تاریخ : 1398,جمعه 18 مرداد03:46
کد خبر : 323328 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

راهنمای رایگان انتخاب رشته کنکور سال ۹۸/ بخش نهم

شرایط اختصاصی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان در سال ۹۸ +جدول

قبولی در رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی به صورت قطعی تلقی می گردد چنانچه دربرخی از رشته های خاص دانشگاههای مزبور صلاحیت های عمومی واختصاصی داوطلب بعداً مورد تایید قرار بگیرد به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش ها، عدم امکان ایجاد کلاس،به استناد ماده 1 قانونی متعهدین خدمت به وزارت آموز ش وپرورش برای پذیرش دررشته جدید عدم نیاز برای آنان اعلام شده وترتیب اثر داده نخواهدشد.

به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان یکی از پرترافیک ترین دانشگاه های کنکور سراسری است، بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته داوطلبان این دانشگاه باید دارای هشت شرط اختصاصی باشند.

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۹۸

شیوه پذیرش:
1- پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بهصورت بومی پذیری میباشد. گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هریک از کد رشته محلها با توجه به دامنه پذیرش که در ستون (پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی/محل خدمت) درج شده، صورت می پذیرد.

2- داوطلبان متقاضی رشته های مورد نیاز آموزش وپرورش دقت نمایند چنانچه در یک کد رشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی استانی درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن استان میتوانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند. اگر بومی شهرستانی درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن شهرستان و بخش های تابعه، مجاز به انتخاب کد رشته محل هستند لیکن اگر از یک شهرستان فقط یک بخش در دامنه پذیرش درج شده باشد داوطلبان همان بخش و دهستانهای مربوطه، مجاز به انتخاب کد رشته محل جهت استفاده از سهمیه بومی منطقهای خواهند بود.

3- در کد رشته محلهایی که برای یک استان درج شده است محدودیتی برای انتخاب کد رشته محل توسط داوطلب بومی آن استان وجود ندارد لیکن در گزینش نهایی اولویت اول با داوطلبانی خواهد بود که بر اساس دامنه پذیرش مندرج برای آن کد رشته محل، بومی بخش یا شهرستان و بخش های تابعه آن تلقی میشوند. چنانچه دریک کد رشته محل که پذیرش در آن، بهصورت بومی شهرستان یا بخش درجشده است ولی داوطلب واجد شرایط بر اساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد ظرفیت خالی مانده آن کد رشته محل به داوطلبان بومی همان استان که کد رشته محل مزبور را انتخاب نمودهاند اختصاص مییابد.

شرایط اختصاصی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان در سال ۹۸ +جدول

تذکر 1: نیاز آموزشی(محل خدمت) مندرج در ستون (پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی/محل خدمت) تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمییابد. داوطلب پذیرفتهشده نهایی مکلف است به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری برای خدمت در محل مذکور به آموزشوپرورش بسپارد.

تذکر 2: تعیین محل خدمت کد رشته – محل های که به صورت استانی، شهرستانی و یا در یک بوم(چند شهر/شهرستان/ منطقه) میباشد در اختیار اداره کل آموزش وپرورش استان مربوط(استان بومی داوطلب) خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده 3 قانون متعهدین خدمت به صورت قطعی اعلام خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از انجام تعهد تلقی خواهد شد. تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل استان میباشد.

4- چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب کد رشته محل های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی باشد و اقدام به انتخاب کد رشته محلهای دانشگاههای مزبور بنماید، بر اساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون بر اساس اولویتهای انتخابی تا دو برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیتهای عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش وپرورش معرفی خواهند شد . معرفی داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصی به منزله قبول نهایی در دانشگاههای مزبور تلقی نمیگردد.

5-چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی داوطلب معرفی شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیتهای عمومی مورد تأیید آموزش وپرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولویت برمبنای دامنه پذیرش بومی(بخش/شهرستان/استان توضیحات کد رشته محل مندرج در دفترچه آزمون) و با درنظرگرفتن نمره علمی نهایی داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد. بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیتهای عمومی به منزله قبولی فرد برای دانشگاهای مزبور تلقی نمیگردد.

تذکر: کسب نمره علمی بالاتر درگروِ آزمایشی مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان در کد رشته انتخابی(طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور) و با رعایت شرایط و ضوابط آموزشوپرورش، الزامی است.

6- داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزشوپرورش قرار نمیگیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

شرایط اختصاصی:
1- کسب حداقل نمره علمی کل 6500 و بالاتر (در زیرگروه مربوط) جهت مجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سرا سری خواهد بود.

2- نداشتن هیچگونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت(دائم یا موقت) به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی، (از آغاز تا پایان دوره ی تحصیل در دانشگاه ).

3- با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1821 ، داشتن حداقل معدل کل 14 در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول،دوم و سوم)برای پذیرش دانشجو، ملاک عمل خواهد بود

4- با رعایت ماده 42 و 43 قانون مدیریت خدمات کشوری، داشتن حداکثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه(1376)  دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی الزامی می باشد.

5- بومی بودن داوطلب درهریک از کد رشته ی محل های اعلا م شده ازسوی آموزش وپرورش

تبصره 1: ملاک های تعیین بومی بودن داوطلبان در هر یک ازکد رشته محل ها به شرح ذیل است: الف ) در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان برای داوطلبان در یک بخش، شهر و یا استان باشد، داوطلب بومی آن بخش، شهر و ا ستان تلقی می شود . ب) درصورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر داوطلب در یک بخش، شهر و یا استان نباشد، بخش، شهر و استان محل تولد داوطلب به عنوان بخش، شهر و استان بومی وی در نظر گرفته می شود . ج) داوطلبانی که سه سال آخر محل تحصیل را در خارج از کشور گذرانده ا ند، استان محل تولد، استان بومی اینگونه داوطلبان تلقی خواهد شد. د) داوطلبانی که سه سال آخر محل تحصیل را خارج از کشور گذرانده اند و همچنین استان تولد ایشان نیز خارج از کشور بوده است، استان بومی این قبیل داوطلبان شهرتهران خواهد.

6- درصورت وجود مجوز استخدامی، محل صدور حکم استخدام آزمایشی همان بخش، شهر واستان بومی داوطلب بوده که در ستون محل خدمت دفترچه آزمون درج شده است. مسئولیت ساماندهی وبه کارگیری بعد از فراغت ازتحصیل به عهده اداره کل استان خواهد بود. براین اساس تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کاروایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بعد مسافت،تکفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین وغیره ... 1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین خدمت متعهدین خدمت پس از فراغت از ممنوع می باشد.

7- دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی(ورودی سال 1396 وقبل از آن) که بااستفاده از قانون آموزش رایگان تحصیل مینمایند، درصورتی می توانند رشته های موردنیاز آموزش وپرورش را انتخاب نمایند که قبل از شروع ثبت نام در آزمون حداکثر تا تاریخ ( 1397/12/25 انصراف دایم خودر را به محل تحصیل اعلام نموده.

8- برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی.


کد خبرنگار : 16