تاریخ : 1401,چهارشنبه 05 مرداد21:07
کد خبر : 439467 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

نیازی که در دوران ظریف اهمیتی برای دولت نداشت!

یکی از اتفاقات مهم در دولت رئیسی، فعال شدن معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه است؛ بخشی از دستگاه دیپلماسی که ارتباطات گسترده تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دوست را مدیریت کرده و سامان میدهد؛ نیازی که در دوران ظریف و روحانی گویی دیده نمیشد و اهمیتی برای دولت نداشت!