‌ها در مرکز آمار ایران

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دانشگاه خوارزمی، به منظور توسعه فرآیندهای آماری مبتنی بر تعاملات برخط و تولید آمارهای مبتنی بر داده‌های ثبتی، ارتقای تحلیل‌ها و تفسیرهای تغییرها و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، ورزشی و رفتارشناختی این متغیرها با استفاده از ظرفیت‌های علمی موجود تفاهم همکاری بین دانشگاه خوارزمی و مرکز آمار ایران منعقد شد.

موضوع تفاهم نامه شامل:

فراهم آوری بسترهای لازم برای مدیریت کیفیت داده‌های جمع آوری شده از پایگاه‌های داده غیر هم ریخت و ایجاد تحول در نظام‌های نگهداری و پردازش داده‌ها در مرکز آمار ایران

انجام پژوهش‌های لازم در زمینه نوین سازی نظام تولید، جمع آوری، باکیفیت سازی و انتشار آمارهای رسمی به ویژه در راستای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا

فراهم سازی داده‌های آماری جهت ارتقای کیفیت پژوهش در دانشگاه خوارزمی

این تفاهم نامه در محل ساختمان مرکز آمار ایران به امضای عزیزاله حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمی و جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران رسید.