تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد18:30
کد خبر : 440388 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

سست می نویسی دکتر جان

حکومتی ها درمخالفت به پست ادای احترام به خانم نانسی پلوسی بواسطه سفرشان به تایوان،بسیار گفتند و نوشتند آن سفر زمینه درگیری نظامی را بوجود آورده و تایوان بخشی از چین است ومن را متهم به غربزدگی و....نمودند.دریغ از آنکه یک کلام بگویند یا بپرسند که ۲۵میلیون مردم تایوان چه میخواهند؟ عبدالله گنجی ۲۵میلیون جمعیت یک استان چین هستند.بپرسید۱/۴۰۰میلیارد جمعیت چین در باره دو تیکه شدن کشورشان چه نظری دارند جدا دانستن تایوان از چین مثل در خواست جدا بودن قشم از ایران است. سست می نویسی دکتر جان