تاریخ : 1401,یکشنبه 22 خرداد21:18
کد خبر : 435159 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

مقایسه خورشید جمهوری اسلامی با نکبت پهلوی؟!

بعد از سلسلۀ سلوکیان، که دست‌نشاندۀ رومی‌ها بودند، هیچ سلسله‌ای در ایران وابسته و دست‌نشاندۀ مستقیم اروپا نبوده تا پهلوی. در نکبت و بدبختی ایرانیان در زمان پهلوی همین بس که آمدن و رفتن رضا و باز آمدن محمدرضا به غمزۀ انگلیس و با عاملیت مستقیم فروغی، اردشیر ریپورتر و آیرونساید بود. در زمان پهلوی کل ایران کنیز و بردۀ انگلیس بود؛ هر غلطی خواستند انجام دادند، هر غلطی! انگلیس‌ را می‌گویم‌ها! که پیشتر از آن نصف مردم ایران را به کام مرگ فرستاده بود.