تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد22:36
کد خبر : 440426 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

کودکان غزه پناهگاهی ندارند

کودکان غزه پناهگاهی ندارند باید صدای انفجار بمبهای چندتنی را بشنوند و کریه کنند یا به شهادت برسند و مجروح شوند