گروه های خبری
آرشیو
  • با بررسی آمارهای سال ۲۰۱۶ مشخص شد؛
    در سال ۲۰۱۶ هر یک از اعضای هیئت علمی به شکل میانگین حدود نیم اثر علمی منتشر کردند.
  • یش از 800 جلد از تولیدات انتشارات علمی و فرهنگی به کودکان مهاجر افغانستانی اهدا شد.
  • تورهای مسافرتی آفری