تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد23:05
کد خبر : 440433 - سرویس خبری : حسینیه دانشجویان ایران

پیجش رو بستید، هئیتش هست، ما هم هنوز هستیم

کاربری طی توئیتی در واکنش به اقدام اینستاگرام که برای چندمین بار، صفحه میثم مطیعی را مسدود کرد نوشت: پیجش رو بستید، هئیتش هست، ما هم هنوز هستیم...