تاریخ : 1399,سه شنبه 08 مهر19:05
کد خبر : 371711 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

ایران در مسیر رکورددار پیری جهان

مردم با همین فرمون اگر پیش برند، احتمالاً در آینده‌ای نه چندان دور کشور پر‌ از سالمند میشه و این یعنی شروع یک‌فاجعه/ کاریکاتوریست: پروانه ایزدخواست


کد خبرنگار : 16