تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد12:25
کد خبر : 440343 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

بر اساس دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۱؛

نحوه گزینش رشته‌های تحصیلی/ از پذیرش رشته پزشکی و فرهنگیان به صورت بومی چه میدانید؟ +جدول

در بعضی رشته محل ها مانند بعضی رشته محل های پزشکی یا دانشگاه فرهنگیان پذیرش به صورت بومی شهر یا بخش انجام میشود. 

به گزارش سرویس صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ رشته های موجود در دانشگاه ها به دو دستة کلی کشوری و بومی تقسیم میشوند که روش تقسیم ظرفیت آنها در بین سهمیه ها، مختلف است. 

رشته های کشوری: رشته هایی هستند که در کل کشور، فقط در بعضی از دانشگاهه ا وجود دارند. مانند رشته های دکتری پیوسته بیوتکنولوژی یا باستان شناسی. 

رشته های بومی: به جز رشته های کشوری، رشته های تحصیلی دوره های روزانه بر اساس میزان پراکندگی آنها در سطح کشور، به سه نوع رشته های استانی، ناحیه ای و قطبی تقسیم میشوند. 

رشته های استانی: رشته هایی است که در بیشتر استانهای کشور دایر است. (مانند کاردانی حسابداری دورههای روزانه( 

رشته های ناحیه ای: رشته هایی است که در بیشتر استان ها دایر نیست، ولی در چند استان کنارهم(که یک ناحیه را تشکیل میدهند وجود دارند)مانند رشته های معماری، پزشکی و حقوق دوره روزانه

رشته های قطبی: رشته هایی است که در بیشتر ناحیه ها دایر نیست ولی در چند ناحیة کنارهم(که یک قطب را تشکیل میدهند)وجود دارند(مانند رشته های مهندسی صنایع، فیزیوتراپی و تاریخ دوره روزانه(.

با نگاهی نقشه زیر و با توجه به منطقه بومی خود، میتوانید حدس بزنید احتمال قبولی شما در دانشگاه های چه مناطقی بیشتر است. تعیین استان بومی متقاضی، تعیین استان بومی سه سال آخر تحصیلات دبیرستان یا هنرستان است. در صورتی که سه سال آخر تحصیلات فرد در یک استان نباشد یا در خارج از کشور باشد، استان محل تولد، استان بومی او خواهد بود. در صورتی که محل تولد و سه سال آخر تحصیلات در خارج از کشور باشد، استان بومی فرد تهران خواهد بود.

در بعضی رشته محل ها مانند بعضی رشته محل های پزشکی یا دانشگاه فرهنگیان پذیرش به صورت بومی شهریا بخش انجام میشود. 

بومی شهر - متقاضیی بومی یک شهر محسوب میشود که از چهار شهر- محل تولد و سه سال آخر تحصیل دوره متوسطه- حداقل دو محل آن همان شهر مورد نظر باشد (بر اساس مصوبه جلسه دوازدهم و نوزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 17/4/1397 و 5/5/1398)

 بومی بخش- متقاضیی بومی یک بخش محسوب میشود که از چهار بخش- محل تولد و سه سال آخر تحصیل دوره متوسطه- حداقل دو محل آن همان بخش مورد نظر باشد (بر اساس مصوبه جلسه دوازدهم و نوزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 17/4/1397 و 5/5/1398)

نحوة تقسیم ظرفیت رشته های کشوری

 ظرفیت هر رشته محل از نوع رشته های کشوری، بعد از کسر سهمیه ایثارگران25 و 5 درصد، به نسبت شرکت کنندگان هر یک از سهمیه ها(مناطق یک، دو، سه و خانوادة شهدا)، به کل شرکت کنندگان در هر گروه آزمایشی، تقسیم میشود.

نحوة تقسیم ظرفیت رشته های بومی

- هر کدرشته محل در آزمون سراسری دارای ظرفیتی است. توزیع ظرفیت در آزمون سراسری متأثر از سهمیه ها و گزینش بومی میباشد (به غیر از رشته هایی که به صورت خاص ازداوطلبان برخی استان ها یا شهرستان ها پذیرش مینمایند). یعنی برای هر کدرشته محل ظرفیتی برای سهمیه های مختلف در نظر گرفته میشود وداوطلبان واجد شرایط در آن پذیرش میشوند.فردا آخرین مهلت انتخاب رشته کنکوری ها / اعلام نتایج نهایی تا اواخر شهریور |  خبرگزاری بین المللی شفقنا

- ظرفیت هر کدرشته محل پس از کسر 25 درصدی و 5 درصدی سهمیه ایثارگران، با توجه به نوع گزینش رشته مطابق جدول «الف» مندرج در صفحه 25  به صورت زیر در دوره های مختلف توزیع میشود:

- در رشته محل هایی که نوع گزینش آنها بومی (قطبی، ناحیهای، استانی)بوده، حدود 20 درصد ظرفیت به داوطلبان آزاد و مابقی آن به نسبت تعداد شرکت کنندگان هر یک از سهمیه های مناطق یک، دو، سه و خانواده شهدا در بوم مربوطه (قطب، ناحیه، استان)به تعداد کل شرکت کنندگان آن بوم در هر گروه آزمایشی اختصاص مییابد.

تبصره 1 : براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در هر کدرشته محل مربوط به رشته های پرمتقاضی دوره روزانه مطابق جدول «ب» مندرج در همین صفحه 40 درصد از ظرفیت باقی مانده پس از کسر سهیمههای ایثارگران، به داوطلبان آزاد اختصاص مییابد

تبصره 2 : ظرفیت خالی مانده سهمیه 25 درصدی ایثارگران، به داوطلبان دارای سهمیه 5 درصدی ایثارگران (جانبازان با جانبازی کمتر از 25 درصد و همسر و فرزندان آنان، همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه) تعلق میگیرد و درصورتی‌که بازهم این ظرفیت خالی بماند، در مابقی آن داوطلبان بصورت آزاد (بدون توجه به سهمیه و بومی گزینی) و تنها بر اساس نمره‌ کل نهایی بالاتر در زیرگروه مربوط پذیرش میشوند. 

تبصره 3 : اگر سهمیه 5 درصد ایثارگران خالی بماند، خالی مانده این ظرفیت به همة داوطلبان به صورت آزاد(بدون توجه به سهمیه) اختصاص مییابد.

گزارش از محمد رمضانی