تاریخ : 1401,پنجشنبه 20 مرداد20:30
کد خبر : 440814 - سرویس خبری : باشگاه نشریات

شماره جدید نشریه دانشجویی « وقایع اتفاقیه» منتشر شد+دانلود

 شماره نود و هشتم از دو هفتهنامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی « وقایع اتفاقیه» سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی منتشر شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شماره نود و هشتم از دو هفتهنامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی « وقایع اتفاقیه» سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی منتشر شد.

مدیرمسئول: محمدسجاد کاشانی

سردبیر: شادی اسعدی

جزئیات بیشتر را در فایل نشریه (دانلود) بخوانید.

وقایع اتفاقیه