تاریخ : 1401,سه شنبه 18 مرداد23:22
کد خبر : 440630 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره پنجم نشریه دانشجویی « نسخه » منتشر شد+دانلود

شماره پنجم فصلنامه علمی-فرهنگی « نسخه » منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره پنجم فصلنامه علمی-فرهنگی « نسخه » منتشر شد.

مدیر مسئول: بهاره مهرآرا

سردبیر: سید سحر موسوی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه دانلود بخوانید.

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.