تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد18:18
کد خبر : 440386 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

آقای روحانی! در واردات واکسن هم مثل برجام عمل کردید

آقای روحانی! یادتان رفته در واردات واکسن هم مثل برجام عمل کردید. منابع کشور را به کواکس دادید. نه واکسن دادند و نه پول را بازگرداندند. روزی که دولت را تحویل دادید، روزی ۷۰۰ کشته داشتیم؛ اما دولت بعدی، با ۱۶۰ میلیون دوز واکسن خارجی و ایرانی آمار جانباختگان را کاهش داد.