گروه های خبری
آرشیو
  • طیبه جباری
    آموزش و پرورش بنگاه کاریابی نیست!
    راه غیر اصولی و نیروهایی که اصولی تربیت نشده اند بلاهای متعددی بر سر آموزش و پرورش می آورد و فرصت تحول بنیادین را صلب می نماید چرا که به فرموده رهبری اگر قرار است تحولی در آموزش و پرورش اتفاق بیفتد بخش اعظم آن باید به وسیله معلم اتفاق بیفتد.
  • تورهای مسافرتی آفری