گروه های خبری
آرشیو
باشگاه نشریات
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته چهارم فروردین ماه
  از پرداخت به سوژه‌های روز تا عدم استفاده درست از تصاویر +جدول
  اهمیت نشریات دانشجویی را می‌توان در استفاده از این ابزار رسانه‌ای برای ارتباط با تمامی دانشجویان دانست. طراحی موردپسند، استفاده از تیترهای جذاب، داشتن محتوای جذاب و... از نکات ریزی است که دانشجویان برای انتشار یک نشریه خوب باید به آن توجه کنند؛ کارهایی که شاید اهمیت...
 • نشریه دانشجویی «گرا» منتشر شد +دانلود
  سابغات در اولین سال ِ خود به مباحث سیاسی روز جامعه و آموزش هایی کاربردی پرداخت. دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در کنار دانشجویان دیگر دانشگاه های کشور در این دوره بصورت مجازی حضور پیدا کردند و آموزش هایی از جمله مدیریت زمان ، اخلاق در تشکیلات و ... را فراگرفتند.
 • نشریه دانشجویی «پیشران» منتشر شد +دانلود
  همــه مــا بارهــا ایــن کلمــه را شــنیده ایم؛ دوقطبــی امــا معنــی دقیـق ایـن واژه چیسـت؟ آیـا لزومـا همـه دوقطبی هـا حقیقی هسـتند؟ اصــلا دوقطبی هــا بــر چــه اساســی بـه وجـود می آینـد و چـه نتیجـه ای در جامعه خواهند داشـت...
 • نشریه دانشجویی «صبح صادق» منتشر شد +دانلود
  در این شماره به مواردی همچون؛ ریشه نفوذ، به من نگاه کن!، پرآوازه گمنام، انتخاب قدرت دارد!، نگاهی به کاندیداتورها، مهارت انتخاب پرداخته است.
 • نشریه دانشجویی «خیزش نو» منتشر شد +دانلود
  در شماره‌ی ۱۰۴ام نشریه خیزش نو به مواردی همچون؛ پیشگفتار، پیش از دانشگاه، ورود به دانشگاه علم‌وصنعت، رفتن به طرح ولایت، جوانه‌های عدالتخواهی در مجمع دانشجویان حزب‌الله، فعالیت‌ها در قالب تشکل مجمع دانشجویان حزب‌الله، درگیری‌های درون دانشگاه، مطالبه‌گری بدون خط قرمز،...
 • نشریه دانشجویی «اسوه» منتشر شد +دانلود
  در این شماره به مواردی همچون؛ اسکیزوفرنی با تب امپراتوری؛ شرحی بر احوال یک همسایه خواب‌زده، پرسه در مه؛ نگاهی اجمالی به نقش رسانه‌ها در دوران امام سجاد، خروج؛ ورود حاتمی‌کیا به جهانی تجربه نشده، دربست قبرستان، من کیستم؟ (قسمت سوم)، هویت انسانی با دو چهره؛ توهمی گذرا...
 • نشریه دانشجویی «افق تحلیل» منتشر شد +دانلود
  بیستم فروردین به عنوان روز ملی فناوری هسته ای نام گذاری شده است. فناوری هسته ای در ظاهر یک شاخه علمی است که نشان دهنده پیشرفت علمی یک کشور است اما در عمل برای ما تبدیل به نماد استقلال شده که داشتنش فراتر از یک علم باعث اقتدار، غرور ملی و نماد ایستادگی است.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «کارینو» منتشر شد +دانلود
  در این شماره از نشریه دانشجویی کارینو در مطالب مختلف اجتماعی و اقتصادی به کار تیم سازی، استخدام، بازارهای سرمایه و ... پرداخته شده است.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «حسنا» منتشر شد +دانلود
  هـدف از ازدواج زن و مـرد را بـه آرامـش رسیدنشـان بیـان میکنـد؛ حـال معنـای ایـن آرامـش چیسـت؟ روانشناسـان تأمیـن نیازهـای زن و شـوهر در ابعـاد مختلـف توسـط همدیگـر را کـه احسـاس امنیـت مـی آفرینـد، عامـل اصلـی بـه آرامـش رسـیدن آنهـا میداننـد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «باران» منتشر شد +دانلود
  انتخابات بـرای مـردم اسـت هـر فـردی بـا هـر عقیـده ای چه نظـام و انقـلاب را بپذیرد چـه مخالـف باشـد، باید نسـبت بـه آینـده کشـور کـه زندگـی تمـام افـراد ایـن سـرزمینرا تحـت تأثیـر قـرار میدهـد دغدغهمنـد باشـد.
 • نشریه دانشجویی «ناد» منتشر شد +دانلود
  مشارکت مردمی کلید واژه ای که برای هر ساختار حکومتی فارغ از نوع نظام ان میتواند مفید و موثر شــمرده شود. در اصل مشارکت از سوی مردم را می ً توان در جوامع مختلف ذاتا یک هدف و یا وســیلهای برای رسیدن به سایر اهداف دانست که خود به استقرار و استمرار حاکمیت و پاسداری از...
 • نشریه دانشجویی «مدیرانه» منتشر شد +دانلود
  «سهام کوچک محفل جولان بازیگران و سفته بازان است» سـهم هـای کوچـک بـه دلیـل کـم بـودن تعـداد سـهام و سـهام شـناور و همسـو بـا آن نقدینگـی کـم موردنیـاز بـرای اعمـال فعالیـت هـای سـفته بازانـه در آنهـا همیشـه در تیـررس بازیگـران بـازار قـرار دارنـد ، موضوعـی کـه بـه...
 • ویژه نامه نشریه دانشجویی «عیار» منتشر شد +دانلود
  در بودجۀ ،1400اقداماتی بـرای افزایـش درآمدهـا صـورت گرفته کـه یکـی از آنهـا، افزایـش «درآمدهـای عایـدی از مالیات» اسـت. یکـی از نکات مثبـت ایـنکار، تمرکـز نداشـتن منابـع دریافتـی بر روی نفت اسـت که همیشـه به عنـوان یکی از معضلات اقتصـاد ایران محسـوب میشـود.
 • نشریه دانشجویی «روزنه» منتشر شد +دانلود
  دیابــت یــک نــوع بیمــاری متابولیکــی اســت کــه بـه دلیـل عـوارض شـدید بـر سـلامت انسـان، به یـک مشـکل جـدی در جامعـه مـدرن تبدیل شـده اسـت. بـه طـور خـاص، دیابـت نـوع 2بیشتریـن نــوع دیابــت اســت کــه بیــش از ٪80از کل مــوارد دیابــت را تشــکیل میدهــد.
 • نشریه دانشجویی «معنا» منتشر شد +دانلود
  زمانــی کــه رســیدن بــه قــدرت هــدف قــرار میگیــرد، و نــه ابـزاری بـرای کسـب رضایـت خـدا و خلـق او، کنـار زدن رقبـای خـود بــه هــر نحــو ممکــن، طبیعــی قلمــداد میشــود، البتــه اگــر تصــور مـا از کلمـه «طبیعـی»، غرایـز حیوانـی باشـد در حیـات وحشـی بـا خـوی...
 • در گزارشی منتشر شد؛
  ۳۰ نشریه برتر سال ۹۹ از نگاه «خبرنامه دانشجویان ایران»
  خبرنامه دانشجویان ایران که ماه هاست با داورهایی از فعالین نشریات دانشجویی به نقد و بررسی نشریات دانشجویی سراسر کشور پرداخته است حال که به پایان سال 1399 نزدیک می شویم 30 نشریه برتر از نگاه خود را انتخاب کرده است.
 • شماره جدید نشریه «هفت تیر» منتشر شد؛
  بلوار یادگار امام!
  محرومیت‌زدایی، در سایه ی انقلاب اسلامی/ زینب نظری/ کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی
 • در شماره جدید نشریه «آرمان ما» منتشر شد؛
  عمر دانشجو، تجدید چاپ نمی‌شود
  داستان یک کودک و سرنوشت یک ملت؛ تامّلی پیرامون رضاخان و نسبت او با سرنوشت تاریخی ایران
 • نشریه دانشجویی «حنیفا» منتشر شد +دانلود
  نظــر بــه اینکــه وقــوع انقــلاب نقطــه آغــازی اســت بــا ابعــاد جهانــی بــرای یــک ســرانجام حیاتــی امــا مبهــم، میتــوان گفــت اساســا انقلاب هــا به نــدرت بــه وقــوع می پیوندنــد و بــه همیــن ســبب اســتمرار انقــلاب امــری ضــروری به نظــر میرســد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی خط بیداری منتشر شد +دانلود
  هر روز که از زندگی ما میگذرد در هر نقطه ای از این کره خاکی اتفاق های تلخ و شیرینی در حال وقوع است که این اتفاقات گاه حیثیتی فردی دارند مانند زمانی که عزیز کسی می‌میرد، دوستی بیمار می‌شود، عاشقی به معشوق میرسد، فرزندی زاده می‌شود و...
 • نشریه دانشجویی «ناد» منتشر شد +دانلود
  اعتراض واژهای اســت که میتوان آن را در دسته واژگانی به حساب آورد که تحریف محتوایی شده اند؛ واژگانی که گاه بر اصل مقدسی تکیه دارند اما به آن اصل نه تنها توجه نمی شــود بلکه بعضا برداشت های متضادی با آن مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
 • عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی در گفتگو با «خبرنامه دانشجویان ایران»؛
  نشریات دانشجویی در دو راهی مجازی ادامه دادن یا ایده دیگر
  عسگری فعال حوزه نشریات دانشجویی پیرامون ارزیابی نشریات در دوران کرونا و برنامه شورای مرکزی برای سال آینده گفت: در این یکسال بعد از شیوع کرونا، فعالیت های اجرایی و تشکیلات دانشگاه ها به صورت اندک و کم بوده که مهم بوده است و یک حرکت میدانی صورت بگیرد اما تقریبا می شود...
 • ویژه نامه نشریه سحر منتشر شد +دانلود
  در این ویژه نامه به موضوعاتی پیرامون سالگرد انقلاب اسلامی و درگذشت علامه مصباح یزدی با تیترهایی مانند حباب برجام، ستون استوار انقلاب نور انقلاب در دانشگاه، مصباح انقلاب، مصباح آینده و ... پرداخته شده است.
 • نشریه دانشجویی «قدم» منتشر شد +دانلود
  روزهای زمستانی که همراه با موضوعاتی مثل شیوع گسترده کرونای انگلیسی و واکسیناسیون است. از طرف دیگر میتوان گفت موضوع انتخابات در این روزها به یک مسئله چالشبرانگیز برای افراد و گروههای سیاسی و غیرسیاسی تبدیل شده است.
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته چهارم بهمن ماه
  از تولید گزارش‌های ویژه تا مشکلات ویراستاری +جدول
  همزمان با یکسالگی ورود ویروس کرونا به ایران، تشکل های دانشجویی و انجمن های علمی در دانشگاه به انتشار نسخه های الکترونیکی نشریات تشکیلاتی خود روی آوردند و دیگر مثل سابق، نشریات به صورت کاغذی چاپ و منتشر نمی شود.
 • نشریه دانشجویی دیدنو منتشر شد +دانلود
  22بهمن مــاه در حیــات تاریخــی و ملــی کشــور و هدایــت سرنوشــت ملــت ایــران بــه ســوی حــق و صــلاح نقــش بزرگــی داشــته اســت. دشــمنان ســعی می کننــد انقــلاب را از یــاد مــردم ببرنــد؛
 • تورهای مسافرتی آفری