گروه های خبری
آرشیو
  • یادداشت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی:
    دانـشـگـاه؛ مـحـیـط امـن یا پـــرخطــــر
    بر سر جوان چه آمده است؟ دانشگاه با او چه کرده است؟ چه کسی تعلقات او را به علم و دانش به سرقت برده است؟ چه سلاحی، قلم را در دستش شکسته است؟ چه نبردی، عشق به یادگیری را ویران کرده است؟ چه شکنجه ای او را از خود بی خود کرده است؟ چه تهدیدی او را وادار به خودنمایی کرده است؟
  • تورهای مسافرتی آفری