تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد22:14
کد خبر : 440418 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره دوم نشریه دانشجویی «به توان سلول» منتشر شد+ دانلود

شماره دوم فصلنامه علمی_ دانشجویی «به توان سلول» انجمن سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه الزهرا (س) تهران منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره دوم فصلنامه علمی_ دانشجویی «به توان سلول» انجمن سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه الزهرا (س) تهران منتشر شد.

مدیر مسئول و سردبیر: شایسته مقدم‌راد

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

 انتخاب رشته